Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja

  • Jurij Rojs
Ključne besede: slovenščina, idiomatika, Drago Jančar

Povzetek

V prispevku je predstavljena struktura idiomov v nekaterih izbranih delih pisatelja Draga Jančarja. Največ je takih s strukturo pridevnik + samostalnik, sledijo pa taki s strukturo glagol + samostalnik in glagol + predlog + samostalnik. Precej je avtorskih idiomov in citatov iz različnih jezikih, večinoma iz latinščine, manj pa je folklorizmov, elips, kletvic, fonetičnih besed ter medmetnih in transformacijskih stalnih besednih zvez.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baranov – Dobrovolski = A. Н. Баранов – Д. О. Добровольский, Аспекты тео-рии фразеологии, Москва: Знак, 2008.

Bojc 1980 = E. Bojc, Pregovori in reki na Slovenskem, Ljubljana: DZS, 1980.

Gantar 2007 = P. Gantar, Stalne besedne zveze v slovenščini: korpusni pristop, Ljubljana: ZRC SAZU, 2007 (Lingua Slovenica 3).

Keber 2003 = J. Keber, Frazeološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: ZRC SAZU, 2003.

Kržišnik – Eismann 2007 = E. Kržišnik – W. Eismann (ur.), Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah = Phraseologie in der Sprachwissenschaft und anderen Disziplinen = Phraseology in linguistics and other branches of science = Фразеология в языкознании и других науках, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 2007 (Europhras Slovenija 2005).

Menac 2007 = A. Menac, Hrvatska frazeologija, Zagreb: Knjigra, 2007.

Polivanov 1928 = E. Д. Поливанов, Введение в языкознание для языковедческих вузов, Ленинград, 1928.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika 1–5, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – DZS (zal.), 1970–1991.

Telija 1996 = В. Н. Телия, Русская фразеология, Москва, 1996.

Telija 2006 = В. Н. Телия, Большой фразеологический словарь русского языка, Москва: Аст-пресс книга, 2006.

Toporišič 1992 = J. Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni, Sopotnik).

Žukov 1994 = A. Жуков, Русская фразеология, Москва, 1994.

Objavljeno
2015-07-28
Kako citirati
1.
Rojs J. Idiomi v književnih delih slovenskega pisatelja Draga Jančarja. JZ [Internet]. 28. julij 2015. [citirano 3. junij 2020.];16(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2399