Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom

  • Robert Cazinkič

Povzetek

V razpravi je obravnavano strukturalno pojmovanje odvisnika in iz tega izhajajoče sestavniško razmerje med nadrednim in odvisnim stavkom. V skladu s tem je prevrednoteno razumevanje podredno zložene povedi, v njenem okviru pa se drugače ugotavljajo meje med glagolskimi stavki. V slovensko jezikoslovje se uvaja pojem matičnega stavka. V prispevku se s kritičnim prikazom pojma obglagolskega prilastka problematizira tudi standardni nabor delov stavčnih členov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Anton Bajec, Rudolf Kolarič, Mirko Rupel, Jakob Šolar, 1964, Slovenska slovnica, Ljubljana.

Douglas Biber, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan, 1999, Longman Grammar of Spoken and Written English, Harlow (Essex).

Leonard Bloomfield, 1933, Language, New York.

Anton Breznik, '1916, Slovenska slovnica za srednje šole. Celovec, Družba sv. Mohorja.

Anton Breznik, 1934, Slovenska slovnica za srednje šole, Celje, Družba sv. Mohorja.

Annerose Buscha & Fritz Kempter, 1980, Der Relativsatz, Leipzig, Enzyklopädie (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer).

Robert Cazinkic, 2000/01, Oziralni prilastkovi odvisniki, JiS XLVI/1-2, 29-40.

František Danes, Miroslav Grepl, Zdenek Hlavsa idr. 1987, Mluvnice cestiny (3), Skladba, Praha.

Janez Dular, 1982, Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja), Disertacija. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Janez Dular, Rafka Kirn, Marija Kolar, Breda Pogorelec, Ivo Zrimšek, 1989, Slovenski jezik I, Učbenik, Maribor.

Janez Dular, Rafka Kirn, Marija Kolar, Breda Pogorelec, 1990, Slovenski jezik II, Učbenik, Maribor.

Janez Dular & Tomo Korošec, 1991, Slovenski jezik 3, Maribor.

Marija Golden, 2000, Teorija opisnega jezikoslovja 1, Skladnja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje.

Vojko Gorjanc, 1998, Konektorji v slovničnem opisu znanstvenega besedila, SR XLVI/4, 367-88.

Miroslav Grepl & Petr Karlik, 1989 (4986), Skladba spisovné cestiny. Praha.

Miroslav Grepl & Petr Karlik, 1998, Skladba cestiny, Olomouc.

Louis Hjelmslev, 1980, Prolegomena teoriji jezika, Prijevod A. Stamač; predgovor M. Peti, Zagreb.

Milka Ivič, 1983, Lingvistički ogledi, Beograd, Prosveta (Biblioteka XX vek, 61).

Otto Jespersen, 1924, The Philosophy of Grammar, London.

Snježana Kordič, 1995, Relativna rečenica, Zagreb, Hrvatsko filološko društvo (Znanstvena biblioteka HFD, 25).

Dejvid Kristal [Crystal], 21996, Enciklopedij ski rečnik moderne lin gvistike, Preveli I. Klajn i B. Hlebec; predgovor R. Bugarski, Beograd.

Martina Križaj Ortar, Marja Bester Turk, Mojca Poznanovič, Mojca Bavdek, Marija Končina, 200 la, Na pragu besedila 3, Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, Ljubljana.

Martina Križaj Ortar, Marja Bester Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, 200 lb, Na pragu besedila 3, Priročnik za učitelje. Ljubljana.

Peter H. Matthews, 1981, Syntax, Cambridge, Cambridge University Press (Cambridge Textbooks in Linguistics).

Janez Orešnik, 1990, Main vs. Subordinate Clauses, Simple or Complex? Razprave XIII, Posvečene stoletnici rojstva akademika prof. dr. Frana Ramovša, ur. T. Logar, Ljubljana, SAZU, 117-27.

Janez Orešnik, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini: Semantic Roles in Slovene, Ljubljana, SAZU (Dela, 37).

Janez Orešnik, 1999, Krepke in šibke dvojnice v skladnji, Strong and Weak Variants in Syntax, Ljubljana, SAZU (Dela, 50).

Breda Pogorelec, 1972, Dopolnilnik (povedkov prilastek) v slovenski skladnji, Linguistica XII, 315-25.

Breda Pogorelec, 1974/75, Dopolnilnik (povedkov) v slovenski skladnji, JiS XX/5, 120-22.

Randolph Quirk, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik, 1985, A Comprehensive Grammar of the English Language, London & New York.

Slovenski pravopis, 2001, Uredniški odbor: Jože Toporišič idr. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.

Marie Tešitelova, Helena Confortiovâ, Jan Krâlik, Marie Ludvikovâ, Iva Nebeška, Ludmila Uhlifova, 1985, Kvantitativni charakteristiky současne češtiny, Praha, Academia (Studie a prâce lingvistické, 19).

France Tomšič, 1956/57, Nova slovenska slovnica, JiS 11/3, 129-34.

Jože Toporišič, 1962, Slovenska slovnica, Sestavili dr A. Bajec - dr R. Kolarič - dr M. Rupel, Ljubljana 1956, Filologija III, 278-89.

Jože Toporišič, 1965, Slovenski knjižni jezik 1, Maribor.

Jože Toporišič, 1967a, Slovenski knjižni jezik 3, Maribor.

Jože Toporišič, 1967b, Besedni red v slovenskem knjižnem jeziku, SR XV/1-2, 251-74.

Jože Toporišič, 1968, Priredni odnosi v slovenskem knjižnem jeziku, //SXIII/6, 184-92.

Jože Toporišič, 1969, O stavku, stavčnih členih in razmerju med povedkom in osebkom, JiS XIV/3, 77-85.

Jože Toporišič, 1970/71, Spoznavajmo slovenski jezik v jezikoslovni in metodični osvetlitvi, 7/5XVI/6-8, 168-78, 200-208, 244-49.

Jože Toporišič, 1982, Nova slovenska skladnja, Ljubljana.

Jože Toporišič,, 1984, Slovenska slovnica, Pregledana in razširjena izdaja, Maribor.

Jože Toporišič, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba (Leksikoni CZ; Sopotnik).

Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor.

Ludmila Uhlifova, 1994, Vztažne vëty v češtine, Vztah mezi jejich syntaktickou strukturou a aktualnim členenim, SaS LV/2, 90-98.

Ada Vidovič Muha, 1984, Nova slovenska skladnja J. Toporišiča, SR XXXII/2, 142-55.

Ada Vidovič Muha, 1994, O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R. R Mikuša (S predstavitvijo trikotnika Ramovš - Mikuš - Belič), SR XLII/2-3, 229-48.

Ada Vidovič Muha, 2000, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Objavljeno
2015-08-12
Kako citirati
1.
Cazinkič R. Pojmovanje odvisnika in razmerja med nadrednim in odvisnim stavkom. JZ [Internet]. 12. avgust 2015. [citirano 4. julij 2020.];10(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2580