Tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem Čelarstvu (1831)

  • Simon Atelšek Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: besedotvorje, čebelarska terminologija, zgodovinsko jezikoslovje, Peter Dajnko

Povzetek

V prispevku so predstavljeni tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem delu Čelarstvo. Podobno kot za druge kmetijske stroke velja tudi za čebelarstvo, da je osnovno besedje praslovanska dediščina. Z razvojem čebelarstva kot stroke pa so se pojavili novi pojmi in posledično potreba po novih strokovnih izrazih, ki so nastajali na različne tvorbene načine. V Dajnkovem čebelarskem izrazju izpričani tvorbeni načini so v prispevku razvrščeni in predstavljeni v okviru treh skupin, in sicer pomenoslovne, besedotvorne in skladenjske.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bajec 1950 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 1: izpeljava samostalnikov, Ljubljana: SAZU, 1950 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 1).

Bajec 1959 = Anton Bajec, Besedotvorje slovenskega jezika 4: predlogi in predpone, Ljubljana: SAZU, 1959 (Razred za filološke in literarne vede, Dela 14).

Bezlaj 1976 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1, SAZU (izd.) – Mladinska knjiga (zal.), 1976.

ČTS 2008 = Čebelarski terminološki slovar, ur. Ljudmila Bokal, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Slovarji).

Jemec Tomazin 2010 = Mateja Jemec Tomazin, Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Lingua Slovenica 5).

Legan Ravnikar 1997 = Andreja Legan Ravnikar, Tvorbeni načini upravno-političnih in vojaških terminov v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797), Jezikoslovni zapiski 3 (1997), 25–38.

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Merše 1998 = Majda Merše, Dajnkov prikaz in raba glagolskega vida v primerjavi z osrednjim slovenskim knjižnojezikovnim prostorom, v: Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh, Maribor: Slavistično društvo, 1998 (Zora 3), 143–158.

Merše 2009 = Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja: razprave o oblikoslovju, besedotvorju, glasoslovju in pravopisu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Linguistica et philologica 23).

Novak 1998 = France Novak, Dajnkovo čebelarsko izrazje, v: Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh, Maribor: Slavistično društvo, 1998 (Zora 3), 199–207.

Orel 1998 = Irena Orel, Dajnkova raba predlogov v primerjavi z osrednjeslovensko, v: Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh, Maribor: Slavistično društvo, 1998 (Zora 3), 129–141.

Orožen 1996 = Martina Orožen, Oblikovanje enotnega slovenskega knjižnega jezika v 19. stoletju, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1996.

Pleteršnik 1894–1895 (2006) = Maks Pleteršnik, Slovensko-nemški slovar (1894–1895): transliterirana izdaja, ur. Metka Furlan, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. [Elektronska izdaja, verzija 1.0.]

Rajh 1998 = Bernard Rajh, Knjižnojezikovno delo Petra Dajnka kot poskus standardizacije vzhodnoslovenskega narečja: doktorska disertacija, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, 1998. (Razmnoženo.)

Snoj 2010 = Jerica Snoj, Metafora v leksikalnem sistemu, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Linguistica et philologica 24).

Stramljič Breznik 1998 = Irena Stramljič Breznik, Dajnkovo besedotvorje med slovansko in slovensko besedotvorno tradicijo, v: Dajnkov zbornik: referati s simpozija v Črešnjevcih, ur. Marko Jesenšek – Bernard Rajh, Maribor: Slavistično društvo, 1998 (Zora 3), 159–170.

Vidovič Muha 1988 = Ada Vidovič Muha, Nekatere jezikovnosistemske lastnosti strokovnih besednih zvez, v: Seminar slovenskega jezika, literature in kulture: zbornik predavanj 24, ur. Breda Pogorelec, Ljubljana: Oddelek za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete v Ljubljani, 1988, 83–91.

Vidovič Muha 2000 = Ada Vidovič Muha, Slovensko leksikalno pomenoslovje: govorica slovarja, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2000 (Razprave FF).

Vidovič Muha 2011 = Ada Vidovič Muha, Slovensko skladenjsko besedotvorje, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2011 (Razprave FF).

Žagar Karer 2011 = Mojca Žagar Karer, Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Linguistica et philologica 26).

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Atelšek S. Tvorbeni načini čebelarskega izrazja v Dajnkovem Čelarstvu (1831). JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 3. junij 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2278