Povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in njegovimi prvostopenjskimi samostalniškimi izpeljankami

  • Mojca Tomišić

Povzetek

Namen prispevka je predstaviti stičnost med vezljivostjo in besedotvorjem na podlagi vezljivostnih lastnosti glagola in njegovih prvostopenjskih samostalniških izpeljank. Stično točko predstavlja predvsem pomenska podstava povedi, na osnovi katere smo ugotavljali tako vezljivostne lastnosti glagolov kot besedotvorne značilnosti samostalniških izpeljank iz teh glagolov. Potrdili smo hipotezo, da so prvostopenjske izglagolske samostalniške izpeljanke v veliki meri povezane z glagolsko vezljivostjo ter da so odstopanja v večini primerov razložljiva

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Dular, Janez, 1983, Napovedljivost vezave iz morfemske sestave glagolov, Slavistična revija XXXI/4, 281-287.

Dular, Janez, 1983/84, Združena vezava v desni vezljivosti slovenskega glagola, Jezik in slovstvo XXIX/8, 289-293.

Križaj Ortar, Martina, 1982, Glagolska vezljivost, Slavistična revija XXX/2, 189-213.

Križaj Ortar, Martina, 1984,0 posamostaljenju povedka prisojevalne zveze, Slavistična revija XXXII/3, 277-288.

Križaj Ortar, Martina, 1989, Vezljivost: iz pomena v izraz, XXV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 129-140.

Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z obliko slovnimi podatki: Elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana, DZS, 1998.

Slovenski pravopis, Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Stramljič Breznik, Irena, 1992, Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, Slavistična revija XL/4, 411-427.

Stramljič Breznik, Irena, 1994, Prvostopenjske izpridevniške tvorjenke, Doktorska disertacija, Ljubljana.

Stramljič Breznik, Irena, 1994/95, Specializiranost obrazil za izpeljanke s pomenom vršilca dejanja, nosilca lastnosti ali stanja in opravkarja, Jezik in slovstvo XL/8, 285-291.

Stramljič Breznik, Irena, 1995/96, Izpeljanke s pomenom snovi iz pridevniške podstave, Jezik in slovstvo XLI/7-8, 359-370.

Stramljič Breznik, Irena, 1999, Prispevki iz slovenskega besedoslovja, Maribor, Slavistično društvo.

Stramljič Breznik, Irena, 2000, Raziskovalne perspektive slovenskega besedotvorja, Zbornik Slavistič- nega društva Slovenije 10: Slovensko jezikoslovje danes in jutri

Stramljič Breznik, Irena, Slovenski slavistični kongres, ur. Zoltan Jan, Celje, ZRSS, 112-118.

Stramljič Breznik, Irena, 2001 a, Prikaz besedne družine v besedotvornem slovarju, Studia Slavica Sa- variensia, 18-31.

Stramljič Breznik, Irena, 2001b, Od poljubnega do urejenega prikaza besedne družine, Slovenščina v šoli 6/3, 19-22.

Stramljič Breznik, Irena, 2001c, Kateri podatki iz besedotvornega slovarja so uporabni v dvo- ali večje- zični leksikografiji? Dvojezična i višejezična leksikograf ija, 3. medunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup, 15. - 16. studenoga 2001.

Stramljič Breznik, Irena, 2001č, Besedne družine predlogov in veznikov v besedotvornem slovarju, Jezikoslovni zapiski VII/1, 2, 197—206.

Stramljič Breznik, Irena, 2002a, Besedotvorni slovar, Evropsko leto jezikov; Sodobna slovenska književnost; Matija Murko, Slovenski slavistični kongres, 5. — 7. oktober, 242-245.

Stramljič Breznik, Irena, 2002b, Nekaj podatkov iz Besedotvornega slovarja slovenskega jezika za črko B po SSKJ, Jezik in slovstvo XLVII/7, 8, 295-300.

Stramljič Breznik, Irena, 2002c, Povezanost besedotvornih in vezljivostnih lastnosti glagola, Med dia- lektologijo in zgodovino slovenskega jezika, 400-408.

Stramljič Breznik, Irena, 2002Č, Ali obstaja povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in pomeni njegovih prvostopenjskih izglagolskih samostalniških izpeljank? 3. mednarodni dialektološki simpozij, Pedagoška fakulteta Maribor, 5. in 6. februar 2002 (70 let Martine Orožen), Maribor, Slavistično društvo.

Stramljič Breznik, Irena, 2003, Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne tele- fonije, Slavistična revija, Zbornik referatov za XIII. mednarodni slavistični kongres, 15. -21. avgust 2003, 105-118.

Stramljič Breznik, Irena, 2004a, Struktura besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za črko B, Jezikoslovni zapiski 10/1, 71-91.

Stramljič Breznik, Irena, 2004b, Besednodružinski slovar slovenskega jezika: Poskusni zvezek za iztočnice na B. Maribor, Slavistično društvo, 2004.

Stramljič Breznik, Irena, 2005, Poskusni zvezek besednodružinskega slovarja slovenskega jezika za iztočnice na B in elektronska obdelava podatkov, Maribor, Slavistično društvo, 2005.

Toporišič, Jože, 1976, Besedotvorna teorija, Slavistična revija XXIV/2-3, 163-177.

Toporišič, Jože, 1980a, Teorija besedotvornega algoritma, Slavistična revija XXVIII/2, 141- 151.

Toporišič, Jože, 1980b, O strukturalnem določanju besednih pomenov (ob glagolu biti), Lingu- isticaXX, 151—167.

Toporišič, Jože, 1982, Nova slovenska skladnja, Ljubljana, DZS.

Toporišič, Jože, 1990, Tretjič o besedotvorni teoriji, Slavistična revija XXXVIII/4, 421-440.

Toporišič, Jože, 1991, Besedotvorno šolanje, Slavistična revija XXXIX/2, 215-237.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, CZ.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Obzorja.

Vidovič Muha, Ada, 1988, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana, Partizanska knjiga.

Vidovič Muha, Ada,-1991a, Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji, Slavistična revija XXXIX/1, 101-113.

Vidovič Muha, Ada, 1991b, Nekaj temeljnih prvin za »besedotvorno šolanje«, Slavistična revija XXXIX/3, 317-326.

Vidovič Muha, Ada, 1993, Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti: Z normativnim slovensko-nemškim vidikom, Slavistična revija XLI/1, 161-192.

Vidovič Muha, Ada, 2000, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Žele, Andreja, 1997, Kako je v slovarju slovenskega knjižnega jezika predstavljena vezljivost, Jezikoslovni zapiski 3/1, 143-156.

Žele, Andreja, 2000/01, O slovarskem prikazu slovenske vezljivosti, Jezik in slovstvo XLVI/6, 239-254.

Žele, Andreja, 2001, Vezljivostna teorija v slovenskem jezikoslovju, Slovenski jezik 3, 68-90.

Žele, Andreja, 2001, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana, Za- ložba ZRC, ZRC SAZU.

Žele, Andreja, 2002, Pomanjkljiva sporočilnost novega slovenskega pravopisa z vidika aktu- alnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine, Slavistična revija L/3, 381-387.

Žele, Andreja, 2003, Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar, Ljubljana.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Tomišić M. Povezava med vezljivostnimi lastnostmi glagola in njegovimi prvostopenjskimi samostalniškimi izpeljankami. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 25. maj 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2550