Položaj v besedi in formantne frekvence samoglasnikov (standardne slovenščine): I. Naglašeni samoglasniki

  • Peter Jurgec
Ključne besede: fonetična redukcija, undershoot, akustična fonetika, formanti, slovenščina, samoglasniki.

Povzetek

V članku so predstavljene formantne frekvence naglašenih samoglasnikov standardne slovenščine glede na položaj v besedi. Fl se praviloma višav zaporedju: proparoksitona < paroksitona < okstiona, za vse necentralne samoglasnike. F2 nesprednjih samoglasnikov se viša v istem zaporedju, vendar razlike niso vedno statistično značilne. Pri F3 so najbolj regularne razlike med paroksitoni in oksitoni; načeloma pa tudi tu velja, da so razlike statistično značilne, vendar pa v obratni lestvici kot pri prvih dveh formantih. Če rezultate povežemo z ugotovitvami o trajanju (za standardno slovenščino Srebot Rejec 1988), rezultati načeloma potrjujejo izpopolnjeni model undershoota (Lindblom 1963 idr.).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adank idr. 2004 - Patti Adank, Roeland van Hout in Roel Smits, 2004, An acoustic description of the vowels of Northern and Southern Standard Dutch, The journal of the Acoustical society of America CXVI/3, 1729-1738.

Bakran 1989 - Juraj Bakran, 1989, Djelovanje naglasaka i dužine na frekvencije formanata vokala, Govor VI/2, 1-12.

Engestrand 1988 - Olle Engestrand, 1988, Articulatory correlates of stress and speaking rate in Swedish VCV utterances, The journal of the Acoustical society of America LXXX/5, 1863-1875.

Erickson 2002 - Donna Erickson, 2002, Articulation of extreme formant patterns for emphasized vowels, Phonetica IL/2-3, 134-149.

Fant 1956 - Carl Gunnar M. Fant, 1956, On the predictability of formant levels and spectrum envelopes from formant frequencies, For Roman Jakobson, ur. M. Halle, H. Lunt, & H. MacLean, The Hague, Mouton.

Fourakis 1991 - Marios Fourakis, 1991, Tempo, stress, and vowel reduction in American English, The journal of the Acoustical society of America XC/4,1, 1816-1827.

Fourakis idr. 1999 - Marios Fourakis, Antonis Botinis in Maria Katsaiti, 1999, Acoustic characteristics of Greek vowels, Phonetica LVI/1-2, 28-43.

Gay 1978 - Thomas Gay, 1978, Effect of speaking rate on vowel formant movements, The journal of the Acoustical society of America LXIII/1, 223-230.

Hirata in Tsukada 2004 - Yukari Hirata in Kimiko Tsukada, 2004, The effects of speaking rate and vowel length on formant movements in Japanese, Proceedings of the 2003 Texas linguistics society conference, Somerville: Cascadilla proceedings project, 73-85.

Jurgec 2004 - Peter Jurgec, 2004, Natančnost odčitavanja formantov pri digitalnem spektrografiranju na podlagi LPC-analize, Informacijska družba IS 2004: Jezikovne tehnologije [...]: Zbornik 7. mednarodne multikonference, Ljubljana, Institut Jožef Stefan, 34-41, http://nl.ijs.si/isjt04/jurgec.pdf.

Jurgec 2005 - Peter Jurgec, 2005, Formant frequencies of Standard Slovenian vowels, Govor, 26 str., oddano.

Lehiste 1970 - lise Lehiste, 1970, Suprasegmentals, Cambridge, London, The M.IT. press.

Lindblom 1963 - Björn Lindblom, 1963: Spectrographic study of vowel reduction, The journal of the Acoustical society of America XXXV/11, 1773-1781.

Miller 1989 - James D. Miller, 1989, Auditory-perceptual interpretation of the vowel, The journal of the Acoustical society of America LXXXV/5, 2114-2134.

Moon in Lindblom 1994 - Seung-Jae Moon in Björn Lindblom, 1994, Interaction between duration, context, and speaking style in English stressed vowels, The journal of the Acoustical society of America XCVI/1, 40-55.

Ozbič 1998 - Martina Ozbič, 1998, Razmerja med formanti samoglasnikov matične in tržaške slovenščine, Uporabno jezikoslovje VI: Jezikovne tehnologije, 124-135.

Pitermann 2000 - Michel Pitermann, 2000, Effect of speaking rate and contras-tive stress on formant dynamics and vowel perception, The journal of the Acoustical society of America CVII/6, 3425-3437.

Sluijter in van Hewuven 1996 - Agaath M. C. Sluijter in Vincent J. van Heuven, 1996, Spectral balance as a acoustic correlate of linguistic stress, The journal of the Acoustical society of America CIA, 1, 2471-2485.

Srebot Rejec 1988 - Tatjana Srebot Rejec, 1988, Word accent and vowel duration in Standard Slovene: An acoustic and linguistic investigation, München, Otto Sagner (Slavistische Beiträge, 226).

Tuller idr. 1982 - Betty Tuller, Katharine S. Harris in J. A. Scott Kelso, 1982, Stress and rate: Differential transformations of articulation, The journal of the Acoustical society of America LXXI/6, 1534-1543.

Van Son in Pols 1992 - R. J. J. H. Van Son in Louis C. W. Pols, 1992, Formant movements of Dutch vowels in text, read at normal and fast rate, The journal of the Acoustical society of America XCII/1, 121-127.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Jurgec P. Položaj v besedi in formantne frekvence samoglasnikov (standardne slovenščine): I. Naglašeni samoglasniki. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2561