Reaktualizacija besedilnih vzorcev v radijskih oglasih

  • Irena Stramljič Breznik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: oglaševanje, medbesedilnost, radijski oglasi, aktualizacija besedilnih vzorcev

Povzetek

Prispevek obravnava tip radijskih oglasov, v katerih je mogoče opaziti prvine medbesedilnosti, ki jo lahko razložimo kot vzajemno povezanost in odvisnost najmanj dveh besedil ali njihovih delov. Predstavljeni radijski oglasi so strukturirani kot posnetki ali imitacije znanih besedil tako, da so iz referenčnih tekstov aktualizirana le ključna mesta, ki konkretizirajo oglaševani predmet ali storitev.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

de Beaugrande in Dessler 1992 = Robert de Beaugrande – Wolfgang Dressler, Uvod v besediloslovje, prev. Tjaša Miklič, Ljubljana: Park, 1992.

Bokal 1996/79 = Ljudmila Bokal, Jezik oglaševalskih besedil, Slava: debatni list 1996/97, št. 2, 125–126.

Černetič 2007 = Marinka Černetič, Vloga in značilnosti frazemov v slovenskih tiskanih oglasih, v: Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah, ur. Erika Kržišnik – Wolfgang Eismann, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007, 377–394.

Hudej 2001 = Sonja Hudej, Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu, Slavistična revija 49 (2001), št. 3, 204–222.

Hudej 2002 = Sonja Hudej, Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah, Slavistična revija 50 (2002), št. 1, 61–81.

Humar 2000 = Marjeta Humar, Besedilne in jezikovne značilnosti reklamnih besedil, v: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije, ur. Inka Štrukelj, Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000, 315–336.

Jerič 2002 = Marinka Jerič, Značilnosti in vloga frazemov v slovenskih tiskanih reklamah: diplomska naloga, Maribor: Pedagoška fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2002.

Juvan 2000 = Marko Juvan, Intertekstualnost, Ljubljana: DZS, 2000.

Kmecl 1996 = Matjaž Kmecl, Mala literarna teorija, Ljubljana: Mihelač in Nešović, 1996.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana: Kmečki glas, 1998.

Korošec 2005 = Tomo Korošec, Jezik in stil oglaševanja, Ljubljana: FDV, 2005.

Kržišnik 2006 = Erika Kržišnik, Izraba semantične potence frazemov, v: Slovensko jezikoslovje danes, ur. Ada Vidovič Muha, Slavistična revija 54 (2006), posebna številka, 259–279.

Pivec 2005 = Polona Pivec, Dober javni radio ni samo zabava, v: Spominčice, ur. Stane Kocutar, Maribor: RTV Slovenija, Regionalni center, Radio, 2005.

Pivec 2009 = Polona Pivec, Novi jezikovni in pragmatični model kratkih radijskih informativnih besedil: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Maribor.

Plenković 1993 = Mario Plenković, Komunikologija masovnih medija, Zagreb: Barbat, 1993.

Starc 2009 = Sonja Starc, Časopisna oglaševalska besedila, reklame: struktura in večkodnost, Koper: Založba Annales, 2009.

Stramljič Breznik 2006 = Irena Stramljič Breznik, Pravopisna norma v jeziku slikovnousmerjenih oglasov, v: Jezikovna predanost, ur. Marko Jesenšek – Zinka Zorko, Maribor: Slavistično društvo – Ljubljana: SAZU, 2006, 388–396.

Stramljič Breznik idr. 2008 = Irena Stramljič Breznik – Melita Zemljak Jontes – Simona Pulko – Alenka Valh Lopert – Mira Krajnc Ivič, Tako je bolje: priročnik z nasveti, kako odpraviti nekatere najpogostejše jezikovne težave v prodajnih katalogih trgovcev, Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008.

Stramljič Breznik – Voršič 2009 = Irena Stramljič Breznik – Ines Voršič, Grafoderivati v tiskanih oglasih, Teorija in praksa 46 (2009), št. 6, 826–838.

Alenka Valh Lopert 2008 = Alenka Valh Lopert, Kultura govora v mariborskih medijih: nacionalni Radio Maribor in komercialni Radio City: doktorska disertacija, Filozofska fakulteta: Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Maribor.

Verovnik – Logar 2006 = Tina Verovnik – Nataša Logar, O jeziku, stilu i utjecaju slovenskih tiskanih oglasa, v: Jagoda Granić, Jezik i mediji: jedan jezik – više svjetova: zbornik, Zagreb – Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2006, 743–752.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI. Reaktualizacija besedilnih vzorcev v radijskih oglasih. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2409