Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini

  • Matej Šekli

Povzetek

V članku je obravnavan naglas (knjižno)slovenskih izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- tako z diahronega kot s sinhronega gledišča. Diahroni vidik podaja odražanje praslovanskih besedotvornih naglasnih tipov izsamostalniških izpeljank na *-af- v (knjižni) slovenščini, izhajajoč iz teorije praslovanskih besedotvornih naglasnih tipov V. A. Dyboja, ki temelji na teoriji praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov Ch. S. Stanga. Sinhroni pogled prikazuje napovedljiv ost naglasnih značilnosti (knjižno)slovenskih (neprevzetih kot tudi prevzetih) izsamostalniških izpeljank na -ar(j)- na osnovi naglasnih značilnosti samostalnikov v besedotvorni podstavi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Brugmann, Kari, 1906, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen II/l, Strassburg.

Bezlaj, France, 1976, 1982, 1995, Etimološki slovar slovenskega jezika I—III, Ljubljana.

Dybo, V. A., 1981, Slavjanskaja akcentologija, Moskva.

Dybo, V. A., 2000, Morfonologizovannye paradigmatičeskie akcentnye sistemy, Moskva.

Dybo, V. A., Zamjatina, G. L, Nikolaev, S. L., 1993, Osnovy slavjanskoj akcentologii: Slovar', Moskva.

Jurančič, Janko, 1986, Srbskohrvatsko-slovenski slovar, Ljubljana.

Kopriva, Silvo, 1989, Latinska slovnica, Ljubljana.

Kratky slovnik slovenského jazyka, Bratislava, 1997.

Pirnat, Marta, 1984, Tvorbena naglasoslovna tonemska teorija ob samostalniških izpeljankah s šibkimi priponskimi obrazili, Slavistična revija 32/3, Ljubljana, 258-275.

Snoj, Marko, 20032, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana.

Ožegov, S. L, Švedova, N. Ju., 1995, Tolkovyj slovar' russkogo jazyka, Moskva.

Pohlin, Marko, 2003, Kraynska grammatika, Biblioteca Carniolae: znanstveno kritična izdaja, Ljubljana.

Slawski, Franciszek, 1974, Zarys slowotwörstwa praslowiahskiego,

Slownik praslowiahski, Warszawa. Slovnik spisovné cestinypro školu a vefejnost, Praga, 1994.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana.

SSKJ, 1970 = Slovar slovenskega knjižnega jezika I, Ljubljana.

SSKJ, 1994 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana.

Stang, Christian S., 1957, Slavonic Accentuation, Oslo.

Steenwijk, Han, 1992, The Slovene Dialect of Resia, San Giorgio, Amsterdam.

Toporišič, Jože, 19761, Slovenska slovnica, Maribor.

Toporišič, Jože, 1988, Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa, Slavistična revija 36/2, Ljubljana, 133-180.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor. ZSS I, 1956 = Zgodovina slovenskega slovstva I: Od začetkov do romantike, Ljubljana.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Šekli M. Naglas izsamostalniških izpeljank s priponskim obrazilom -ar(j)- v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 6. avgust 2020.];10(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2571