Fonologija v slovarju novejšega besedja

  • Peter Jurgec

Povzetek

Slovar novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika (prim. Bokal idr. 2003) bo v primerjavi z dosedanjimi splošnimi leksikalnimi viri (SSKJ, SP 2001) drugače obravnaval fonološka vprašanja. Temeljni razliki sta način anketiranja in prikaz izgovora v slovarju. Ključne besede: neologizmi, fonologija, leksikografija, slovarji, Slovar slovenskega knjižnega jezika, Slovenski pravopis 2001, tonematika, transkripcija.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Evhhmobhh idr. 2000 - H. T. Evhhmobhh idr., CnoBapb coBpeMenhix iiohjithh h repMHHOB, MocKBa, Pecnyojinica, 2000.

Bokal 2003 - Ljudmila Bokal, 2003, Jezikovne spremembe s stališča novih besed, Slovenski jezik - Slovene language studies 4, 13-24.

Bokal idr. 2003 - Ljudmila Bokal, Alenka Gložančev, Nataša Jakop, Polona Kostanjevec in Nastja Vojnovič, 2003, O načrtovanem slovarju novejšega besedja slovenskega knjižnega jezika, Jezikoslovni zapiski IX/1, 7-47.

Booij 2003 - Geert Booij, 2003, The codification of phonological, morphological, and syntactic information, A practical guide to lexicography, ur. Piet van Sterkenburg, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins publishing company (Terminology and lexicography research and practice, 6), 251-259.

Chomsky in Halle 1968 - Noam Chomsky in Morris Halle, 1968, The sound pattern of English, New York [...], Harper & Row.

Dular 2002 - Janez Dular, 2002, Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis, 38. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Univerza v Ljubljani [...], 215-218.

Dular 2003 - Janez Dular, 2003, Dopolnilo k odgovoru akademika Jožeta Toporišiča, Slavistična revija LI/2, 183-184.

FO 1981 - Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvačenim Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Ur. Pavle Ivič idr. Sarajevo, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (Posebna izdanja, LV), 1981.

Hayes 1995 - Bruce Hayes, 1995, Metrical stress theory: Principles and case studies, Chicago, London, The university of Chicago press.

IPA 1999 - Handbook of the International phonetic association: A guide to the use of the international phonetic alphabet, Cambridge, Cambridge university press, 1999, http://www2.arts.gla.ac.uk/IPA/ipa.html.

Jakopin 1964-Franc Jakopin, 1964, Slovar slovenskega knjižnega jezika: Ob izidu poskusnega snopiča, Jezik in slovstvo IX/6, 161-170.

Jurgec 2003 - Peter Jurgec, 2003, Nekatera fonološka vprašanja v novem slovenskem pravopisu, 5/avaXIV/l-2 (2000-2001), 45-59.

Jurgec 2004a- Peter Jurgec, 2004, Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini, Slavistična revija LII/2, 119-140.

Jurgec 2004b - Peter Jurgec, 2004, Fonološke značilnosti novejšega slovenskega besedja, 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana, Univerza v Ljubljani [...], 179-181.

Kenda Jež 1996 - Karmen Kenda - Jež, Uvodna pojasnila, Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, Ljubljana, ZRC SAZU, 1996, VII-XVIII.

Knowles in Elliott 1997 - The Oxford dictionary of new words, ur. Elizabeth Knowles, Julia Elliott, Oxford, New York, Oxford university press, 1997.

Logar 1975 - Tine Logar, 1975. Slovenska narečja: Besedila. Ljubljana, Mladinska knjiga (Kondor, 154).

Logar idr. 1992 - Tine Logar, Franc Jakopin in Janez Zor, 1992, Fonetični prepis, Brižinski spomeniki/Monumenta Frisingensia: Znanstvenokritična izdaja, Ljubljana, Slovenska knjiga (Monumenta Slovenica, 3), 65-81.

Martincova idr. 1998 - Nova slova v češtine: Slovnik neologizmû, ur. Olga Martincova idr., Praha, Academia, 1998.

Martincova idr. 2004 - Nova slova v češtine: Slovnik neologizmû, 2, ur. Olga Martincova idr., Praha, Academia, 2004.

NB - Nova beseda, http://www.bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html, 20. 10. 2004.

Omerza 1970 - Zdravko Omerza, 1970, Uporabna fonetika, Ljubljana, DZS.

Pirnat 1979 - Marta Pirnat, 1979, Izgovor črke 1 (u, vvali v) kot u, Slavistična revija XXVII/2, 215-229.

