Vezljivostni primitivi kot slovarske ubeseditve

  • Andreja Žele

Povzetek

Prispevek odpira vprašanje določanja neke vrste pomen-sko-izraznih primitivov v slovenščini-jezikovnih enot, s katerimi lahko pomensko in izrazno (tj. slovarsko) razlagamo vse oz. večino besedja v določenem jeziku. Obravnava s pomensko-izraznimi primitivi povezuje seme kot pomensko primitivne oz. nedeljive enote in se pri tem omejuje na možnost izrazitve oz. slovarske ubeseditve valenčnih/vezljivostnih semov z vezijivostnimi primitivi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Apresjan, Jurij D., 1967: EksperimentaVnoe is sledov anie s emantiki russkogo glagola. Moskva: Nauka.

Apresjan, Jurij D., 21995: Leksičeskaja semantika. Sinonimičeskie sredstva jazyka. Izbrannye trudy torn 1. Moskva: Vostočnaja literatura RAN.

Apresjan, Jurij D., 2000: Systematic Lexicography. Translated by K. Windle. New York: Oxford University Press.

Bajec, Anton, 1959: Besedotvorje slovenskega jezika IV: Predlogi in predpone. Ljubljana: SAZU.

Čermak, František, 1974: Viceslovnâ pojmenovâni typu verbum - substantivum v češtine (Prispevek k syntagmatice tzv. abstrakt). Slovo a slovesnost XXXV. 287-306.

Danes, František idr., 1987: Vêt né vzorce v češtine. Praha: Academia.

Filipec, Josef, Čermak, František, 1985: Ceskâ lexikologie. Praha: Academia

Grepl, M., Karlik, P, 1986: Skladba spisovné cestiny. Praha: SPN.

Grepl, M. idr., 1987: Mluvnice cestiny (3 - Skladba). Praha: Academia.

Helbig, G., Schenkel, W., 1969: Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher Verben. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut.

Kačala, J., 1982: Semantickâ struktura vety a obsah vety. Jazykovedny časopis XXXIII/1. 3-10.

Kačala, J., 1989: Sloveso a sémantickâ struktura vety. Bratislava: VEDA.

Merše, Majda, 1995: Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja. Ljubljana: SAZU.

Novak, France, 2004: Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Pauliny, E., 1943: Struktura slovenského slovesa (Studia lexikâlno-syntaktickâ). Spisy Slovens kej akademie vied a umeni 2. Bratislava.

Sgall, Petr idr., 1986: Üvoddo syntaxe a sémantiky (Nëkteré nové smëry v teoretické lingvistice). Praha: Academia.

Slovar slovenskega knjižnega jezika I-V 1970, 1975, 1979, 1985, 1991. Ljubljana: DZS.

Snoj, Jerica, 2004: Tipologija slovarske večpomenskosti slovenskih samostalnikov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Toporišič, Jože, 1965-1970: Slovenski knjižni jezik I-IV. Maribor: Obzorja.

Toporišič, Jože, 1967: Poizkus modernejše obravnave glagolskih kategorij. JiS XII. 119-127.

Toporišič, Jože, 1980: O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu BITI). Lingui- stica XX: In memoriam Milan Grošelj Oblata. 151-167.

Toporišič, Jože, 1982: Nova slovenska skladnja (NSS). Ljubljana: DZS. 356.

Toporišič, Jože, 2004: Slovenska slovnica. Prenovljena in razširjena izdaja. Maribor: Založba Obzorja. 684-685.

Vidovič Muha, Ada, 1986: Besedni pomen in njegova stiliska. XXII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana. 79-91.

Vidovič Muha, Ada, 1988: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk. Ljubljana: Znan- stveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga.

Vidovič Muha, Ada, 1993: Glagolske sestavljenke — njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom). SRXLI/1. 161-192.

Vidovič Muha, Ada, 1997: Razmerja med leksemi in homonimija. Uvodna razprava k Slovarju slo- venskih homonimov Julie Bâlint. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 7-16.

Vidovič Muha, Ada, 2000: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Govorica slovarja. Ljubljana: Znan- stveni inštitut Filozofske fakultete.

Wierzbicka, Anna, 1972: Semantic Primitives. Linguistische Forschungen 22. Translated by A. Wierzbicka and J. Besemeres. Frankfurt: Athenäum Verlag.

Wierzbicka, Anna, 1996a: Semantics Primes and Universals. Oxford, New York: Oxford University Press.

Wierzbicka, Anna, 1996b: Jazyk. KuTtura. Poznanie. Moskva: Russkie slovari.

Zic Fuchs, M., 1991: Znanje o jeziku i znanje o svijetu (Semantička analiza glagola kretanja u engleskom jeziku). Zagreb.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Žele A. Vezljivostni primitivi kot slovarske ubeseditve. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 10. julij 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2559