Tri novejša dela hrvaškega narečjeslovja

  • Előd Dudás
Ključne besede: hrvaščina, slovenščina, medžimursko narečje, narečna slovnica, narečno slovaropisje, jezikovni stik

Povzetek

Prispevek predstavlja monografijo medžimurskega narečja in dva novejša narečna slovarja kajkavskih govorov s posebnim poudarkom na zgradbi slovarskih enot. Izpostavljen je pomen slovarjev za slovensko narečjeslovje, saj imajo nekateri vzhodnoslovenski govori skupne lastnosti s kajkavskimi govori. Predstavljene so konkretne vzporednice v zrcalu primerov med slovenskim središkim govorom in pomursko-medžimurskim narečjem ter govorom Svetega Đurđa.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Belović – Blažeka 2009 = Stjepan Belović – Đuro Blažeka, Rječnik govora Svetog Đurđa: rječnik ludbreške Podravine, Zagreb: Učiteljski fakultet, 2009 (Posebna izdanja 2).

Blažeka 2008 = Đuro Blažeka, Međimurski dijalekt: hrvatski kajkavski govori Međimurja, Varaždin: Matica hrvatska (Knjižnica Matice hrvatske 31), 2008.

Blažeka – Nyomárkay – Rácz 2009 = Đuro Blažeka – István Nyomárkay – Erika Rácz, Mura menti horvát tájszótár = Rječnik pomurskih Hrvata, Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009 (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 95).

Greenberg 1999 = Marc L. Greenberg, Slovarček središkega govora, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 2 (1999), 128–175.

Greenberg 2002 = Marc L. Greenberg, Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika, Maribor: Aristej, 2002.

Hadrovics 1985 = László Hadrovics, Ungarische Elemente im Serbokroatischen, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1985.

Lončarić 2009 = Mijo Lončarić, O klasifikaciji slovenskoga i hrvatskoga jezika s posebnim osvrtom na kajkavsko narječje, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo = Obdobja 26, ur. Vera Smole, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2009, 277–289.

Lundberg 2003 = Grant H. Lundberg, A Preliminary Report on Dialectological Fieldwork in Northwestern Croatia: Brezova Gora and the Croatian-Slovene Dialect Continuum, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 4 (2003), 55–64.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Dudás E. Tri novejša dela hrvaškega narečjeslovja. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2413