Vezljivost odrazov praslovanskega glagola *mysliti v zgodovini izbranih slovanskih jezikov

Robert Grošelj

DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2375

Povzetek

V razpravi je analizirana vezljivost odrazov praslovanskega glagola *mysliti
v zgodovini izbranih slovanskih jezikov (slovenščina, stara cerkvena slovanščina, hrvaščina, srbščina, češčina, poljščina in ruščina). Opredeljeni so pomeni glagolov, po pomenih so oblikovani pomenski in vezavnostni vzorci, določena je njihova stabilnost, razvojne značilnosti in medsebojna konkurenčna razmerja. Vezljivostne lastnosti glagolov so primerjane tudi medjezikovno.

Ključne besede

odrazi praslovanskega *mysliti, vezljivost, vezava

Celotno besedilo:

PDF

Literatura

Ágel 2000 = Vilmos Ágel, Valenztheorie, Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2000.

Beaugrande – Dressler 1992 = Robert-Alain de Beaugrande – Wolfgang U. Dressler, Uvod v besediloslovje, prev. Aleksandra Derganc – Tjaša Miklič, Ljubljana: Park, 1992.

Černih 1999 = Pavel Ja. Černyh, Istoriko-ètimologičeskij slovar’ sovremennogo russkogo jazyka I–II, Moskva: Russkij jazyk, 1999.

Daničić 1858 = Đura Daničić, Srbska sintaksa, Beograd, 1858.

Dular 1982 = Janez Dular, Priglagolska vezava v slovenskem knjižnem jeziku (20. stoletja): doktorska disertacija, Ljubljana, 1982 (razmnoženo).

ESČ = Encyklopedický slovník češtiny, ur. Petr Karlík idr., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.

ESJS = Etymologický slovník jazyka staroslověnského 1–, ur. E. Havlová idr., Praha: Academia, 1989–.

ÈSSJa = Ètimologičeskij slovar’ slavjanskich jazykov: praslavjanskij leksičeskij fond 1–, ur. O. N. Trubačev idr., Moskva: Nauka, 1974–.

Gebauer 1929 = Jan Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého IV: skladba, ur. František Trávníček, Praha, 1929.

Grickat 1975 = Irena Grickat, Studije iz istorije srpskohrvatskog jezika, Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 1975.

Herodes 1963 = Stanislav Herodes, Staroslavjanskie predlogi, v: Issledovanija po sintaksisu staroslavjanskogo jazyka, ur. Josef Kurz, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, 313–368.

HMČ = Arnošt Lamprecht – Dušan Šlosar – Jaroslav Bauer, Historická mluvnice češtiny, Praha: SPN, 1986.

Hudeček 2003 = Lana Hudeček, Dopune glagolima govorenja, mišljenja i srodnih značenja u hrvatskome književnom jeziku od 17. do polovice 19. stoljeća – strani sintaktički utjecaji, v: Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (2003), 103–129.

Ivić 1954 = Milka Ivić, Značenja srpskohrvatskog instrumentala i njihov razvoj, Beograd: Institut za srpski jezik SANU – Naučna knjiga, 1954.

Ivić 1972 = Milka Ivić, Problematika srpskohrvatskog infinitiva, Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 11 (1972), št. 2, 115–138.

Karolak 1984 = Stanisław Karolak, Składnia wyrażeń predykatywnych, v: Gramatyka współczesnego języka polskiego: składnia, ur. Zuzanna Topolińska, Warszawa: PWN, 1984, 11–211.

Katičić 1986 = Radoslav Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: JAZU, Globus, 1986.

Kopečný 1973 = František Kopečný, Etymologický slovník slovanských jazyků I, Praha: Academia, 1973.

Krisko 2006 = Vadim B. Krys’ko, Istoričeskij sintaksis russkogo jazyka: ob”ekt i perehodnost’, Moskva: Izdatel’skij centr Azbukovnik, 2006.

Lomtev 1956 = Timofej P. Lomtev, Očerki po istoričeskomu sintaksisu russkogo jazyka, Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1956.

