Prevzeto priponsko obrazilo -i(j)ada v slovenski tvorbeno ustaljeni in potencialni leksiki

  • Ines Voršič Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: slovenščina, besedotvorje, pripona, potencialna leksika

Povzetek

Prispevek na osnovi korpusnega gradiva FidePLUS predstavlja samostalniške tvorjenke s prevzetim priponskim obrazilom -iada, ki v slovenskem jeziku ohranja izvirni zapis, se pisno prilagaja v -ijada ali pa se poenostavi v -jada oziroma -ada. Predstavljena je kombinacijska družljivost obrazila z občno- in lastnoimenskimi besedotvornimi podstavami in raziskana je sposobnost druženja z različnimi pomenskimi skupinami.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babić 2002 = Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002 (1991).

Buzássyová – Martincová 2003 = Klára Buzássyová – Olga Martincová, Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích, v: Komparacja współczesnych języków słowiańskich, ur. Ingeborg Ohnheiser, Opole: Uniwersytet Opolski, 2003, 262–275.

Gložančev idr. 2009 = Alenka Gložančev idr., Novejša slovenska leksika: v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2003.

Gorjanc 2005 = Vojko Gorjanc, Uvod v korpusno jezikoslovje, Domžale: Izolit, 2005.

Jacko 1984 = Jozef Jacko, Slová typu olympiáda a napoleniáda, Slovenská reč 49 (1984), št. 5, 318–319.

Jacko 1989 = Jozef Jacko, Priležitostne slová typu šarkaniáda, Kultura slova 23 (1989), št. 9, 306–308.

Jurančič 2005 = Janko Jurančič, Srbsko- ali hrvaško-slovenski, slovensko-hrvaški ali -srbski slovar: elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana: DZS, 2005.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana: Kmečki glas, 1998.

SP 2001 = Jože Toporišič, Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Založba ZRC, 2001.

Makišová 2010 = Anna Makišová, O novim leksemama u jeziku sa sufiksom -iáda/-ijada, Slavistika (Beograd) 14 (2010), 160–165.

Muhvić-Dimanovski 2005 = Vesna Muhvić-Dimanovski, Neologizmi: problemi teorije i primjene, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005.

Skubic 2005 = Andrej E. Skubic, Obrazi jezika, Ljubljana: Študentska založba, 2005.

SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika z Odzadnjim slovarjem slovenskega jezika in Besediščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: elektronska izdaja na plošči CD-ROM, Ljubljana: DZS, 1998.

Stramljič Breznik 2008 = Irena Stramljič Breznik, Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini, Slavistična revija 56 (2008), št. 2, 149–160.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Zora 71).

Stramljič Breznik 2011 = Irena Stramljič Breznik, Inovativni besedotvorni vzorci – iz oglasne prakse k šolskemu jezikovnemu pouku, v: Slavistika v regijah – Maribor, 29. 9.–1. 10. 2011, ur. Boža Krakar Vogel, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2011 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 22), 37–42.

Stramljič Breznik – Voršič 2009 = Irena Stramljič Breznik – Ines Voršič, Grafoderivati v tiskanih oglasih, Teorija in praksa 46 (2009), št. 6, 826–838.

Světlá 2005 = Jindra Světlá, Nové názvy akcí a poplatku, v: Neologizmy v dnešní češtině, ur. Olga Martincová, Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2005.

Škapincová – Odaloš 1991 = Alena Škapincová – Pavol Odaloš, Korešpondencia slovotvorných typov s časťou -gate a príponou -iáda, Slovenska reč 56 (1991), št. 5–6, 318–323.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992 (Leksikoni Cankarjeve založbe: Sopotnik).

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Toporišič 2006 = Jože Toporišič, Besedjeslovne razprave, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 (Linguistica et philologica 13).

Objavljeno
2015-07-27
Kako citirati
1.
Voršič I. Prevzeto priponsko obrazilo -i(j)ada v slovenski tvorbeno ustaljeni in potencialni leksiki. JZ [Internet]. 27. julij 2015. [citirano 27. oktober 2021.];17(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2365