Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti

  • Helena Dobrovoljc

Povzetek

Prispevek predstavlja temeljne pojme slovenske teorije jezikovne naravnosti, v izpeljavah kot sosledju predpostavk teorije pa so obravnavane primerjalne skladenjske strukture. Napovedi jezikovnega vedenja so v teh izpeljavah dobljene po povezavah vrednosti v lestvicah, ki predstavljajo jezikovna dejstva, nakazana z razlikovalnimi parametri, in ki so utemeljene z devetimi merili teorije.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Andersen, Henning, 1986, IE *s after i, u, r, k in Baltic and Slavic, Acta Linguistica Hafniensia, Köbenhavn, 171-190.

Andersen, Henning, 1972, Diphtongization, Language, 11—50.

Dobrovoljc, Helena, 2003, Preverba teorije o jezikovni naravnosti ob slovenskem (obliko)skladenjskem gradivu, Doktorska naloga, Ljubljana: Filozofska fakulteta, [H. Majcenovič].

Dressier, Wolfgang U., Willi Mayerthaler, Oswald Panagl in Wolfgang U. Wurzel, 1987, Leitmotifs in natural morphology, Amsterdam, John Benjamins.

Fenk-Oczlon, Gertraud, 1991, Frequenz und Kognition - Frequenz und Markiertheit, Folia Linguistica 25, 361-394.

Greenberg, Joseph H., 1966, Language universals, Haag, Mouton.

Havers, Wilhelm, 1931, Handbuch der erklärenden Syntax, Heidelberg, Carl Winters, Universitätsbuchhandlung.

Jakobson, Roman, 1932, Zur Struktur des russischen Verbums, Charisteria Gvilelmo Mathesio, Praga, Svmptibvs »Prazsky linguisticky kroužek«, 74-84.

Jakobson, Roman, 1966, Quest for the Essence of Language, Selected writings II, Haag, Pariz, Mouton, 345-359. Mayerthaler, Willi, 1981, Morphologische Natürlichkeit, Wiesbaden, Athenaion. [Angleška verzija: Mayerthaler 1988.]

Mayerthaler, Willi, 1988, Morphological naturalness, Ann Arbor: Karoma. [Prva objava 1981.]

Mayerthaler, Willi, Günther Fliedl in Christian Winkler, 1998, Lexikon der natürlichkeitstheoretischen Syntax und Morphosyntax, Tübingen, Stauffenburg.

Orešnik, Janez, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 1999, Krepke in šibke dvojnice v skladnji, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 2001, A predictable aspect of (morpho) syntactic variants, Ljubljana, SAZU.

Orešnik, Janez, 2003, Naturalness, Some Norwegian (morpho)syntactic examples, Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 21, 57-70.

Rosch, Eleanor, 1975, Cognitive Reference Points, Cognitive Psychology 7, 532-547.

Shapiro, Michael, 1972, Explorations into Markedness, Language 48, 343-364.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1970-1991, Ljubljana, SAZU - DZS.

Stassen, Leon, 2001, Comparative constructions, Language Typology and Language Universals, Ur. M. Haspelmath idr., Berlin, de Gruyter.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Založba Obzorja.

Objavljeno
2015-08-11
Kako citirati
1.
Dobrovoljc H. Primerjalne skladenjske zgradbe s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti. JZ [Internet]. 11. avgust 2015. [citirano 7. julij 2020.];11(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2558