Koštiálov Slovenski etimološki besednjak

  • Metka Furlan Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, etimologija, etimološki slovar, slovaropisje

Povzetek

V zapuščino Ivana Koštiála (1877–1949), ki se hrani v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, spada tudi na 760 lističih različne kakovosti in formata ohranjeno gradivo, naslovljeno Slovenski etimološki besednjak, iz katerega je iz tam navedene strokovne literature in hrbtnih strani nekaterih lističev mogoče sklepati, da je Ivan Koštiál verjetno že pred drugo svetovno vojno, gotovo pa še po letu 1943 pripravljal gradivo za etimološki slovar slovenskega jezika. Iz njega je razvidno, da je bila zasnova njegovega etimološkega slovarja precej širša in bolj sodobna od tiste, ki jo je Fran Ramovš predstavil v prvi knjigi letopisa tedanje Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani, ki je izšla leta 1943. Če bi Koštiálov Slovenski etimološki besednjak lahko bil dokončan, bi ‒ sodeč po torzu v zapuščini ‒ vseboval vse temeljne elemente sodobnega etimološkega preučevanja nacionalnih leksikonov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Baudouin de Courtenay 1875 = Jan Baudouin de Courtenay, Opyt fonetiki rezьjanskih govorov, Varšava – Peterburg: È. Vende – ko – D. E. Kožančikov, 1875.

Berneker 1908–1913 = Erich Berneker, Slavisches etymologisches Wörterbuch 1, Heidelberg: Carl Winter’s Universitätsverlag, 1908–1913.

Bezlaj 1963 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika: poskusni zvezek, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Bezlaj 1976–2007 → ESSJ

Bezlaj 2003 = France Bezlaj, Zbrani jezikoslovni spisi 1–2, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003 (Linguistica et philologica 6).

ESSJ 1–5 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: Mladinska knjiga – SAZU – ZRC SAZU, 1976, 1982, 1995, 2005, 2007.

Furlan 2010 = Metka Furlan, Ešče raz o praslavjanskom *govę, m. r., vin. p. *govenь ‘bos’, Ètimologija 2006–2008, Moskva, 2010, 220–226.

Jazbec 2007 = Helena Jazbec, Nemške izposojenke pri Trubarju, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Linguistica et philologica 17).

Koštiál 2010 = Rožana Koštiál, Življenjska pot profesorja Ivana Koštiála, v: Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875–1909: slovenski oddelek, ur. Mirjana Kontestabile Rovis – Jasna Čebron, Koper: Pokrajinski arhiv Koper = Archivio regionale di Capodistria, 2010, 90–100.

Koštiál 2010a = Rožana Koštiál, Bibliografija prof. Ivana Koštiála, v: Cesarsko-kraljevo možko učiteljišče v Kopru 1875–1909: slovenski oddelek, ur. Mirjana Kontestabile Rovis – Jasna Čebron, Koper: Pokrajinski arhiv Koper = Archivio regionale di Capodistria, 2010, 102–114.

Pleteršnik = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar 1894–1895: elektronska izdaja, ur. Metka Furlan – Helena Dobrovoljc – Helena Jazbec, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU – Kamnik: Amebis, 2006.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1943 = Fran Ramovš, Komisija za etimološki slovar slovenskega jezika, v: Letopis Akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani 1 (1938–1942), Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti, 1943, 352–359.

Rezijanski slovar (v pripravi) = Rezijanski slovar. Elektronski vnos za predvideni izid pri SAZU. Datoteko hrani Peter Weiss, Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v Ljubljani.

Steenwijk 1992 = Han Steenwijk, The Slovene Dialect of Resia: San Giorgio, Amsterdam – Atlanta (GA): Rodopi, 1992 (Studies in Slavic and General Linguistics 18).

Šlebinger 1925–1932 = Janko Šlebinger, Koštiál Ivan, v: Slovenski biografski leksikon 1: Abraham–Lužar, ur. Izidor Cankar – Franc Ksaver Lukman s sodelovanjem uredniškega odbora, Ljubljana: Zadružna gospodarska banka, 1925–1932, 536–537.

Objavljeno
2015-07-24
Kako citirati
1.
Furlan M. Koštiálov Slovenski etimološki besednjak. JZ [Internet]. 24. julij 2015. [citirano 29. maj 2020.];18(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2329