O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine

  • Borislava Košmrlj-Levačič

Povzetek

Nastajanje terminološkega slovarja je mogoče na podlagi lastnih izkušenj in z upoštevanjem sodobnih spoznanj o terminologiji predstaviti kot kompleksno celoto, ki j o sestavljajo strokovna, jezikovna in terminografska ravnina. V pričujočem prispevku bosta prikazani samo prvi dve.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Geografski terminološki slovar, 2005, ur. Drago Kladnik, Franc Lovrenčak, Milan Orožen Adamič; leksikogr. in jezik, redakcija Marjeta Humar in Borislava Košmrlj - Levačič, Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU, Ljubljana.

Gradivo za Botanični terminološki slovar.

Batič, Franc, Tone Wraber, Boris Turk, 2003, Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in navodili za pripravo študentskega herbarija, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana.

Bowker, Lynne, 1996, Learning from Cognitive Science: Developing a New Approach to Classification in Terminology, Euralex '96 Proceedings, Göteborg, Göteborg University, 781-787.

Cabré Castelevi, M. Teresa, 2003, Theories of terminology: Their description, prescription and explanation, Terminology 9/2, 163-199, John Benjamins Publishing Co.

Codamines, Anne, 1995, Terminology: New needs, new perspectives, Terminology 2/2, 219-238, John Benjamins Publishing Co.

Felber, Helmut, 1984, Terminology manual, Unesco, Infoterm, Paris. Handbook of Terminology Management, 1997, 1, ur. Sue Ellen Wright in Gerhard Budin, Amsterdam, John Benjamins Publishing Co.

Košmrlj - Levačič, Borislava, 2001, Prikaz pojmovnega sistema v terminološkem slovarju, Filologija, knj. 36-37, 291-301, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za filološke znanosti, Zagreb.

Košmrlj - Levačič, Borislava, 2002,0 razvrščanju iztočnic v terminološkem slovarju, Jezikoslovni zapiski, 9, 29-47, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, Ljubljana.

Košmrlj - Levačič, Borislava in Tomaž Seliškar, 2004, Uporabniški računalniški program SlovarRed 2.0, Terminologija v času globalizacije, ur. Marjeta Humar, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Založba ZRC SAZU Ljubljana.

Rogers, Margaret, 2004, Multidimensionality in concept systems: A bilingual textual perspective, Terminology, 10/2, 215-240, John Benjamins Publishing Co.

Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1991, T-Z, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana.

Temmerman, Rita, 2000, Towards New Ways of Terminology Description: the sociocognitive approach, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Co.

Vidovič Muha, Ada, 2000, Slovensko leksikalno pomenoslovje: Govorica slovarja, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana.

Wüster, Eugen, 2003, The Wording of the World presented graphically and termino- logically, izbor in prevod Juan C. Sager (Das Worten der Welt, schaubildlich und terminologisch dargestelt), Terminology, 9/3, 269-297, John Benjamins Publishing Co.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Košmrlj-LevačičB. O terminološkem slovarju in njegovi izdelavi z vidika strokovne in jezikovne ravnine. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 25. maj 2020.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2546