Normativna informacija v slovarju

  • Helena Dobrovoljc Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
Ključne besede: jezikovna norma, normativni slovar, informativno-normativni slovar, normativne oznake

Povzetek

V prispevku je predstavljeno pojmovanje norme in iz nje izhajajoče normativne informacije v slovenskem jezikoslovju in slovaropisju. Prikazano je pojmovanje terminov normativno-informativni slovar in normativni slovar v luči zgodovinske izkušnje. Podan je predlog za izgradnjo normativnega oz. normativno-informativnega slovarja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bizjak Končar 2013 = Aleksandra Bizjak Končar, Uvod, v: Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, ur. Aleksandra Bizjak Končar – Marko Snoj, Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 9–11.

Crystal 2012 = David Crystal, Internet linguistics: a student guide, Abingdon – New York: Routledge, 2012.

Dobrovoljc 2013 = Helena Dobrovoljc, Smernice jezikovne standardizacije v teoriji, izročilu in praksi, v: Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, ur. Andreja Žele, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013.

Dobrovoljc – Bizjak Končar 2013 = Helena Dobrovoljc – Aleksandra Bizjak Končar, Slovenski pravopisi in vprašanje normativnih pristojnosti, Slovenski jezik – Slovene linguistic studies 9 (2013), 111–126.

Dobrovoljc – Jakop 2013 = Helena Dobrovoljc – Nataša Jakop, Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom, Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

Forstnerič Hajnšek 2014 = Melita Forstnerič Hajnšek, Stroka naj brez stricev opravi, kar zna, Večer (7. 3. 2014).

French – Ravena 1959 = John R. P. French – Bertram Ravena, The Bases of Social Power, Studies of Social Power, ur. D. Cartwright, Ann Arbour, Mich.: Institute for Social Research, 1959, 259–126.

Garvin 1993 = Paul L. Garvin, A conceptual framework for the study of language standardization, International Journal of the Sociology of Language 100–101 (1993), 37–54.

Hajnšek Holz 1993 = Milena Hajnšek Holz, Informativnost in normativnost Slovarja slovenskega knjižnega jezika, v: Vprašanja slovarja in zdomske književnosti: zborovanje slavistov: Murska Sobota 1992, ur. Martina Orožen – Mateja Hočevar, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 3), 21–34.

Havránek 1947 = Bohuslav Havránek, Zásady pražského lingvistického kroužku a nová kodifikace spisovné češtiny, Slovo a slovesnost 1947, 13–22.

Majcenovič 1999 = Helena Majcenovič [Dobrovoljc], Praktični vidiki normiranja v slovarjih, Jezikoslovni zapiski 5 (1999), 63–90.

Müller 1982 = Jakob Müller, Jezik kot vrednota ali jezik kot resničnost?, Naši razgledi 1982, 294–296.

Müller 1993 = Jakob Müller, Slovar in kritika (1964–1992), v: Vprašanja slovarja in zdomske književnosti: zborovanje slavistov: Murska Sobota 1992, ur. Martina Orožen – Mateja Hočevar, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1993 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 3), 51–70.

RNPJP = Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 〈http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO91〉, dostop marca 2014.

de Saussure 1997 (1916) = Ferdinand de Saussure, Predavanja iz splošnega jezikoslovja (izdala Charles Bally in Albert Sechehaye v sodelovanju z Albertom Riedlingerjem), Ljubljana: ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.

SP 1950 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije, 1950.

SP 1962 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije, 1962.

SP 2001 = Slovenski pravopis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU – Založba ZRC, 2001 (22003).

SS 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel [– Jakob Šolar], Slovenska slovnica, Ljubljana: DZS, 1956 (21964, 31968).

SSKJ 1970–1991 = Slovar slovenskega knjižnega jezika: prva knjiga A–H (1970); druga knjiga I–Na (1975); tretja knjiga Ne–Pren (1979); četrta knjiga Preo–Š (1985); peta knjiga T–Ž (1991) z dodatki od A do Š, Ljubljana: SAZU – Državna založba Slovenije, 1970–1991.

Suhadolnik 1963 = Stane Suhadolnik, Problemi slovenske leksikografije, Sodobnost 1963, 926–934.

Suhadolnik – Klopčič 1970 = Stane Suhadolnik – Mile Klopčič, Slovar slovenskega knjižnega jezika: glavne značilnosti slovarja, Naši razgledi 1970, 137.

Škiljan 1999 = Dubravko Škiljan, Javni jezik: k lingvistiki javne komunikacije, Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

TPLK 1986 (1929) = Teze Praškog lingvističkog kružoka, v: Jan Mukařovský, Struktura pesničkog jezika, Beograd: Biblioteka, 1986, 155–182.

Vidovič Muha 2003 = Ada Vidovič Muha, Kaj je novega v knjižnem jeziku? Ob izidu Slovenskega pravopisa, Slavistična revija 2003, 117–122.

Vidovič Muha 2009 = Ada Vidovič Muha, 16. stoletje – čas vzpostavitve narodotvorne vloge jezika, Slavistična revija 2009, 13–22.

Weiss 2014 = Peter Weiss, Pa še to: Risja zvestoba, Delo (22. 3. 2014), 22–23.

Objavljeno
2015-09-17
Kako citirati
1.
Dobrovoljc H. Normativna informacija v slovarju. JZ [Internet]. 17. september 2015. [citirano 25. maj 2020.];20(1). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2273