Motivacijska moč slovenskih medmetov

  • Irena Stramljič Breznik Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Ključne besede: besedotvorje, medmeti, izmedmetne tvorjenke

Povzetek

Medmeti lahko motivirajo tudi druge besedne vrste in tvorijo obsežnejše besedne družine, zlasti zaradi sistemske tvorbe izmedmetnih glagolov, ki po predvidljivih vzorcih svoje besedne vrste producirajo nadaljnje višjestopenjske tvorjenke, kot je bilo prikazano z besednimi družinami medmetov kvak, jav, štop, put, čav.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Babić 2002 = Stjepan Babić, Tvorba riječi u hrvatskome književnome jeziku, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 32002 (11991: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku).

Buzássyová – Martincová 2003 = Klára Buzássyová – Olga Martincová, Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích, v: Komparacja współczesnych języków słowiańskich, ur. Ingeborg Ohnheiser, Opole: Uniwersytet Opolski, 2003, 262–275.

Furdík 2004 = Juraj Furdík, Slovenská slovotvorba: teória, opis, cvičenia, ur. Martin Ološtiak, Prešov: Náuka, 2004.

Klajn 2002 = Ivan Klajn, Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku 1: slaganje i prefiksacija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU, 2002.

Klajn 2003 = Ivan Klajn, Tvorba reči u savremenom srpskom jeziku 2: sufiksacija i konverzija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva – Institut za srpski jezik SANU, 2003.

Koneski 2003 = Kiril Koneski, Zboroobrazuvanjeto vo sovremeniot makedonski jazik, Skopje: Filološki fakultet Blaže Koneski, 2003.

Korošec 1998 = Tomo Korošec, Stilistika slovenskega poročevalstva, Ljubljana: Kmečki glas, 1998.

Liptáková 2000 = L’udmila Liptáková, Okazionalizmy v hovorenej slovenčine, Prešov: Náuka, 2000.

Liptáková 2008 = L’udmila Liptáková, Priležitostná slovotvorba ako súčast’ jazykovej interpretácie sveta, v: Jazykové a kognitívne aspekty okazionalnych výrazov a ich textové funkcie, ur. Ján Sabol – Ladislav Sisak, Prešov: Filozofická fakulta v Prešove, 2008, 60–83.

MČ 1 1986 = Mluvnice češtiny 1: fonetika, fonologie, morfonologie a morfemika, tvoření slov, Praga: Češkoslovenská akademie věd, 1986.

Stramljič Breznik – Voršič 2009 = Irena Stramljič Breznik – Ines Voršič, Grafoderivati v tiskanih oglasih, Teorija in praksa 46 (2009), št. 6, 826–838.

Stramljič Breznik 2010 = Irena Stramljič Breznik, Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Zora 71).

Stramljič Breznik 2012 = Irena Stramljič Breznik, Medmeti kot besedotvorni potencial slovenščine = Interjections as a word-formational potential of the Slovene language, v: Tvorba reči i njeni resursi u slovenskim jezicima: zbornik radova sa četrnaeste međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu reči pri Međunarodnom komitetu slavista, ur. Rajna Dragićević, Beograd: Filološki fakultet, 2012, 341–352.

Toporišič 1996 = Jože Toporišič, Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini, Slavistična revija 44 (1996), št. 3, 269–278.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000 (1976).

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Razprave FF).

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Razprave FF).

Zemska 2006 = Elena Andreevna Zemskaja, Sovremennyj russkij jazyk: slovoobrazovanie: učebnoe posobie (dlja studentov, aspirantov, prepodavatelej-filologov), Moskva: Flinta – Nauka, 2006.

Objavljeno
2015-07-23
Kako citirati
1.
Stramljič BreznikI. Motivacijska moč slovenskih medmetov. JZ [Internet]. 23. julij 2015. [citirano 7. julij 2020.];19(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2326