Slovanski antroponimi v toponimiji Tolminske

  • Silvo Torkar Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenski jezik, zemljepisna imena, Tolminska, slovanski antroponimi

Povzetek

V prispevku je obdelanih 17 zemljepisnih imen z ozemlja sedanje tolminske občine, ki jih je mogoče utemeljeno razložiti iz slovanskih osebnih imen. Nekatera od njih doslej še niso bila predmet znanstvene obravnave ali pa so bile nezadovoljivo predstavljene besedotvorne in glasoslovne značilnosti njihovega nastanka.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1956 = F. Bezlaj, Slovenska vodna imena I, Ljubljana, 1956.

Bezlaj 1961 = F. Bezlaj, Slovenska vodna imena II, Ljubljana, 1961.

Bezlaj 1967 = F. Bezlaj, Eseji o slovenskem jeziku, Ljubljana, 1967.

Bezlaj 1976 = F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana, 1976.

Bezlaj 2003 = F. Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I–II, ur. M. Furlan, Ljubljana, 2003.

Bezlaj 2005 = F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, Ljubljana, 2005. Avtorji gesel F. Bezlaj, M. Snoj in M. Furlan, ur. M. Snoj in M. Furlan.

Bonini – Kovačov 2001 = F. Bonini – Kovačov, Imena v Garmiškem kamune, Špeter, 2001.

Cieślikowa 2000 = A. Cieślikowa, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych 1, Kraków, 2000.

Hosák – Šrámek 1980 = L. Hosák – R. Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku II: M–Ž, Praha, 1980.

Hostne 1997 = Hostne – Costne med zgodovino in legendo, Lesa, 1997.

Hudaš 2004 = М. Худаш, Українські карпатськi i прикарпатські назви

населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів), Львів, 2004.

Ivić – Grković 1980 = П. Ивић – M. Грковић, Toпоними антропонимијског порекла у Светостeфанској хрисовуљи (1318), Втора југословенска ономастичка конференција, Скопје, 1980, 95–108.

Košmrlj 1970 = M. Košmrlj, Dvočlenska antroponima v slovenskih krajevnih imenih, Onomastica Jugoslavica 2, Ljubljana, 1970, 102–117.

Kronsteiner 1975 = O. Kronsteiner, Die alpenslawischen Personennamen, Wien, 1975.

Merkù 2006 = P. Merkù, Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu, ur. M. Furlan – S. Torkar, Ljubljana, 2006.

Mertelj – Bezlaj 1960/61 = D. Mertelj – F. Bezlaj, Slovenska krajevna imena na -jane, Po seminarski nalogi D. Mertlja priredil za tisk F. Bezlaj, Jezik in slovstvo 6 (1960/61), 187–192, 220–225. Ponatis v: Bezlaj 2003: 197–206.

Miklošič 1860 = F. Miklošič, Die Bildung der slavischen Personennamen, Wien, 1860.

Miklošič 1864 = F. Miklošič, Die Bildung der Ortsnamen aus Personennamen im Slavischen, Wien, 1864.

Miklošič 1872–1874 = F. Miklošič, Die slavischen Ortsnamen aus Appellativen I–II, Wien, 1872–1874.

Pintar 1905 = L. Pintar, Kdaj je bil Trubar v Loki?, Ljubljanski zvon 25 (1905), 203–209, 687–690.

Premrou 1929 = M. Premrou, Una descrizione della Contea di Gorizia del 1648, Studi Goriziani (Gorizia) 7 (1929).

Profous 1949 = A. Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny II, Praha, 1949.

Profous 1951 = A. Profous, Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny III, Praha, 1951.

Ramovš 1924 = F. Ramovš, 1924: Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana, 1924.

Skok 1934 = P. Skok, Iz slovenačke toponomastike II, Etnolog 7 (1934), 51–87.

Sławski 1974 = F. Sławski, Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego, v: Słownik prasłowiański 1, Wrocław idr., 1974, 43–141.

Snoj 2009 = M. Snoj, Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen, Ljubljana, 2009.

Svoboda 1964 = J. Svoboda, Staročeská osobní jména a naše příjmení, Praha, 1964.

Škrabec 1896 = S. Škrabec, 1896: Radeče?, Cvetje z vertov sv. Frančiška (Gorica) 15 (1896), št. 1; Še enkrat »Radiče«, Cvetje z vertov sv. Frančiška (Gorica) 15 (1896), št. 3. Ponatis v: S. Škrabec, Jezikoslovna dela 2, ur. J. Toporišič, Nova Gorica, 1994, 250, 258.

Šulgač 2003 = В. П. Шульгач, К реконструкции праславянского лексического фонда: производные на *-ynь (на основе ономастического материала »Новгородских писцовых книг«, Студії з ономастики та етимології (Київ) 2003.

Toporov 1993 = В. Н. Toпоров, Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *mir-), v: История, культура, этнография и фольклор славянских народов: XI Mеждународный съeзд славистов, Москва, 1993.

Torkar 2007 = S. Torkar, O neprepoznanih ali napačno prepoznanih slovanskih antroponimih v slovenskih zemljepisnih imenih: Čadrg, Litija, Trebija, Ljubija, Ljubljana, Biljana, v: Folia onomastica Croatica (Zagreb) 16 (2007), 257–273.

Torkar 2008 = S. Torkar, Slovenska zemljepisna imena, nastala iz slovanskih antroponimov, Slavistična revija 56 (2008), kongresna številka, 17–29.

Torkar 2009 = S. Torkar, Flektivna derivacija v slovenskih krajevnih imenih (jezikovnozgodovinski vidik), Slavistična revija 56–57 (2008, št. 4 – 2009, št. 1), Trubarjeva številka, 411–419.

Trpin 2001 = D. Trpin, Tolminska na začetku habsburške oblasti in njen urbar iz leta 1524: magistrsko delo, Nova Gorica, 2001 (rkp.).

Trubačov 1979 = О. Н. Трубачев (ur.), Этимологический словарь славянских языков: праславянский лексический фонд 6 (*e–*golva), Москва, 1979.

Tuma 1929 = H. Tuma, Imenoslovje Julijskih Alp, Ljubljana, 1929.

Vasiljev 2005 = В. Л. Васильев, Архаическая топонимия Hовгородской земли, Великий Новгород, 2005.

Objavljeno
2015-07-28
Kako citirati
1.
Torkar S. Slovanski antroponimi v toponimiji Tolminske. JZ [Internet]. 28. julij 2015. [citirano 3. junij 2020.];16(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2389