Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov

  • Anja Benko Pedagoška akademija Univerze v Mariboru

Povzetek

V članku je obravnavana skladenjska zapletenost povedi v govoru današnjih slovenskih politikov. Analizirana je skladenjska zgradba povedi, rezultati analize pa so primerjani z rezultati prispevka Nataše Hribar: Vprašanje skladenjske zapletenosti v govorjenem jeziku politikov. Članek odgovarja na vprašanje, ali je npr. govor Janeza Janše skladenjsko zapleten ali preprost. Ugotavlja se tudi, kakšna zloženost povedi prevladuje v njegovem govoru, katere vrste odvisnikov in priredij so najpogostejše, koliko je bilo eno- in večstavčnih povedi, kolikopastavkov in soredij ter katera razmerja so uporabljana v zapleteno in katera v preprosto zloženih povedi.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Pogovor s predsednikom vlade, Televizija Slovenija, 4. 4. 2005, ob 20. uri.

Ervin Hladnik-Milharčič, Tone Hočevar, Branko Soban, Mojca Drčar-Murko, Slava Partlič, Barbara Kramžar, 2001, Gospod predsednik, vi ste rit, Delo, 27. 1. 2001, 12-15.

Nataša Hribar, 2001/02, Vprašanje skladenjske zapletenosti povedi v govorjenem jeziku politikov, Jezik in slovstvo, XLVII/7-8, 315-329.

Mira Krajnc, 2004, Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na o gradivu mariborščine), Slavistična revija, 521 A, 475-498. r

Simona Krajnc, 1996/97, Govorjeni diskurz, Jezik in slovstvo, XXXXII/7, 307-k> 319.

Denis Poniž, 1994, Jezik kot znak politike, Revija 2000, 73-14, 20-24.

Jože Toporišič, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Jože Toporišič, 1970, Slovenski pogovorni jezik, Slavistična revija XVIII/1-2, 55-70.

Cvetka Završnik, 1975, Zapleteno zložene povedi, Slavistično revija XXIII/3-4, 425-437.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Benko A. Skladenjska zapletenost povedi v govorjenem jeziku sodobnih slovenskih politikov. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 19. september 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2551