Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini

  • Matej Šekli

Povzetek

V članku so obravnavani tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini tako s sinhronega kot z diahronega gledišča. Sinhroni pogled podaja naglasne vzorce posameznih glagolskih vrst in razredov. Diahroni vidik posamezni glagolski obliki določa njeno praslovansko izhodišče. Obravnava izhaja iz knjižno jezikovnega gradiva, kije dopolnjeno z narečnim predvsem v primeru, da slednje izkazuje starejše jezikovno stanje.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ramovš, Fran, 1924, Historična gramatika slovenskega jezika II, Konzonantizem, -3 Ljubljana.

Ramovš, Fran, 1952, Morfologija slovenskega jezika. Ljubljana.

Rigler, Jakob, 1970, Akcentske variante I, Slavistična revija XVIII, Ljubljana, 5-15, Ts ponatis v Rigler 2001, 320-328.

Rigler, Jakob, 1978, Akcentske variante III, Slavistična revija XXVI, Ljubljana, 365-374, ponatis v Rigler 2001, 338-346.

Smole, Vera, 1994, Oblikoglasje in oblikoslovje šentruperskega govora, doktorsko delo, Ljubljana.

Smole, Vera, 1996, Tonemski naglas glagolskih oblik v šentruperskem govoru, Razprave SAZU 17, Ljubljana.

Snoj, Marko, 22003, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana. ta SP 2001 - Slovenski pravopis, Ljubljana.

SSKJ, 1970 = Slovar slovenskega knjižnega jezika I, Ljubljana.

Stang, Christian S., 1957, Slavonic Accentuation, Oslo.

Steenwijk, Han, 1992, The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio, Amsterdam, Atlanta.

Skofic, Jožica, 1996, Glasoslovje, oblikoslovje in besedišče govora Krope na Gorenjskem, doktorska disertacija, Ljubljana.

Škrabec, P. Stanislav, 1994,1994,1995,1998, Jezikoslovna dela 1-4, Ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880-1915, uredil Jože Toporišič, Nova Gorica.

Toporišič, Jože, 1990, Glagolski oblikotvorni naglas moščanskega govora, Razprave SAZU 13, Ljubljana.

Toporišič, Jože, 1992, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana.

Toporišič, Jože, 42000 (T976), Slovenska slovnica, Maribor.

Valjevec, Matija, 1878-1895, Prinos k naglasu u (novo)slovenskom jeziku, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjige XLIII, XLV-XLVIII, LVI, LVR, LX, LXIII, LXV, LXVII, LXVIII, LXXI, LXXIII, LXXIV, LXVI, LXVII, XCIII, XCIV, CII, CV, CXI, CXVIII, CXIX, CXXI, Zagreb. 60 Matej Šekli: Naglasni tipi glagolov v (knjižni) slovenščini

Valjevec, Matija, 1897, Glavne točke v naglasu kniževne slovenštine, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, knjiga CXXXII, Zagreb.

Weiss, Peter, 1998, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami, poskusni zvezek (A—H), Ljubljana.

Objavljeno
2015-08-07
Kako citirati
1.
Šekli M. Tonemski naglasni tipi glagola v (knjižni) slovenščini. JZ [Internet]. 7. avgust 2015. [citirano 1. avgust 2021.];11(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2545