Fonološki opis govora Juršincev v Slovenskih goricah (SLA 378)

  • Jožica Škofic

Povzetek

V članku je v obliki fonološkega opisa predstavljeno glasoslovje srednjeprleškega govora Juršincev v Slovenskih goricah (Slovenski lingvistični atlas, točka št. 378), tako da je v prvem delu predstavljen inventar fonemov in prozodemov tega govora, sledi predstavitev distribucijskih omejitev fonemov in njihovih položajnih različic ter prozodemov, v tretjem delu pa je prikazan njihov izvor. Govor v zadnjih letih odpravlja kvantitetno opozicijo na naglašenih samoglasnikih, saj je zaradi razvoja različnih kvalitet dolgih in kratkih samoglasnikov kvantitetna opozicija postala nepotrebna.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik, F., Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas, Ljubljana, Založba ZRC, 1999.

Benedik, F., Vprašalnice za zbiranje narečnega gradiva, Traditiones 23, Ljubljana, Inštitut za slovensko narodopisje, 1994, str. 87-142.

Horvat, U., Juršinci, Priročni krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana, DZS, 1997, str. 139.

Hrček, A., Juršinci, Enciklopedija Slovenije 4, Ljubljana, Mladinska knjiga 1990, str. 360.

Kolarič, R., Prleško narečje, Svet med Muro in Dravo, Maribor, Obzorja, 1968, str. 630-650.

Kolarič, R., Izveštaj o ispitivanju slovenačkog prleškog govora severno od Ptuja u letu 1960. godine, Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Knjiga V, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, 1960, str. 458^60.

Kolarič, R., Središka govorica in spodnjeprleški govor, SR, Ljubljana, 1956, str. 162-170.

Koletnik, M., Fonološki opis govora v Radencih, Jezikoslovni zapiski 6, Ljubljana, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2000, str. 155-165.

Koletnik, M., Vinogradniška terminologija na Gomili pri Kogu, Borkov zbornik, Maribor, Slavistično društvo Maribor, 1996, str. 91-104.

Ljubša, M., Zemljepisni razvoj župnij v pražupnijah Ptuj, Velika Nedelja in Radgona, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1925, str. 1-21.

Ljubša, M., Preureditev župnijskih mej in ustanovitev novih na levem bregu Drave ob času Jožefa IL, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1925, str. 21-52.

Ljubša, M., Razvoj lavantinskih župnij na levem bregu Drave od Jožefa II. do danes, Časopis za zgodovino in narodopisje, Maribor, Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1925, str. 120-144.

Logar, T., Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, Fonološki opisi srp skohrvatskih/hrvatsko srp skih, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvacenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, str. 29-33.

Logar, T., Slovenska narečja, Ljubljana, Mladinska knjiga, 1993, str. 141-142.

Rajh, B., Nekatere naglasne premene v oblikoslovju severozahodnega prleškega govora, Logarjev zbornik, Maribor, Slavistično društvo, 1999, Zora 8, str. 137-147.

Rajh, B., Besedno prevzemanje iz nemščine v severozahodnoprleški govor, Annales, 14, Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2004, str. 195-202.

Ramovš, F., Historična gramatika slovenskega jezika, VII, Dialekti, Ljubljana, Učiteljska tiskarna, 1935, str. 177-182.

Rigler, J., Videm ob Ščavnici, Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora, obuhvacenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981, str. 173-177.

Slodnjak, R., Občina Juršinci. Projektna naloga na Turistici - Visoki šoli za turizem v Portorožu, Bodkovci, 2000, 26 str. (Tipkopis.)

Snoj, M., Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Modrijan, 2003.

Škofic, J., Zapis govora kraja Juršinci po vprašalnici za SLA. Rokopis iz leta 2001-2004, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

Unuk, D., Zahodniprleškigovori, Magistrsko delo, Ljubljana, 1995. (Tipkopis.)

Zorko, Z., Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih, SR 41, Ljubljana, Slavistično društvo Slovenije, 1993, št. 1, str. 193-207.

Zorko, Z., Samoglasniški sestavi v slovenskih narečnih bazah (ob izbranih narečnih besedilih), XXX. SSJLK. Zbornik predavanj, Ljubljana, SSJLK pri Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, 1994, str. 325-343 (posebno str. 330-333).

Zorko, Z., Panonska narečja, Enciklopedija Slovenije 8 (Nos-Pli), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1994, str. 232-233.

Zorko, Z., Govor Biša, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Zora 6, Maribor, Slavistično društvo Maribor, 1998, str. 74-86.

Zorko, Z., Prleško narečje v Radomerščaku, rojstnem kraju F. Miklošiča, Haloško narečje in druge dialektološke študije, Zora 6, Maribor, Slavistično društvo Maribor, 1998, str. 50-63.

Zorko, Z., Govor Gomile pri Kogu, rojstnega kraja Božidarja Borka, Borkovzbornik, Maribor, Slavistično društvo Maribor, 1996, str. 78-90.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Škofic J. Fonološki opis govora Juršincev v Slovenskih goricah (SLA 378). JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2574