Vezljivost treh glagolov mišljenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (s poudarkom na vezavi)

  • Robert Grošelj Oddelek za prevajalstvo Filozofska fakulteta
Ključne besede: zgodovina slovenščine, razvoj vezljivosti, vezava, glagoli mišljenja

Povzetek

Razprava obravnava razvoj vezljivosti mišljenjskih glagolov misliti, mneti, meniti v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (s poudarkom na vezavi). Opredeljeni so pomeni glagolov, po pomenih so vzpostavljeni pomenski in vezavnostni vzorci, določena je njihova stabilnost, razvojne značilnosti in medsebojna konkurenčna razmerja. Na koncu razprave so primerjane vezljivostne značilnosti med glagoli mišljenja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ágel 2000 = Vilmos Ágel, Valenztheorie, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000.

Dogramadžieva 1989 = Ekaterina Dogramadžieva, Съюзните средства във фрайзингските паметници, Obdobje srednjega veka v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi, Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1989 (Obdobja 10), 63–68.

Dular 1982 = Janez Dular, Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja): doktorska disertacija, Ljubljana, 1982. Tipkopis.

ESJS = Eva Havlová idr. (ur.), Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1–13–[izhaja v zvezkih], Praha: Academia, 1989–2006–.

ESSJ = Oleg N. Trubačev idr. (ur.), Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд 1–32–, Москва: Наука, 1974–2005–.

Hudeček 2003 = Lana Hudeček, Dopune glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja u hrvatskome književnom jeziku od 17. do polovice 19. stoljeća – strani sintaktički utjecaji, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (2003), 103–129.

Karolak 1984 = Stanisław Karolak, Składnia wyrażeń predykatywnych, Gramatyka współczesnego języka polskiego: składnia, ur. Z. Topolińska, Warszawa: PWN, 1984, 11–211.

Kolarič 1968 = Rudolf Kolarič, Sprachliche Analyse, v: Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia, München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968 (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen 2), 18–120.

Kopečný 1973 = František Kopečný, Etymologický slovník slovanských jazyků I, Praha: Academia, 1973.

Merše 1995 = Majda Merše,Vid in vrstnost glagola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, Ljubljana: SAZU, 1995 (Dela razreda za filološke in literarne vede 44).

Merše 2003 = Majda Merše, Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih), Slavistična revija 51 (2003), posebna številka, 81–103.

Orel 1993 = Irena Orel-Pogačnik, Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja: doktorska disertacija, Ljubljana, 1993. (Tipkopis.)

Orešnik 1992 = Janez Orešnik, Udeleženske vloge v slovenščini, Ljubljana, SAZU, 1992 (Dela razreda za filološke in literarne vede 37).

Paternu idr. 2004 = Boris Paternu idr., Prevod v sodobno slovenščino, v: Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 32004, 83–99.

Pogačnik 1968 = Jože Pogačnik, Übersetzung ins Slowenische, v: Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia, München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik, 1968 (Geschichte, Kultur und Geisteswelt der Slowenen 2), 216–218.

Pogorelec 1968 = Breda Pogorelec, Razvoj prostega stavka v slovenskem knjižnem jeziku (Vloga dativa v stavku), Jezik in slovstvo 13 (1968), št. 5, 145–150.

SČ 1998 = Miroslav Grepl – Petr Karlík, Skladba češtiny, Olomouc: Votobia, 1998.

SJS = Josef Kurz – Zoe Hauptová (ur.), Slovník jazyka staroslověnského, Praha: Academia, 1966–1997.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

SPP = Nad’a Svozilová idr. (ur.), Slovesa pro praxi, Praha: Academia, 1997.

Večerka 1993 = Radoslav Večerka, Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax II: Die innere Satzstruktur, Freiburg i. Br.: Weiher, 1993.

Vidovič-Muha 1984 = Ada Vidovič-Muha, Struktura glagolskih tvorjenk v Trubarjevi Cerkovni ordningi, Slavistična revija 32 (1984), št. 3, 245–256.

Vidovič-Muha 1988 = Ada Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000.

VV 1987 = František Daneš idr., Větné vzorce v češtině, Praha, Academia, 1987.

Žele 2001 = Andreja Žele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001 (Linguistica et philologica 4).

Žele 2003 = Andreja Žele, Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Linguistica et philologica 8).

Žele 2007 = Andreja Žele, Povedkova lastnostna prislovna dopolnila, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 369–387.

Objavljeno
2015-07-29
Kako citirati
1.
Grošelj R. Vezljivost treh glagolov mišljenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (s poudarkom na vezavi). JZ [Internet]. 29. julij 2015. [citirano 8. april 2020.];16(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2405