Ivan Koštiál – pozabljeni slovenski romanist

  • Agata Šega Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta
Ključne besede: romansko jezikoslovje, slovensko-romanski jezikovni stiki, furlanščina, italijanščina

Povzetek

Prispevek predstavlja raziskovalno delo Ivana Koštiála na področju romanskega jezikoslovja, predvsem pa se posveča prispevkom, v katerih se je ta v slovenski romanistiki žal nekoliko spregledani avtor ukvarjal s slovensko-romanskimi jezikovnimi stiki.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 1961/62 = France Bezlaj, Etimološko raziskovanje slovenske leksike, Jezik in slovstvo 7 (1961/62), št. 7, 193–199. (Ponatis v: France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi I, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Linguistica et philologica), 242–253.)

Bezlaj 1976–2005 = ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, Ljubljana: Mladinska knjiga – ZRC SAZU, 1976–2005.

DESF → Pellegrini – Cortelazzo – Zamboni 1984–

ESSJ → Bezlaj 1974–2005

Glavan – Kocijančič 1987 = Mihael Glavan – Gorazd Kocijančič (ur.), Katalog rokopisov Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani: Ms 1/79 – Ms 30/85, Ljubljana: Narodna univerzitetna knjižnica, 1987.75

Höflechner 2006 = Walter Höflechner, Filozofska fakulteta Karla in Franca v času Gregorja Kreka, Traditiones, 35 (2006), št. 2, 75–82.

Kropej 2001 = Monika Kropej, Karel Štrekelj: iz vrelcev besedne ustvarjalnosti, Ljubljana: ZRC SAZU, 2001.

Matičetov 1991 = Milko Matičetov, Ivan Koštiál e Raffaele Corso: dalla storia dei contatti folkloristici italo-sloveni, Etnostoria: quadrimestrale del Centro internazionale di etnostoria (Palermo), 6.

Meyer-Lübke 1935 = REW = Wilhelm Meyer-Lübke, Romanisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsbuchhandlung, 1935.

Miladinović Zalaznik – Samide 2010 = Mira Miladinović Zalaznik – Irena Samide (ur.), »Zur Linde hier, sich dort zur Eiche wende«: 90 Jahre Germanistik an der Universität Ljubljana, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Molière 1935 = Molière, Jurij Tepček ali osramočeni zakonski mož, poslovenil Ivan Koštiál, Novo mesto: samozaložba, 1935.

Molière 1956 = Molière, Dela: Ljubezen – zdravnik, Ljudomrznik, Zdravnik po sili, Amfitrion, George Dandin, Skopuh, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956 (1973).

Pellegrini – Cortelazzo – Zamboni 1984– = DESF = Giovan Battista Pellegrini– Manlio Cortelazzo – Alberto Zamboni, Dizionario etimologico storico friulano I: A–Ca, II: Ce–Ezzitâ, Udine: Casamassima, 1984–.

Randolph 1992 = Vance Randolph, Blow the candle out: »Unprintable« Ozark Folksongs and Folklore 2: Folk Rhymes and other Lore, Fayetteville: University of Arkansas Press, 1992 〈http://books.google.si/books?id=S93LdPw2KP0C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false〉 (dostop 28. 12. 2012).

REW → Meyer-Lübke 1935

Richter 1928 = Elise Richter, Hugo Schuchardt (1842–1927), Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 1928 〈http://schuchardt.uni-graz.at/files/wuerdigungen-und-nachrufe/richter_gesamt.pdf〉 (dostop 28. 12. 2012).

Rožman 2010 = Irena Rožman: (Ne)znani jezikoslovec in folklorist prof. Ivan Koštiál (1877–1949): spominski posvet ob 60. obletnici smrti, Traditiones 39 (2010), št. 2, 167–174.

Samec 2012 = Drago Samec, Ivan Koštiál: bibliografija 1901–2011, Jezikoslovni zapiski 18 (2012), št. 2, 95–121.

Sebeok 1966 = Thomas A. Sebeok, Portraits of Linguists: A Biographical Source Book for the History of Western Linguistics 1746–1963 I: from Sir William Jones to Karl Brugmann, Bloomington – London: Indiana University Press, 1966, 504–511.

Schuchardt 1884 = Hugo Schuchardt, Slawo-deutsches und Slawo-italienisches: dem Herrn Franz von Miklosich zum 20. November 1883, Graz: Leuschner & Lubensky, 1884 〈http://schuchardt.uni-graz.at/werk/schriften/jahr/1884〉 (dostop 13. 12. 2012).

SES → Snoj 1997

Skubic 2006 = Mitja Skubic, Slovenske jezikovne prvine v obsoški furlanščini, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006 (Razprave Filozofske fakultete).

Skubic 2010 = Mitja Skubic, Romanistika na Slovenskem, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

Smolej 2008 = Tone Smolej, »Francoz in jaz – enak ukus«: Kržišnikov prevod Nodierovega Jeana Sbogarja, v: Iz francoskega poslovenjeno: prispevki za zgodovino slovenskega literarnega prevoda, Ljubljana: ZRC SAZU, 2008, 59–67.

Snoj 1997 = SES = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1997.

Stanonik 2006 = Marija Stanonik, Folkloristični portret Gregorja Kreka, Traditiones 35 (2006), št. 2, 154–192.

Štrekelj 1910 = Karel Štrekelj, Slavisches im friaulischen Wortschatze, Archiv für slavische Philologie 31 (1910), 203–209.

Šturm 1928 = Fran Šturm, Vulg.-lat. fruga, Zeitschrift für romanische Philologie 48 (1928), 114–119.

Wolf 1993 = Michaela Wolf, Hugo Schuchardt Nachlaß: Schlüssel zum Nachlaß des Linguisten und Romanisten Hugo Schuchardt (1842–1927), Graz: Leykam, 1993.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Šega A. Ivan Koštiál – pozabljeni slovenski romanist. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 10. julij 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2332