Instrumentalno-slušna analiza pogostnosti in trajanja glasov na primeru štajerskega zabukovškega govora

  • Melita Zemljak Jontes

Povzetek

V prispevku je predstavljen nov način raziskovanja narečnega govornega gradiva. Uporabljena računalniška orodja ter izsledki instrumentalne fonetike so omogočili razvoj instrumentalno-slušne metode analiziranja spontanega slovenskega narečnega glasov ja in prozodije s stališča pogostnosti in trajanja glasov. Dobljeni izsledki klasične slušne analize štajerskega krajevnega govora Zabukovje nad Sevnico so primerjani z izsledki instrumentalne (digitalne) analize narečnega gradiva, pa tudi z osnovnimi izsledki za slovenski knjižni jezik in za eno od koroških slovenskih narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj, F. (1939), Oris slovenskega knjižnega izgovora, Ljubljana, Učiteljska tiskarna v Ljubljani, 73-97.

Gros, J. (1997), Samodejno tvorjenje govora iz besedil, Doktorska disertacija, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 86-88.

Gros, J. (2000), Samodejno tvorjenje govora iz besedil, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 62, 64-66.

Mihelič, F., Lozej, B. (1993a), Dolžine trajanja in glasnost izgovorjave slovenskih fonemov, Ljubljana, Jezik tako in drugače (Zbornik), Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, Inštitut za družbene vede, 442-446.

Mihelič, F., Lozej, B. (1993b), Trajanje in glasnost izgovorjave slovenskih fonemov. Portorož, ERK '93, 267-270.

Neweklowsky, G. (1973), Slowenische Akzentstudien, Akustische und Linguistische Untersuchungen am Material slowenischer Mundarten aus Kärnten mit 46 Abbildungen und 76 Figuren im Text, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 92-94, 143-145, 183-184.

Omerza, Z. (1970), Uporabna fonetika, Ljubljana, Državna založba Slovenije, 105-108.

Srebot - Rejec, T. (1988), Word Accent and Vowel Duration in Standard Slovene, An Acoustic and Linguistic Investigation, München, Verlag Otto Sagner, 23-32.

Zemljak, M. (2000), Govor Zabukovja nad Sevnico, Glasoslovje in naglas, Magistrsko delo, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti.

Zemljak, M. (2001), Fonološki opis posavskega govora v Stržišču, Ljubljana, Jezikoslovni zapiski 7, št. 1-2, 349-363.

Zemljak, M. (2002a), Problematika meritev trajanj narečnih glasov, Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika, Ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen, Maribor, Slavistično društvo Maribor (Zora 18), 62-70.

Zemljak, M. (2002b), Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora. Instrumentalno-slušna analiza, Doktorska disertacija, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 484-485, 504-505

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Zemljak JontesM. Instrumentalno-slušna analiza pogostnosti in trajanja glasov na primeru štajerskega zabukovškega govora. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 5. julij 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2572