Ozirni prislovi v Slovarju sinonimov slovenskega jezika

  • Zvonka Praznik

Povzetek

Obravnava ozirnih prislovov v pripravljaj očem se Slovarju sinonimov slovenskega jezika zahteva odgovore na vrsto nerešenih slovaropisnih vprašanj. Pri njihovem reševanju je nujno izhajati iz dosedanjih leksikoloških ugotovitev, ob upoštevanju obravnave te problematike v obstoječih slovaropisnih priročnikih. V sestavku se bomo omejili na obravnavo sklopa vprašanj, ki zadevajo sestavo sinonimnega niza danih prislovnih dominant in določitev tipa pomenskega opisa, ustreznega obravnavani vrsti prislovov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Korpus Nova beseda

Slovar sinonimov slovenskega jezika, Splošna določila in opis zgradbe slovarskih sestavkov z vzorčno predstavitvijo, 2003, Ljubljana, ZRC SAZU, Založba ZRC.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, Elektronska izdaja v. 1.0, 1998, Ljubljana, DZS.

Slovenski pravopis, 2001, Ljubljana, SAZU in ZRC SAZU.

Toporišič, Jože, 1982, Nova slovenska skladnja, Ljubljana, Državna založba Slovenije.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, Cankarjeva založba.

Toporišič, Jože, 2000, Slovenska slovnica, Maribor, Založba Obzorja.

Toporišič, Jože, 1967, Slovenski knjižni jezik 3, Maribor, Založba Obzorja.

Vidovič Muha, Ada, 2000, Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja, Ljubljana, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Razprave Filozofske fakultete).

Zorman, Marina, 2000, O sinonimiji, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
PraznikZ. (2015). Ozirni prislovi v Slovarju sinonimov slovenskega jezika. Jezikoslovni Zapiski, 11(2). https://doi.org/10.3986/jz.v11i2.2547