Različni tipi besedotvornih morfemov pri današnjih slovenskih tvorjenkah

Irena Stramljič Breznik

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2380

Povzetek

Prispevek obravnava po pogostnosti opazne zloženke s prevzetim sufiksoidom -mat. Na podlagi gradiva slovenskega referenčnega korpusa FidaPLUS so predstavljene njihove tvorbene in sestavinske značilnosti, ki kažejo na to, da so tvorjenke ali v celoti prevzete ali pa so rezultat hibridne tvorbe. S tvorbenega in pragmatičnega vidika se uvrščajo tako med potencialno kot tudi okazionalno leksiko.

Ključne besede

besedotvorje, zloženke, sufiksoid -mat

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Furdík 2004 = Juraj Furdík, Slovenská slovotvorba: teória, opis, cvičenia, ur. Martin Ološtiak, Prešov: Náuka, 2004.

Koriakowcewa 2009 = Elena Koriakowcewa (ur.), Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskej, 2009.

Kryżan-Stanojević 2009 = Barbara Kryżan-Stanojević (ur.), Lice i naličje jezične globalizacije, Zagreb: Srednja Europa, 2009.

Kryżan-Stanojević 2011 = Barbara Kryżan-Stanojević (ur.), Inovacije u slavenskim jezicima, Zagreb: Srednja Europa, 2011 (Biblioteka Srednje Europe).

Ohnheiser 2003 = Ingeborg Ohnheiser (ur.), Komparacja współczesnych języków słowiańskich 1: słowotwórstwo/nominacja, Opole: Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej – Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

Snoj 2006 = Marko Snoj, O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku, Slovensko jezikoslovje danes = Slavistična revija 54 (2006), posebna št., 343–350.

Stramljič Breznik 2009 = Irena Stramljič Breznik, Hibridizacija novejših slovenskih tvorjenk, v: Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, ur. Elena Koriakowcewa, Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009, 165–178.

Toporišič 1981 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 2, Maribor: Obzorja, 1981.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Vidovič-Muha 1988 = Ada Vidovič-Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete – Partizanska knjiga, 1988.

Waszakova 2005 = Krystyna Waszakowa, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2380

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.