Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih

  • Saša Poklač

Povzetek

V članku je na podlagi slovenskih, hrvaških in predvsem slovaških teoretičnih spoznanj opredeljena določitev in delitev narečnih frazeoloških enot glede na podobnosti in bistvene razlike v primerjavi s knjižnimi frazemi. Dodana so še načela razvrščanja in uvrščanja frazemov v edinem (delnem) popolnejšem slovenskem narečnem slovarju Petra Weissa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Buffa, Ferdinand, 1994, Zo severnošarišskej frazeologie, Bratislava, Veda, 7-15.

Ferenčikova, Adriana, 1997, Zdravica Ivorovi Ripkovi na šesfdesiate narodeniny, Jazykovedny časopis 48/2, Bratislava, 141-143.

Kržišnik-Kolšek, Erika, 1988, Frazeologija v moderni, Magistrska naloga, Ljubljana.

Kržišnik, Erika, 1994, Frazeologija kot izražanje v »podobah«, M. Križaj-Ortar, M. Bester, E. Kržišnik, Pouk slovenščine malo drugače, Trzin, Different, 91-140.

Kržišnik, Erika, 1998/99, Slovenski knjižni jezik III, Zapiski s predavanj prof. Erike Kržišnik, Ljubljana.

Liptâk, Štefan, 1996, Ferdinand Buffa sedemdesiatrocny, Slovenska reč 61/1, Bratislava, 50-55.

Mlacek, Jožef, idr. 1995, Frazeologickâ terminolôgia, Bratislava.

Ripka, Ivor, 2002, Niekol'ko üvah o narečovej frazeologii, 5/ovo o slove: Zbornik pràc Katedry slovenského jazyka a literatüry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, Prešov, 12-18.

Rode, Matej, 1975, Semantični odnosi v frazeologiji, Slavistična revija 2?>ß-4, Ljubljana, 439-442.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 1 (A-H, 1970), 2 (I-Na, 1975), 3 (Ne-Pren, 1979), 4 (Preo-Š, 1985), 5 (T-Ž, 1991), Ljubljana, SAZU in Državna založba Slovenije.

Slovnik slovenskych nareči 1, Bratislava, VEDA (ur. Ivor Ripka).

Smole, Vera, 2000, Uvod v slovensko dialektologijo: del vsebine za predmet ZSD II, Ljubljana, Filozofska fakulteta.

Turk, Marija, 1998, Frazeologija krčkih govora, Govori otoka Krka (Iva Lukežič, Marija Turk), 265-298.

Vrbinc, Mateja, 1997, Frazeološke enote: definicija in razvrstitev, Vestnik 31, 127-161.

Weiss, Peter, 1998, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: Poskusni zvezek (A-H). Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Poklač S. Nekaj teoretičnih izhodišč o narečni frazeologiji in narečnih frazemih. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2576