Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov

  • Alenka Šivic‑Dular

Povzetek

V članku so razčlenjeni elementi, ki so vplivali na nastanek inovativne akcentske paradigme za nedoločne pridevnike (slovenščina, narečno) in morda prav tako prvotno za nedoločne pridevnike (hrvaščina, čakavski oziroma čakavsko-kajkavski govori).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

BELIČ 1965 - Aleksandar Belič, Istorija srpskohrvatskog jezika2, Knj. II, sv. 1: Reči sa deklinacijom, Beograd, Naučna knjiga 1965.

BELOSTENEC 1740 - Joanis Bellosztenecz, Gazophylacium seu latino-illyricorum onomatum aerarium I, Zagreb 1740.

BREZNIK 1916 - Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec 1916.

ČDL - Petar Šimunovič, Reinhold Olesch, Čakavisch-deutsches Lexikon I—III. Böhlau Verlag Köln Wien 1983 (Slavische Forschungen, Bd. 25).

DANIČIČ 1864 - Dura Daničič, Rječnik iz književnih starina srpskih I—III. Beograd 1863-1864.

DANIČIČ 1874 - Dura Daničič, Istorija oblika srpskog ili hrvatskog jezika, Beograd 1874.

DAPIT 1995 - Roberto Dapit, Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo, 1. Area di Solbica / Stolvizza e Konto / Coritis, Gemona del Friuli 1995.

DYBO 1981 - B.A. Rudo, CnaenncKan aKuenmojioaun, mockba, h3#aTejibCTBO »Hayna« 1981.

Elez. - Gl. Elezovič, Rečnik kosovsko-metohiskog dijalekta I—II, Srpska kraljevska akademija, Srpski dijalektološkizbornik, knj. IV in VI, Beograd 1932-1935.

HOČEVAR 1990 - Mateja Hočevar, Nadiški knjižni jezik, Diplomska naloga, Ljubljana, Filozofska fakulteta 1990.

IVIČ 1985 - Pavle Ivič, Dijalektologija srpskohrvatskog jezika2, Uvod u štokavsko narečje, Novi Sad, Matica srpska 1985.

KRIŽANIC 1965 - K)pHH Kpn^caHHH: TIonumuKa, no,ziroTOBHji k nenara B.B. 3eneHHH, nepeBOA n KOMeHTapHH A. JI. TojibAÖepr, mockba 1965.

KRIŽANIČ 1984 - Juraj Križanič, Gramatično izkazanje ob ruskom jeziku, Priredio i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm, JAZU, Sabrana djela, knj. 2, Zagreb 1984.

MIKHAILOV 2001 - Nikolai Mikhailov, Jezikovni spomeniki zgodnje zapuščine, Rokopisna doba slovenskega jezika (od XIV. stol do leta 1550), Trst, Mladika 2001.

MIKLOŠIČ TP - F. Miklošič, Trojanska priča bugarski i latinski, U Zagrebu 1871.

MIRČEV 1978 - Knpnji mnpneb, McmopuuecKa epoMamuKa ua otmapcKun e3uv?, Co(J)hh, Hayica h h3kvctbo 1978. NAHTIGAL 1938 - Rajko Nahtigal, Slovanski jeziki, Ljubljana, Znanstveno društvo 1938.

OBLAK 1894 - Vatroslav Oblak, Der Dialekt von Lastovo, Archiv für slavische Philologie XVI, Berlin 1894, 426-450.

PECO 1985 - Asim Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Beograd, Naučna knjiga 1985.

Plet. - Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar I—II. Ljubljana 1894-1895. RAMOVŠ 1935 - Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika, VII: Dialekti, Ljubljana 1935.

RAMOVŠ 1952 - Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana 1952.

RIGLER 1985 - Jakob Rigler, Ramovševa morfologija slovenskega jezika, Slavistična revija 33/3, Ljubljana 1985, 335-349.

ROŽIČ 1893/1 - Vatroslav Rožič, Kajkavački dijalekat u Prigorju, Rad JAZU, knj. 115, Zagreb 1893, 68-136. ROŽIČ 1893/2 - Vatroslav Rožič, Kajkavački dijalekat u Prigorju, Rad JAZU, knj. 116 (Zagreb 1893), 113-174.

RUSEK 1964 - Jerzy Rusek, Deklinacja i uzycie przypadkôw w Triodzie Chludowa, Studium nad rozwojem analityzmu wjezyku bulgarskim, Wroclaw-Warszaw- Krakôw, Wydawnictwo PAN 1964.

SCHEINIGG 1881-82 - Janez Scheinigg, Obraz rožanskega narečja na Koroškem, Kres 1. in 2, 1881-82.

SMOLE 1994 - Vera Smole, Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperškega govora, Doktorska disertacija, Ljubljana 1994.

SS 1968 - Eugen Pauliny - Jožef Ružička - Jožef Stole, Slovenska gramatika, Bratislava, Slovenske pedagogické nakladatelstvo 19685.

SSZN 1986 - Stari srpski zapisi i natpisi IV. [Skupio ih i sredio] Ljub. Stojanovič, Fototipska izdanja knj. 10 Beograd, Srpska akademija nauka i umetnosti - Narodna biblioteka Srbije - Matica srpska 1986.

STANISLAV 1958 - Jan Stanislav, Dejiny slovenského jazyka II, Tvaroslovie, Bratislava, Vydavatel'stvo Slovenskej Akademie vied 1958.

ŠIVIC-DULAR 1998 - Alenka Šivic-Dular, Slovenska pridevniška sklanjatev v luči razlage S. Škrabca in V. Oblaka, Obdobja 17, Vatroslav Oblak [Ur. A. Šivic-Dular], Ljubljana, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 1998, 287-303.

ŠKOFIC 1996-Jožica Škofic, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem, Doktorska disertacija, Ljubljana 1996.

ŠKRABEC 1998 - Stanislav Škrabec, O glasu in naglasu našega knjižnega jezika v izreki in pisavi, Jezikoslovna dela IV, Nova Gorica, Frančiškanski samostan 1998, 11-50.

ŠKRABEC 1916-1919 - Stanislav Škrabec, Nekaj o končnicah naše »sestavljene sklanje«. Jezikoslovni spisi, Ljubljana, Leonova družba 1916-1919. - Prim, še: Jezikoslovna dela I, Nova Gorica, Frančiškanski samostan 1998, 310— 312.

TENTOR 1909 - Mate Tentor, Der čakavisehe Dialekt der Stadt Cres, Archiv für slavische Philologie XXX, 146-204.

UVOD 1986 - Yeod e u3yHeanemo na JODtcuocnaenucKume e3uiu, Co(J3Hfl, h3/iaTejicTB0 Ha BAH 1986.

VONČINA 1988 - Josip Vončina, Jezična baština, Lingvostilistična hrestomatija hrvatske književnosti od kraja 15. do početka 19. stolječa, Split 1988.

VONDRÂK 1908 - Wenzel Vondrâk, Vergleichende slavische Grammatik II, Göttingen 1908. ZALIZNJAK 1985 - A. A. 3ajiH3HHK, Om npacnaenucKOÜ aKifeumyavçuu kpyccmü, MocKBa, »HAYKA« 1985.

ZUPAN 2001 - Jasna Zupan, Končniško naglašene oblike pridevnikov v historični dialektološki literaturi, Diplomska naloga, Ljubljana 2001.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Šivic‑DularA. Razvoj pridevniških sklanjatev v kontekstu zgodovinskih in arealnih vidikov. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 3. junij 2020.];9(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2586