K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja

  • Vlado Nartnik Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, madžarščina, glagoli nedovršnega in dovršnega vida, nedoločna in določna sprega, glagola bitja in imetja, svojilna sprega samostalnih skladov, prosti skloni in priložni skladi, ciljni, krajevni in startni snopi

Povzetek

Slovenščina in madžarščina sta sosedna jezika z zelo različnim pregibanjem. V glagolskem pregibanju je madžarska posebnost zlasti razlikovanje nedoločne in določne sprege. Ker madžarščina nima posebne oblike za rodilnik, jo nadomešča s svojilno sprego samostalnih skladov, slovenskim predložnim sklonom pa ustrezajo po trije snopi prostih sklonov in priložnih skladov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Allières 2000 = Jacques Allières, Les langues de l’Europe, Paris: Presses Universitaires de France, 2000 (Que sais-je? 3559).

Bernjak 2004 = Elizabeta Bernjak, Slovenščina in madžarščina v stiku: sociolingvistične in kontrastivne študije, Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2004 (Zora 29).

Bezlaj 2003 = France Bezlaj, Doneski k poznavanju glagolskega aspekta, v: France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi II, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Linguistica et philologica 6/II), 693–712.

Deme 1984 = László Deme, A beszéd és a nyelv, Budapest: Tankönyvkiadó, 1984.

Erhart 1982 = Adolf Erhart, Indoevropské jazyky, Praha: Academia, 1982.

Kortlandt 2002 = Frederik Kortlandt, The Indo-Uralic verb, v: Finno-Ugrians and Indo‑Europeans: linguistic and literary contacts, Maastricht: Shaker, 2002, 217–227.

Mukič 1997 = Francek Mukič, Slovenska slovnica, Szombathely: Zveza Slovencev na Madžarskem, 1997.

Nartnik 1982 = Vlado Nartnik, Modalni romb in modalne pretvorbe, Slavia 51 (1982), št. 3–4, 353–357.

Nartnik 1998/99 = Vlado Nartnik, Pregibanje spregalnoosebnih zaimkov pogovorne slovenščine med nemščino in italijanščino, Slava 12 (1998/99), št. 2, 77–82.

Nartnik 2006 = Vlado Nartnik, Prekrivnost slovenske in hrvaške sklanje samostalnih zaimkov, Riječ: časopis za slavensku filologiju (Rijeka) 12 (2006), št. 1, 90–102.

Naumenko-Papp 1982 = Agneš Naumenko-Papp, Praktičeskij kurs vengerskogo jazyka, Moskva: Vysšaja škola, 1982.

Skalička 1975 = Vladimír Skalička, K maďarské gramatice, v: Lingvistické čítanky III: typologie 1, sestavil Bohumil Palek, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975, 5–48.

Šaľga 1984 = Attila Šaľga, Vengerskij jazyk v zerkale russkogo jazyka, Budapest: Tankönyvkiadó, 1984.

Tóth 1936 = Pál László Tóth, A mondatok grafikai ábrázolása (Mondattan), Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1936.

Tutek 2010 = Nikola Tutek, Kratka poredba osobnih, pokaznih i povratnih zamjenica i njihove sklonidbe u hrvatskom i mađarskom jeziku, v: Riječki filološki dani (Rijeka) 8 (2010), 729–739.

Objavljeno
2015-07-28
Kako citirati
1.
Nartnik V. K podobnostim in različnostim slovenskega in madžarskega pregibanja. JZ [Internet]. 28. julij 2015. [citirano 30. november 2021.];17(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2382