Nelinearna struktura zloga

  • Drago Unuk

Povzetek

Zlog kot fonološki pojav predstavlja osnovno fonološko ^ enoto z lastno strukturo, v katero se povezujejo f onemi. Prispevek w predsta vlja n elin earn o strukturo zloga v obliki skeletu e sheme strukture - členitev na onset, nukleus in kodo, tj. členjenje na sestavine brez rime. Prin cip son orn osti v zlogu določa, da je lahko med posamezn im < členom zloga in sonornim središčem samo člen, ki ima višjo stopnjo S son orn osti kot zun an ji člen.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anderson, R. Stephen, The phonological status of the Russian labial fricatives, ^ Journal ofLinguistics 1969, 121-128.

Blevins, Juliette 1995, The Syllable in Phonological Theory, The Handbook of Phonological Theory, Blackwell, Cambridge, 206-244.

Clements, G. N./Keyser, S. J.: CV phonology: a generative theory of the syllabe, > Cambridge 1983.

Eisenberg, Peter 1992: Silbenphonologie des Deutschen, Gunter Narr Verlag, Tübingen.

Fudge, Eric. C, Syllabes, Journal of Linguistics 1969.

Goldsmith, J. A., Autosegmental and metrical phonology, Blackwell, Oxford 1990.

Hall, Tracy Alan 1992, Syllable Structure and Syllable-related Processes in German, Niemeyer, Tübingen.

Halle, M./Vergnaud, J. R., Three dimensional phonology, Journal of Linguistic ° Research, 83-105.

Hayes, B., Compensatory Lengthening in Moraic Phonology, Linguistic Inquiry ^ 20, 1989, 253-306.

Hyman, L., A Theory of Phonological Weight, Dordrecht. 1985.

Kahn, D., Syllabe-based generalisitionsin English phonology, MIT 1976.

Kurylowicz, Jerzy, Contribution à la théorie de la syllabe, Bulletyn polskiego ^ towarzystwa jqzykoynawcyego, Krakow 1948, 80-114.

Liberman, M, Prince, A., On Stress and Linguistic Rhythm, Linguistic Inquiry 8, 1977, 249-336.

McCarthy, J. J./Prince A. S., Prozodic Morphology, University of Massachusetts, Amherst and Brandeis University, Waltham. 1986.

Mihaljevič, Milan, Generativna ileksička fonologija, Školska knjiga, Zagreb 1991.

Noske, Roland 1992, Moraic vs. Constituent Syllables, Silbenphonologie des Deutschen, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1992, 284-328.

Pike, K./Pike, E., Immediate constituens of Mayateco syllabes, International Journal of American Linguistics, 1947.

Sabol, Jân, Syntetickâ fonologicka teoria, Jazykovedny üstav L'udovita Stüra Slovenskej akadémie vied, Bratislava. 1989.

Selkirk, E. O., The Syllabe, H. van der Hülst & N. Smith, The Structure of Phonological Representations, Dordrecht 1982, 337-383.

Selkirk, E. O., Slovenska slabika (Načrt problematiky), SAS 23, Bratislava, FF UK 1994, 214-224. 122

Srebot-Rejec, Tatjana, Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku, SR 23 (1975), 289-320.

Trubetzkoy, N. S., Grundzüge der Phonologie, Göttien 1939.

Unuk, Drago, Zlog v slovenskem jeziku, Rokus, Slavistično društvo Slovenije. Ljubljana. 2003.

Toporišič, Jože, Enciklopedija slovenskega jezika, Cankarjeva založba, Ljubljana 1992.

Zorko, Zinka, Samoglasniški sestavi v slovenskih narečnih bazah (ob izbranih besedilih), XXX. SSJLK, Ljubljana 1994, 325-345.

Zorko, Zinka, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Slavistično društvo, Maribor 1998

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Unuk D. Nelinearna struktura zloga. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 6. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2585