Sistem SLOnar: povedne oznake slovenskih narečnih različkov (od narečne skupine do idiolekta)

  • Peter Weiss Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
  • Karmen Kenda-Jež Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: slovenščina, narečja, krajevni govori, imena narečij, označevanje krajevnih govorov

Povzetek

Pri dialektološkem delu na slovenskem jezikovnem ozemlju se zaradi gospodarnosti za zemljepisno določanje razširjenosti posameznih jezikovnih pojavov uporabljajo pretežno priložnostne krajšave ali oznake raziskovalnih točk ali območij. Še najbolj ustaljeno, vendar manj povedno je številčno označevanje krajev v Slovenskem lingvističnem atlasu (2011–). Sistem SLOnar (iz slovenska narečja) omogoča enotno označevanje zemljepisnih podatkov v slovenski dialektologiji. S kombinacijo kratic se da v njem enoumno označiti narečno skupino, narečje, podnarečje in raziskovalno točko (z državo, v kateri se nahaja obravnavani kraj) vse do posameznega govorca ali informatorja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik 1999 = Francka Benedik, Vodnik po zbirki narečnega gradiva za Slovenski lingvistični atlas (SLA), Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU), 1999.

Filipi – Buršić Giudici 2012 = Goran Filipi – Barbara Buršić Giudici, Istromletački lingvistički atlas (ImLA) = Atlante Linguistico Istroveneto (ALIv) = Istrobeneški lingvistični atlas (IbLA), Zagreb: Dominović – Pula: Mediteran – Sveučilište Jurja Dobrile, 2012 (Lingvistički atlasi 1).

FO = Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9).

Gostenčnik 2013 = Januška Gostenčnik, Izoglose na stiku slovenskega kostelskega narečja in kajkavskega goranskega narečja: doktorska disertacija, Ljubljana: [J. Gostenčnik], 2013. (Tipkopis.)

Greenberg 2002 = Marc L. Greenberg, Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika, Maribor: Aristej, 2002.

Ivić 2009 = Pavle Ivić, Srpski dijalekti i njihova klasifikacija, prir. Slobodan Remetić, Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2009 (Elementi 81).

Karničar 1990 = Ludwig Karničar, Der Obir-Dialekt in Kärnten: die Mundart von Ebriach/Obirsko, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1990 (Philosophisch-Historische Klasse, Sitzungsberichte 551).

Kenda-Jež 2002 = Karmen Kenda-Jež, Cerkljansko narečje: teoretični model dialektološkega raziskovanja na zgledu besedišča in glasoslovja: doktorska disertacija, Ljubljana: [K. Kenda-Jež], 2002. (Tipkopis.) 〈http://www.dlib.si/ details/URN:NBN:SI:DOC-5JJVA2QQ 〉, dostop 7. 10. 2011.

Kenda-Jež 2007 = Karmen Kenda-Jež, Shranli smo jih v bančah: slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell’abbigliamento in Val Canale, Ukve: S. K. S. Planika Kanalska dolina – Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2007.

Lausegger 1989 = Herta [Maurer-]Lausegger, Značilnosti slovenskega govora pri Mariji na Zilji, v: Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja: Tinetu Logarju ob sedemdesetletnici, ur. Franc Jakopin, Ljubljana: SAZU, 1989, 137–148.

Lisac 2003 = Josip Lisac, Hrvatska dialektologija 1: hrvatski dijalekti i govori štokavskog narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, 2003.

Logar 1975 = Tine Logar, Slovenska narečja: besedila, Ljubljana: Mladinska knjiga, 11975 (Kondor 154).

Logar 1993 = Tine Logar, Slovenska narečja: besedila, Ljubljana: Mladinska knjiga, 21993 (Cicero).

Logar – Rigler 1983 = Karta slovenskih narečij, priredila Tine Logar in Jakob Rigler na osnovi Ramovševe dialektološke karte slovenskega jezika, novejših raziskav in gradiva Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU, Ljubljana: DDU Univerzum, 1983. (Stenski zemljevid.)

Pronk 2009 = Tijmen Pronk, The Slovene Dialect of Egg and Potschach in the Gailtail, Austria, Amsterdam – New York: Rodopi, 2009 (Studies in Slavic and General Linguistic 36).

Prunč 1980 = Erich Prunč, Forschungskonzept zur Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten, v: Lexikalische Inventarisierung der slowenischen Volkssprache in Kärnten: Grundsätzliches und Allgemeines, ur. Stanislaus Hafner – Erich Prunč, Graz: Institut für Slawistik der Universität Graz, 1980 (Slowenistische Forschungsberichte 1), 37–55.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Južnonotranjski govori: akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom, Ljubljana: SAZU, 1963 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 13).

Rigler 1963a = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14 (1963), št. 1–4, 25–78.

Rigler 1975 = Jakob Rigler, Iz zgodovine klasificiranja slovenskih dialektov, Slavistična revija 23 (1975), št. 1, 27–40.

RSGV 1 = Rečnik srpskih govora Vojvodine 1: A–B [v cirilici], ur. Dragoljub Petrović, Novi Sad: Matica srpska: Odeljenje za književnost i jezik – IK Tiski cvet, 2000 (Leksikografska izdanja III: Dijalekatski rečnici 2/1).

RSGV 2 = Rečnik srpskih govora Vojvodine 2: V–D [v cirilici], ur. Dragoljub Petrović, Novi Sad: Matica srpska: Odeljenje za književnost i jezik – IK Tiski cvet, 2002 (Leksikografska izdanja III: Dijalekatski rečnici 2/2).

SLA 1.1 = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 1: atlas, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 1.2 = Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

Šekli 2009 = Matej Šekli, Merila določanja mej med slovenskimi narečji in podnarečji, v: Slovenska narečja med sistemom in rabo, ur. Vera Smole, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 26: metode in zvrsti), 291–318.

Šekli 2013 = Matej Šekli, Zemljepisnojezikoslovna členitev kajkavščine ter slovensko-kajkavska jezikovna meja, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 9 (2013), 3–53.

Weiss 1997 = Peter Weiss, Slovar govorov Zadrečke doline med Gornjim Gradom in Nazarjami: poskusni zvezek (A–H), Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997 (Slovarji).

Weiss 2001 = Prvi zvezek Slovarja srbskih govorov Vojvodine, Jezikoslovni zapiski 7 (2001), št. 1–2, 455–462.

Zorko 1989 = Zinka Zorko, Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu, Slavistična revija 37, št. 1–3, 241–251.

Zorko 2009 = Zinka Zorko, Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih, Maribor: Filozofska fakulteta – Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2009 (Mednarodna knjižna zbirka Zora 64).

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Weiss P, Kenda-JežK. Sistem SLOnar: povedne oznake slovenskih narečnih različkov (od narečne skupine do idiolekta). JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 25. maj 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2280