Razmerje med slovničnim in naravnim spolom v poljskih narečjih

  • Helena Grochola-Szczepanek Instytut Języka Polskiego PAN
Ključne besede: poljska narečja, slovnični spol, naravni spol

Povzetek

Namen prispevka je skozi predstavitev nekaterih vidikov kategorije spola ponazoriti obstoj te kategorije v narečju. Pri tem se osredotoča na prikaz razmerij med slovničnim in naravnim spolom z opisom obstoječih simetrij in asimetrij med jezikovnimi strukturami in spolom v narečnih jezikovnih različkih.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bubak 1970–1971 = Józef Bubak, Nazwiska ludności dawnego starostwa nowotarskiego 1–2, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1970–1971.

Dejna 1973 = Karol Dejna, Dialekty polskie, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.

Dubisz – Karaś – Kolis 1995 = Stanisław Dubisz – Halina Karaś – Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.

Gołębiowska 1971= Teresa Gołebiowska, Antroponimia Orawy, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1971 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 256; Prace Językoznawcze 34; Studia Orawskie 6).

Grochola-Szczepanek 2010 = Helena Grochola-Szczepanek, Nazwy osobowe mieszkańców i mieszkanek wsi w aspekcie współczesnych zmian społecznych na przykładzie gwary spiskiej, [w:] Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych: od gramatyki do języka w komunikacji, red. Piotr Zbróg, Kielce: Instytut Filologii Polskiej – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego – Kraków: Staplo – Wydawnictwo Libron, 2010, 57–69.

Karaś 2009 = Halina Karaś (red.), Gwary polskie: przewodnik multimedialny, Warszawa, 2009 (www.gwarypolskie.pl).

Klemensiewicz 1957 = Zenon Klemensiewicz, Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki, Język Polski 37 (1957), 101–117.

Klemensiewicz 1964 = Gramatyka historyczna języka polskiego, red. Zenon Klemensiewicz – Tadeusz Lehr-Spławiński – Stanisław Urbańczyk, Warszawa, 1964.

Kreja 1964 = Bogusław Kreja, Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim, Język Polski 44 (1964), 129–140.

Kucała 1978 = Marian Kucała, Rodzaj gramatyczny w historii polszczyzny, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978 (Prace Instytutu Języka Polskiego 23).

Kupiszewski 1967 = Władysław Kupiszewski, Tytuły i nazwy zawodowe kobiet, Poradnik Językowy 8 (1967), 371–374.

Laskowski 1998 = Roman Laskowski, Kategorie morfologiczne języka polskiego, [w:] Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, red. Renata Grzegorczykowa – Roman Laskowski – Henryk Wróbel, Warszawa: PWN, 1998, 207–217.

MAGP = Mały atlas gwar polskich, opracowany przez Pracownię Atlasu i Słownika Gwar Polskich Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie, t. 1–2 pod kierunkiem Kazimierza Nitscha, t. 3–13 pod kierunkiem Mieczysława Karasia, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1957–1970.

Mańczak 1956 = Witold Mańczak, Ile rodzajów jest w polskim?, Język Polski 36 (1956), 116–121.

Moszyński 1984 = Leszek Moszyński, Wstęp do filologii słowiańskiej, Warszawa: PWN, 1984.

Nitsch 1956 = Kazimierz Nitsch, Tajemnice polskiego czasu przyszłego złożonego, Język Polski 36 (1956), 190–196.

Nowosad-Bakalarczyk 2009 = Marta Nowosad-Bakalarczyk, Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie, Lublin: UMCS, 2009.

Rothstein 1976 = Robert Rothstein, Uwagi o rodzaju gramatycznym i cechach semantycznych wyrazów, Język Polski 56 (1976), 241–253.

Saloni 1976 = Zygmunt Saloni, Kategoria rodzaju we współczesnym języku polskim, [w:]. Kategorie gramatyczne grup imiennych w języku polskim: materiały konferencji Pracowni Gramatyki Współczesnej Polszczyzny Instytutu Języka Polskiego PAN, Zawoja, 13–15 XII 1974, red. Roman Laskowski, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossollińskich, 1976.

Sobierajski 1966–1977 = Zenon Sobierajski, Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski i Czechosłowacji 1–4, Poznań: PTPN (4: Warszawa: PWN – Poznań: PTPN), 1966–1977.

Urbańczyk 1962 = Stanisław Urbańczyk, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa: PWN, 1962.

Wróbel 2001 = Henryk Wróbel, Gramatyka języka polskiego, Kraków: Od Nowa, 2001.

Zaron 2001 = Zofia Zaron, Aspekty funkcjonalne polskiej kategorii rodzaju: charakterystyka fleksyjna, Warszawa: WP UW – Puńsk: Aušra, 2004.

Zieniukowa 1981 = Jadwiga Zieniukowa, Rodzaj męski osobowy we współczesnych językach zachodniosłowiańskich, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossollińskich, 1981.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Grochola-SzczepanekH. Razmerje med slovničnim in naravnim spolom v poljskih narečjih. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2411