Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove

  • Mateja Kosi Osnovna šola Beltinci
Ključne besede: češka narečja, narečni slovar, slovaropisje

Povzetek

Delo Slovník středomoravského nářečí horského typu (Slovar srednjemoravskega narečja hribovskega tipa) je nastalo na podlagi avtoričine doktorske disertacije. Hribovsko podnarečje iz naslova je v češki dialektologiji termin za podtip (podnarečje) južnega srednjemoravskega narečja v okviru srednjemoravske narečne skupine, ki se govori severozahodno od Brna v okolici Tišnova, Blanska in Sloupa. Delo je vsekakor velik prispevek k ohranjanju kulturne dediščine obravnavanega področja in vsestransko zanimivo za ljubitelje čeških narečij.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bachmannová 1998 = Jarmila Bachmannová, Podkrkonošský slovník, Praha: Academia, 1998.

Bachmannová 2009 = Jarmila Bachmannová, Jarmila Vojtová: Slovnik středomoravského nařečí horského typu, v: Naše řeč (Brno) 92 (2009), št. 1, 35–38.

Bertram 1997 = Anne Bertram, NTC’s Dictionary of Commonplace Words in Real-Life Contexts: an Essential Guide to the Everyday Objects in American Life, Lincolnwood, Illinois: NTC Publishing Group, 1997.

Blažeka 2008 = Đuro Blažeka, Prijedlog koncepcije izrade rječnika poljoprivrednog nazivlja u međimurskom dijalektu, Croatica et Slavica Iadertina (Zadar) 4 (2008), 157–180.

Bokal 2003 = Ljudmila Bokal, Slovenski narečni slovarji, v: Zinka Zorko – Mihaela Koletnik (ur.), Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja Maribor: Slavistično društvo, 2003 (Zora 25), 24–42.

Dornseiff 1970 = Franz Dornseiff, Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 1970.

Hartmann – James 1998 = R. R. K. Hartmann – Gregory James, Dictionary of Lexicography, London – New York: Routledge, 1998.

Jovanović – Atanacković 1980 = Ranko Jovanović – Laza Atanacković, Sistematski rečnik srpskohrvatskoga jezika, Subotica: Minerva, 1980.

Kenda-Jež – Weiss 1999 = Karmen Kenda-Jež – Peter Weiss, Posebnosti (slovenskega) narečnega slovaropisja, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 35 (1999), 27–46.

Kloferová 2009 = Stanislava Kloferová, Jarmila Vojtová: Slovnik středomoravského nařečí horského typu, v: Linguistica Brunensia (Brno) 57 (2009), št. 1–2, 306–309.

Matejčík 1975 = Ján Matejčík, Lexika Novohradu: vecný slovník, Banská Bystrica: Osveta, 1975.

Ostromęcka-Frączak 2007 = Bożena Ostromęcka-Frączak, Historia leksykografii słoweńskiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.

Sochová 2001 = Zdeňka Sochová, Lašská slovní zásoba, Praha: Academia, 2001.

Wehrle – Eggers 1993 = Hugo Wehrle – Hans Eggers, Deutscher Wortschatz: ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck, Stuttgart – Dresden: Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung, 1993.

Weiss 2003 = Peter Weiss, Uvod v slovenski narečni slovar, v: Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 1, 49–61.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Kosi M. Slovar srednjemoravskega narečja Jarmile Vojtove. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 17. januar 2021.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2414