K izvoru in pomenu krajevnih imen Prvačina in Prebačevo

  • Silvo Torkar

Povzetek

V prispevku je na podlagi historičnih zapisov in primerjalnega slovanskega historičnega antroponimičnega gradiva s pomočjo besedotvorne metode predlagana nova razlaga krajevnega imena Prvačina, ki je v neposredni zvezi z antroponimi *Pribač, Pribina, Pribiša, Pribac in s krajevnim imenom Prebačevo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

France Bezlaj, 1956-1961, Slovenska vodna imena I—II, Ljubljana.

France Bezlaj, 1995, Etimološki slovar slovenskega jezika, Tretja knjiga (P-S), dopolnila in uredila Metka Furlan in Marko Snoj, Ljubljana.

Milica Grkovič, 1983, Imena u Dečanskim hrisovuljama, Novi Sad.

Vlado Klemše, 1993, Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu, Gorica.

Milko Kos, 1954, Srednjeveški urbarji za Slovenijo, Urbarji Slovenskega Pri morja, Drugi del, Ljubljana. "

Milko Kos, 1975, Gradivo za historično topografijo Slovenije (za Kranjsko do leta 1500)1-11, Ljubljana.

Tomo Maretič, 1886, O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba, Rad JAZU, knjiga 82, Zagreb.

Pavle Merkù, 1996, Predkrščanska slovenska osebna imena v Trstu (1307-1406), Zbornik Brižinski spomeniki, Ljubljana.

Darja Mihelič, 2002, Piranska notarska knjiga (1289-1292), Tretji zvezek, Ljubljana.

Maks Pleteršnik, 1894-1895, Slovensko-nemški slovar I-II, Ljubljana.

Fran Ramovš, 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzonantizem, Ljubljana.

Fran Ramovš, 1952/53, Iz slovenske toponomastike, Zgodovinski časopis 6/7, ponatis 1997, Zbrano delo, Druga knjiga, Ljubljana.

Gerhard Schlimpert, 1978, Slawische Personennamen in mittelalterlichen Quellen zur deutschen Geschichte, Berlin.

Jan Svoboda, 1964, Staročeska osobni jména a naše pfijmeni, Praha.

Slownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, 2000, Czcšč 1, Odapelatywne nazwy osobowe, Krakow.

Oleg Trubačev, 2002, Ètnogenez i kul'tura drevnejših slavjan, Lingvističeskie issledovanija, Moskva.

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Torkar S. K izvoru in pomenu krajevnih imen Prvačina in Prebačevo. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2584