Pleteršnik 1894-1895 - Maks Pleteršnik, 1894-1895, Slovensko-nemški slovar: Prvi del A-O, Drugi del P-Ž, Ljubljana.

Rigler 1970 - Jakob Rigler, 1970, Akcentske variante I, Slavistična revija XVIII/ 1-2, 5-15.

Rigler 1971 a - Jakob Rigler, 1971, Akcentske variante II, Slavistična revija XIX/1, 1-12.

Rigler 197lb - Jakob Rigler, 1971, H kritikam pravopisa, pravorečja in oblikoslovja v SSKJ, Slavistična revija XIX/4, 433-462, XX/2, 244-251.

Rigler 1980 - Jakob Rigler, 1980, O izgovoru črke 1 v SSKJ, Slavistična revija XXVIII/1, 114-120.

Snoj 1997-Marko Snoj, 1997, Slovenski etimološki slo var, Ljubljana, MK (Cicero). Snoj 2003 - Marko Snoj, 2003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, Modrijan.

SP 2001 - Slovenski pravopis, Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SSHS 1950 - Slovensko-srbohrvatski slovar: 1. zvezek (1.-31. pola), A-O, Ljubljana, DZS, 1950.

SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika: 1. knjiga A-H; 2. knjiga I-Na; 3. knjiga Ne-Pren; 4. knjiga Preo-Š; 5. knjiga T-Ž, Ljubljana, DZS, 1991.

SSKJ 1964 - Slovar slovenskega knjižnega jezika: Poskusni snopič, ur. Anton Bajec, Mile Klopčič, France Tomšič, idr., Ljubljana, SAZU, Inštitut za slovenski jezik, 1964.

Srebot Rejec 1975 - Tatjana Srebot Rejec, 1975, Soglasniški sklopi v slovenščini in kontrastivna analiza angleških in slovenskih soglasniških sklopov, Magistrska naloga, Ljubljana.

Srebot Rejec 1992 - Tatjana Srebot Rejec, 1992, Initial and final sonorant clusters in Slovene, Linguistica XXXII, 227-230.

Šuštaršič idr. 1995 - Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar in Bojan Petek, 1995, Slovene: Illustrations of the IPA, Journal of the International phonetic association XXV/2, 86-90.

Šuštaršič idr. 1999 - Rastislav Šuštaršič, Smiljana Komar in Bojan Petek, 1999, Slovene, Handbook of the International phonetic association, Cambridge, Cambridge university press, 135-139.

Tivadar in Jurgec 2003 - Hotimir Tivadar in Peter Jurgec, 2003, Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001, Slavistična revija LI/2, 203-220.

Toporišič 1961 - Toporišič, Jože, 1961, Slovenski jezik na pločama: Izgovor i intonacija s recitacijama, Zagreb, Jugoton (Acta Instituti phonetici, 9).

Toporišič 1969a - Jože Toporišič, 1969, Ankete za določitev naglasnega mesta ter kakovosti in kolikosti naglašenega samoglasnika, Jezik in slovstvo XIV/8, 249-260.

Toporišič 1969b - Jože Toporišič, 1969, O eno- in večglasnosti nekaterih besednih kategorij, Jezik in slovstvo XIV/2, 51-59.

Toporišič 1971 - Jože Toporišič, 1971, Pravopis, pravorečje in oblikoslovje v Slovarju slovenskega knjižnega jezika I, Slavistična revija XIX/1, 55-75, XIX/2, 222-229.

Toporišič 1975 - Jože Toporišič, 1975, Formanti slovenskega knjižnega jezika, Slavistična revija XXIII/2, 153-196.

Toporišič 1994 - Jože Toporišič, 1994, Izdaja Brižinskih spomenikov iz leta 1992, Slavistična revija XLII/1, 25-38.

Toporišič 2000 - Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Toporišič 2004 - Jože Toporišič, 2004, K študentovski kritiki Slovenskega pravopisa 2001 v Slavi, SlavaXV-2 (2002-2003), 65-78.

Vieregge 1989 - Wilhelm H. Vieregge, 1989, Phonetische Transkription: Theorie und Praxis der Symbolphonetik, Stuttgart, Franz Steiner (Zeischrift für Dialektologie und Linguistik, 60).

VST 2002 - Veliki slovar tujk, Ljubljana, CZ, 2002.

Zemljak idr. 2002 - Melita Zemljak, Zdravko Kačič, Simon Dobrišek, Jerneja Gros in Peter Weiss, 2002, Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora, Slavistična revija L/2, 159-169.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Jurgec P. Fonologija v slovarju novejšega besedja. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2573