Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v-

  • Maria Wtorkowska

Povzetek

V prispevku je na podlagi pomensko-skladenjskih razčlemb poljskih ter slovenskih glagolskih tvorjenk predstavljena njihova vezljivost in pomen, ki ga vnaša predpona terfunkcije, v katerih nastopa predpona w(e)-, v- v glagolskih tvorjenkah. Ključne besede: glagolske tvorjenke, slovenske glagolske tvorjenke s prefiks om v-, poljske glagolske tvorjenke s prefiks om w(e)-, vezljivost glagolov s prefiksom v- in w(e)-.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki A-Ž, ur. Ivanka Šircelj-Žnidaršič idr. Ljubljana 1998, ZRC, ZRC SAZU.

Gramatyka wspôlczesnego jçzyka polskiego, red. S. Urbahczyk, t. 2 Morfolôgia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wrobel, Warszawa 1998: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Milena Hajnšek-Holz, O pomenih slovenskih predpon, XIV. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Ljubljana 1978, 33-58.

Anna Krupianka, Formacje czasownikowe z przedrostkiem o- (ob-) w jçzyku polskim, Toruh 1969.

Anna Krupianka, Pröba logiczno-syntaktycznej klasyfikacji czasowniköw prze-drostkowych, Zpolskich studiôw slawistycznych, Séria 3: Jçzykoznawstwo, Warszawa 1968.

Barbara Kudra, Wplyw przedrostkôw na la^czliwosc skladniowq. czasowniköw ruchu. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 28, Lodz 1993.

Janina Kwiek-Osiowska, Tendencje rozwojowe czasownikôw prefiksalnych we ^ wspôlczesnej polszczyznie, Poradnik Jçzykowy 1986, zv. 2., 109-114.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana 1994, DZS.

Slovenski pravopis. Ljubljana 2001, ZRC, ZRC SAZU.

Slownik jçzyka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I-X, t. XI, Warszawa 1958- 1969, Pahstwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna".

Slownik jçzyka polskiego, red. Mieczyslaw Szymczak, 1.1—III, Warszawa 1978-1981, Pahstwowe Wydawnictwo Naukowe.

Slownik wspôlczesnego jçzyka polskiego, red. Boguslaw Dunaj, Warszawa 1996, Wydawnictwo „Wilga".

Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor 2000, Obzorja.

Ada Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana 1988, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga.

Ada Vidovič-Muha, Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (Z normativnim slovensko-nemškim vidikom), Slavistična revija 1993, XLI/1, 161-192.

Adam Weinsberg, Okoliczniki miejsca a przedrostki przestrzenne, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jçzykoznawczego 1971, z. XXVIII, 145-151.

Adam Weinsberg, Przyimki przestrzenne wjçzyku polskim, niemieckim i rumunskim, Wroclaw - Warszawa - Krakow 1973.

Haiina Zgölkowa, Czasowniki przedrostkowe we wspôlczesnej polszczyznie. Rozprawy Komisji Jçzykowej Lôdzkiego Towarzystwa Naukowego, 1988, t. XXIV, 301-308.

Andreja Zele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana 2001, ZRC, ZRC SAZU.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Wtorkowska M. Vezljivost poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v-. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 19. september 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2549