Govor vasi Topole

  • Mateja Jemec Tomazin Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenska narečja, gorenjsko narečje slovenščine, narečni slovar

Povzetek

V prispevku je predstavljen govor vasi Topole, ki leži ob cesti Mengeš–Brnik. V njem se odražajo glasoslovne in oblikoslovne značilnosti tipičnega gorenjskega narečja. Po Ramovševi klasifikaciji spada topolska govorica v osrednji gorenjski govor, ki se govori v trikotniku Ljubljana–Kamnik–Kranj. Poleg glasovnega opisa so v razpravi predstavljeni tudi lokalno zelo razširjeni frazemi, temu pa sledi še topolsko-knjižnoslovenski slovarček.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 2005 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU (izd.) – Založba ZRC (zal.), 2005.

Jagodic 1958 = Marija Jagodic, Narodopisna podoba Mengša in okolice, Mengeš: Svet za prosveto in kulturo ObLO, 1958.

Jemec 2000 = Mateja Jemec, Topole že več kot 750 let, Mengšan 7 (2000), št. 75, 28–30.

Jemec Tomazin 2008 = Mateja Jemec Tomazin, Topole nekdaj in danes: ob 60-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Topole, Topole: Prostovoljno gasilsko društvo, 2008.

KLS 1971 = Krajevni leksikon Slovenije 2, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1971.

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993 (Cicero).

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996.

Logar – Rigler 1993 = Tine Logar – Jakob Rigler, Karta slovenskih narečij, Ljubljana: Geodetski zavod Slovenije, 1993.

Ramovš 1995 = Fran Ramovš, Kratka zgodovina slovenskega jezika 1, Ljubljana: ZRC SAZU (Zbirka ZRC 9).

Snoj 1997 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Snoj 2009 = Marko Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana: Modrijan – Založba ZRC, 2009.

Stražar 1980 = Stane Stražar, Na pomoč: Razvoj gasilstva v Občini Domžale, Domžale: Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom, 1980.

Stražar 1993 = Stane Stražar, Mengeš in Trzin skozi čas, Mengeš – Trzin: Krajevna skupnost, 1993.

Škofic 2001 = Jožica Škofic, Govorica jih izdaja, Kropa: Tomco, 2001.

Objavljeno
2015-07-28
Kako citirati
1.
Jemec TomazinM. Govor vasi Topole. JZ [Internet]. 28. julij 2015. [citirano 5. julij 2020.];16(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2392