Maier 2006 = Ingrid Maier, Verbalrektion in den »Vesti-Kuranty« (1600–1660) 2: die präpositionale Rektion, Uppsala: Uppsala University Library, 2006.

Maretić 1963 = Tomo Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Matica hrvatska, 1963.

MČ 3 = Mluvnice češtiny 3: skladba, ur. František Daneš idr., Praha: Academia, 1987.

Miklošič 1868–1874 = Franc Miklošič, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen IV: Syntax, Wien, 1868–1874.

Orel 1993 = Irena Orel-Pogačnik, Predložni sistem v razvoju slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja: doktorska disertacija, Ljubljana, 1993 (razmnoženo).

Orešnik 1992 = Janez Orešnik, Udeleženske vloge v slovenščini, Ljubljana: SAZU, 1992.

Pisarkowa 1984 = Krystyna Pisarkowa, Historia składni języka polskiego, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Popova 1978 = Zinaida D. Popova, Upotreblenije padežej, v: Istoričeskaja grammatika russkogo jazyka: sintaksis: Prostoe predloženie, ur. V. I. Borkovskij, Moskva: Nauka, 1978, 345–402.

Preobraženska 1968 = Marija N. Preobraženskaja, Vinitel’nyj padež, v: Sravnitel’no istoričeskij sintaksis vostočnoslavjanskih jazykov: členy predloženija, ur. V. I. Borkovskij, Moskva: Nauka, 1968, 205–228.

RS 1980 = Russkaja grammatika II: sintaksis, ur. N. Ju. Švedova idr., Moskva: Nauka, 1980.

SČ 1998 = Miroslav Grepl – Petr Karlík, Skladba češtiny, Olomouc: Votobia, 1998.

Silić – Pranjković 2005 = Josip Silić – Ivo Pranjković, Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb: Školska knjiga, 2005.

Sintaksa 2005 = Milka Ivić – Predrag Piper idr., Sintaksa savremenoga srpskog jezika: prosta rečenica, Beograd: Institut za srpski jezik SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska, 2005.

Snoj 2003 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Modrijan, 2003.

Stevanović 1969 = Mihailo Stevanović, Savremeni srpskohrvatski jezik II: sintaksa, Beograd: Naučna knjiga, 1969.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 2004.

Trávníček 1956 = František Trávníček, Historická mluvnice česká 3: skladba, Praha: SPN, 1956.

Veber 1856 = Adolfo Veber Tkalčević, Skladnja ilirskoga jezika za niže gimnazije, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2005 [1859].

Večerka 1996 = Radoslav Večerka, Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax III: die Satztypen: der einfache Satz, Freiburg i. Br.: Weiher, 1996.

Večerka 2002 = Radoslav Večerka, Altkirchenslavische (altbulgarische) Syntax IV: die Satztypen: der zusammengesetzte Satz, Freiburg i. Br.: Weiher, 2002.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje, Ljubljana: ZIFF, 2000.

VV 1987 = František Daneš – Zdeněk Hlavsa idr., Větné vzorce v češtině, Praha: Academia, 1987.

Zaron 1980 = Zofia Zaron, Ze studiów nad składnią i semantyką czasownika, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980.

Zikmund 1863 = Václav Zikmund, Skladba jazyka českého, Litomyšl – Praha, 1863.

Zima 1887 = Luka Zima, Njekoje, većinom sintaktične razlike između čakavštine, kajkavštine i štokavštine, Zagreb: JAZU, 1887.

Žele 2001 = Andreja Žele, Vezljivost v slovenskem jeziku (s poudarkom na glagolu), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

Žele 2003 = Andreja Žele, Glagolska vezljivost: iz teorije v slovar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.DOI: https://doi.org/10.3986/jz.v17i2.2375

Avtorske pravice (c) 2019 Jezikoslovni zapiski

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revija se indeksira v Dlib.

Za nemoteno delovanje spletna stran uporablja piškotek za čas trajanja seje. Po končani seje se piškotek izbriše.