Implikativno komuniciranje in oblikovanje soslednih parov (na gradivu v slovenskem jeziku in o njem)

  • Mira Krajnc Ivič Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: eksplicitno, i mplicitno, komuniciranje, nanašanjska zaporedja, sosledni pari

Povzetek

Zaporedja v diskurzu se oblikujejo kot posledica realizacije možnih korakov udeležencev in se odražajo na besedilni ravni – ugotavljamo besedilnost jezikovno realiziranega – in v potekanju komuniciranja. Oboje je v službi enega: s kar najmanj truda in naprezanja napraviti kar najboljši vtis za ustvarjanje ugodnih razmer za dosego želenega cilja glede na ustaljeno skladnost med (besedilno) realiziranim in kontekstom s predvidenimi učinki na delovanje posameznika v skupini.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Austin 1990 = John L. Austin, Kako napravimo kaj z besedami, Ljubljana: ŠKUC – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1990 (Studia humanitatis).

Beaugrande – Dressler 1992 = Robert-Alain de Beaugrande – Wolfgang U. Dressler, Uvod v besediloslovje, prev. Aleksandra Derganc – Tjaša Miklič, Ljubljana: Park, 1992.

Brinker – Sager 1996 = Klaus Brinker – Sven F. Sager, Linguistische Gesprächsanalyse: eine Einführung, Berlin: Erich Schmidt, 1996 (1989).

Erzar 1997 = Tomaž Erzar, Obrat Gillesa Deleuza: teorija subverzije in ideja popolne ontologije v Logiki smisla in Anti-Ojdipu, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 1997 (Zbirka ZRC 17).

Heringer 2001 = Hans Jürgen Heringer, Lesen Lehren Lernen: eine rezeptive Grammatik des Deutschen, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001 (1988).

Van Dijk 2002 = Teun A. Van Dijk: Political discourse and political cognition, v: Politics as Text and Talk: Analytical Approaches to Political Discourse, ur. Paul A. Chilton – Christina Schäffner, Amsterdam: Benjamins, 2002, 203–237 〈http://www.discourses.org/OldArticles/Political%20discourse%20

and%20political%20cognition.pdf〉 (dostop 15. 2. 2012).

Ducrot 1988 = Oswald Ducrot, Izrekanje in izrečeno, Ljubljana: Založba ŠKUC – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1988 (Studia humanitatis).

Kante 1996 = Božidar Kante, Metafora in kontekst, Ljubljana: Jutro, 1996.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana: Kmečki glas, 1998.

Kotthoff 1998 = Helga Kotthoff, Spaß Verstehen: zur Pragmatik von konversationellem Humor, Tübingen: Niemeyer, 1998 (Germanische Linguistik 196).

Krajnc Ivič 2009 = Mira Krajnc Ivič, Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009 (Zora 63).

Leech 1991 = Geoffrey Leech, Principles of pragmatics, London – New York: Longman, 1991 (1983).

Levison 1995 = Stephen C. Levison, Activity types and language, v: Talk at work: interaction in institutional settings, ur. Paul Drew – John Heritage, Cambridge – New York: Cambridge University Press, 1995 (Studies in Interactional Sociolinguistics 8), 66-101.

Miščević 1983 = Nenad Miščević, John Langshaw Austin: jezik kot dejavnost, Ljubljana: Univerzum, 1983.

Morson 2006 = G. S. Morson, Dialogism, Bakhtinian, v: Encyclopedia of Language and Lingustics 3, ur. Keith Brown, Amsterdam idr.: Elsevier, 2006 (1984), 561–563.

Sacks 1995 = Harvey Sacks, Rules of conversational sequence, v: Harvey Sacks, Lectures on Conversation I–II, ur. Gail Jefferson, Malden (MA, USA) – Oxford (UK) – Carlton (Victoria, Australia): Blackwell, 3–12.

Schiffrin 1995 = Deborah Schiffrin, Approaches to discourse, Oxford (UK) – Cambridge (USA): Blackwell, 1995 (Blackwell Textbooks in Linguistics).

Searle 1971 = John R. Searle, Sprechakte: ein sprachphilosophischer Essay, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1971.

Stubbs 1983 = Michael Stubbs, Discourse Analysis: the Sociolinguistic Analysis of Natural Languarge, Oxford: Basil Blackwell, 1983 (Language in Society 4).

Verschueren 2000 = Jef Verschueren, Razumeti pragmatiko, Ljubljana: Založba *cf, 2000 (Rdeča zbirka).

Vezovnik 2009 = Andreja Vezovnik, Diskurz, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009 (Psihologija vsakdanjega življenja) 〈http://uni-lj.academia.edu/AndrejaVezovnik/Papers/820881/Diskurz._monograph〉 (dostop 12. 5.2012).

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Razprave FF).

Wodak – De Cillia 2006 = Ruth Wodak – Rudolf De Cillia, Politics and Language: Overview, v: Encyclopedia of Language and Lingustics 9, ur. Keith Brown, Amsterdam idr.: Elsevier, 2006 (1994).

Žele 2010 = Andreja Žele, Diateza v slovenščini, Riječ 16 (2010), št. 3, 128–152.

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Krajnc IvičM. Implikativno komuniciranje in oblikovanje soslednih parov (na gradivu v slovenskem jeziku in o njem). JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 4. julij 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2327