Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o‑jevske sklanjatve v govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine

  • Matej Šekli Oddelek za slavistiko Filozofska fakulteta, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: nadiško narečje slovenščine, zgodovinsko jezikoslovje, narečjeslovje, (obliko)naglasoslovje, samostalniki moške o‑jevske sklanjatve, Jevšček pri Livku

Povzetek

V članku sta obravnavana sklanjatev in naglas samostalnikov moške o‑jevske sklanjatve v krajevnem govoru vasi Jevšček pri Livku (občina Kobarid, Slovenija) nadiškega narečja slovenščine, in sicer tako s sinhronega kot z diahronega gledišča. Opisnojezikoslovni vidik podaja nabor končnic in njihovo razvrstitev na osnovo ter naglasne tipe in njihove naglasne vzorce. Zgodovinskojezikoslovni pogled določa izvor posameznih končnic in naglasnih tipov ter opisani oblikovno-naglasni sistem postavlja v širši slovenski in slovanski kontekst.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1976–2007 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, Ljubljana, 1976–2007.

Dapit 1995–2008= Roberto Dapit, Aspetti di cultura resiana nei nomi di luogo 1: Area di Solbica/Stolvizza e Korïto/Coritis; 2: Area di Osoanë/Oseacco e Učja/Uccea; 3: Area di Bila/San Giorgio, Njïwa/Gniva e Ravanca/Prato. Padova, 1995–2008.

Dybo 1981 = Владимир Антонович Дыбо, Славянская акцентология, Москва, 1981.

Dybo 2000 = Владимир Антонович Дыбо, Морфологизованные парадигмати-ческие акцентные системы, Москва, 2000.

Dybo – Zamjatina – Nikolajev 1990 = Владимир Антонович Дыбо – Галина Игоревна Замятина – Сергей Львович Николаев, Основы славянской акцентологии, Москва, 1990.

Dybo – Zamjatina – Nikolajev 1993 = Владимир Антонович Дыбо – Галина Игоревна Замятина – Сергей Львович Николаев, Основы славянской акцентологии: словарь: непроизводные основы мужского рода 1, Москва, 1993.

Ivšić 1911 = Stjepan Ivšić, Prilog za slavenski akcenat, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) 187 (1911), 3–207.

Logar 1974 = Tine Logar, Pregled zgodovine slovenskega jezika, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 9 (1974), 103–113. Ponatis: Logar 1996: 331–336.

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana, 1996.

Pirona 1992 = Giulio Andrea Pirona idr., Il nuovo Pirona: vocabolario friulano, aggiunte e correzioni riordinate da Giovanni Frau per la seconda edizione, Udine, 21992 (2004, 11928).

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar: transliterirana izdaja, Ljubljana, 1894–1895 (2006) [elektronska različica].

Ramovš 1950 = Fran Ramovš, Relativna kronologija slovenskih akcentskih pojavov, Slavistična revija (Ljubljana) 3 (1950), 16–23.

Ramovš 1952 = Fran Ramovš, Morfologija slovenskega jezika, Ljubljana, 1952.

Rigler 1970 = Jakob Rigler, Akcentske variante I, Slavistična revija (Ljubljana) 18 (1970), 5–15.

Rigler 1971 = Jakob Rigler, Akcentske variante II, Slavistična revija (Ljubljana) 19 (1971), 1–12.

Rigler 1977 = Jakob Rigler, K problematiki daljšanja starega akuta, Slavistična revija (Ljubljana) 25 (1977), 83–99.

Rigler 1978 = Jakob Rigler, Akcentske variante III, Slavistična revija (Ljubljana) 26 (1978), 365–374.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana, 2001.

SSKJ 1 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1: A–H, Ljubljana, 1970.

Stang 1957 = Christian S. Stang, Slavonic Accentuation, Oslo, 1957.

Steenwijk 1992 = Han Steenwijk, The Slovenian dialect of Resia: San Giorgio, Amsterdam, 1992.

Striedter-Temps 1963 = Hildegard Striedter-Temps, Deutsche Lehnwörter im Slovenischen, Wiesbaden, 1963.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana, 22003 (1997).

Šekli 2003 = Matej Šekli, Odrazi praslovanskih oblikotvornih naglasnih tipov samostalnikov moške o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini, Jezikoslovni zapiski 9 (2003), št. 2, 29–50.

Šekli 2005 = Matej Šekli, Odraz medjezikovnih stikov v poimenovanjih za vaške poklice in dejavnosti v nadiškem narečju, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 41, Ljubljana, 2005, 176–181.

Šekli 2008 = Matej Šekli, Naglasni sestav govora vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine v luči relativne kronologije slovenskih naglasnih pojavov, v: Škrabčeva misel VI: zbornik s simpozija 2007, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica, 2008, 19–36.

Šekli 2009 = Matej Šekli, Sklanjatev samostalnikov (moške in srednje) o-jevske sklanjatve v jeziku slovenskih srednjeveških rokopisnih spomenikov, v: Slovenski mikrokozmosi – medetnični in medkulturni odnosi = Zbornik Slavističnega društva Slovenije 20, ur. Irena Novak Popov, Ljubljana, 2009, 107–119.

Škrabec 1–4 = Stanislav Škrabec, Jezikoslovna dela 1–4: ponatis platnic časopisa Cvetje z vertov sv. Frančiška 1880–1915, ur. Jože Toporišič, Nova Gorica, 1994–1998.

Škrabec 1895–1896 = Stanislav Škrabec, Valjavčev »Prinos k naglasu u (novo)slovenskem jeziku« in prihodnja slovenska slovnica, Cvetje z vertov sv. Frančiška (Gorica) 14 (1895), št. 7–10, 12; 15 (1896), št. 1. Ponatis: Škrabec 2: 224–226, 228–230, 232–234, 236–238, 244–246, 248–250. [Navedeno po Škrabec 2.]

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor, 2000 (1976).

Valjavec 1878 = Matija Valjavec, Prinos k naglasu u novoj slovenštini: naglas u substantiva mužkoga roda, Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (Zagreb) 45–48, Zagreb, 1878.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Šekli M. Sklanjatev in naglas samostalnikov moške o‑jevske sklanjatve v govoru vasi Jevšček pri Livku nadiškega narečja slovenščine. JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2406