Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja

  • Tomaž Petek Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani
Ključne besede: javno govorno nastopanje, govorec, didaktični model, merila za vrednotenje, priporočila

Povzetek

V prispevku je predstavljen didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja, ki vsakemu javnemu govorcu omogoča tudi poznejše kritično spremljanje lastnega napredka in ozaveščenosti na tem področju. Učinkovitega javnega govornega nastopanja se je namreč treba naučiti. Predstavljeni didaktični model je sestavljen iz meril za vrednotenje govornega nastopanja ter iz njih izhajajočih priporočil za uspešno in učinkovito javno govorno nastopanje. Obvladovanje tega področja je predpogoj za osebno in poklicno uspešnost vsakega posameznika.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Adler – Rodman 2003 = Ronald Brian Adler – George Rodman, Understanding Human Communication, Oxford: Oxford University Press, 2003.

Arapović – Grobler 2006 = Diana Arapović – Marinka Grobler, Vpliv starosti

osnovnošolskih otrok s specifično jezikovno motnjo na pripovedovanje, Defektologica Slovenica 14 (2006), 31–49.

Bešter Turk 2011 = Marja Bešter Turk, Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine, Jezik in slovstvo 56 (2011), 111–130.

Coblenzer – Muhar 2003 = Horst Coblenzer – Franz Muhar, Dih in glas: navodila za dober govor, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2003.

Červ 2009 = Gaja Červ, Besedilne, pragmatične in medbesedilne žanrotvorne prvine uvodnika, Slavistična revija 57 (2009), 277–293.

de Beaugrande – Dressler 1992 = Robert Alain de Beaugrande – Wolfgang Dress ler, Uvod v besediloslovje, Ljubljana: Park, 1992.

Dukič – Koderman 2010 = Davorin Dukič – Miha Koderman, Besedilni tip turističnega vodnika – opis namenske strukture besedilne vrste na primeru turističnih vodnikov v slovenski Istri, Annales 20 (2010), 217–232.

Ferbežar idr. 2004 = Ina Ferbežar – Mihaela Knez – Andreja Markovič – Nataša Pirih Svetina – Mojca Schlamberger Brezar – Marko Stabej – Hotimir Tivadar – Jana Zemljarič Miklavčič, Sporazumevalni prag za slovenščino, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2004.

Grabnar 1991 = Boris Grabnar, Retorika za vsakogar, Ljubljana: DZS, 1991.

Gros 2000 = Jerneja Gros, Samodejno tvorjenje govora iz besedil, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2000.

Guerrero – De Vito – Hecht 1999 = Laura K. Guerrero – Joseph A. de Vito – Michael L. Hecht, The Nonverbal Communication Reader: Classic and contemporary readings, Illinois: Waveland, 1999, 46–47.

Habe 2002 = Katarina Habe, Trema – izvor ustvarjalne energije, Glasba v šoli 8 (2002), št. 3–4, 13–15.

Havránek 1963 = Bohuslav Havránek, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, v: Bohuslav Havránek, Studie o spisovném jazyce, Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963, 30–59.

Hočevar Boltežar 2008 = Irena Hočevar Boltežar, Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008.

Horga 1996 = Damir Horga, Obrada fonetskih obavijesti, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1996.

Hudej 2001 = Sonja Hudej, Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu, Slavistična revija 49 (2001), 205–222.

Jakobson 1989 = Roman Jakobson, Lingvistični in drugi spisi, Ljubljana: Studia humanitatis, 1989.

Kalin Golob 2001 = Monika Kalin Golob, Jezikovne reže, Ljubljana: GV-revije, 2001.

Karmiloff – Karmiloff Smith 2001 = Kyra Karmiloff – Annette Karmiloff Smith, Pathways to language, Cambridge: Harward University Press, 2001.

Knapp – Hall 2002 = Mark L. Knapp – Judith A. Hall, Nonverbal Communication in Human Interaction, Toronto: Thomson Learning, 2002.

Komar 2008a = Smilja Komar, Communicative Functions of Intonation: English-Slovene Contrastive Analysis, Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008.

Komar 2008b = Smilja Komar, Intonation, the strongest link in the weakest link quiz, Linguistica 48 (2008), 215–226.

Kranjc 2004 = Simona Kranjc, Jezikovna zvrstnost v sodobnih medijih, v: Obdobja 22: aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, 2004, 395–405.

Križaj Ortar idr. 2009 = Martina Križaj Ortar – Marja Bešter Turk – Marija Končina – Mojca Poznanovič – Mojca Bavdek, Na pragu besedila 2: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol, Ljubljana: Založba Rokus, 2009.

Križaj Ortar idr. 2008 = Martina Križaj Ortar idr., Na pragu besedila: učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehničnih šol, Ljubljana: Založba Rokus, 2008.

Kunst Gnamuš 1992 = Olga Kunst Gnamuš, Sporazumevanje in spoznavanje jezika, Ljubljana: DZS, 1992.

Lengar Verovnik 2012 = Tina Lengar Verovnik, Radijska dvogovornost: jezikovne izbire novinarjev, Ljubljana: Založba FDV, 2012.

Mahnič 1959 = Mirko Mahnič, Živa slovenščina, Ljubljana: Mestno gledališče, 1959 (Knjižnica Mestnega gledališča 5).

Mikolič 2007 = Vesna Mikolič, Modifikacija podstave in argumentacijska struktura besedilnih vrst, Slavistična revija 55 (2007), št. 1–2, 341–355.

Mužić 1994a = Vladimir Mužić, Atributi kvalitativne in kvantitativne paradigme pedagoškega raziskovanja, Sodobna pedagogika 1994, št. 1–2, 39–51.

Mužić 1994b = Vladimir Mužić, Sinteza paradigem pedagoškega raziskovanja – zakaj in kako?, Sodobna pedagogika 1994, št. 3–4, 162–173.

Omerza 1970 = Zdravko Omerza, Praktična fonetika, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1970.

Paxman 2011 = Christina G. Paxman, Map Your Way to Speech Success!: Employing Mind Mapping as a Speech Preparation Technique, Communication Teacher 25 (2011), (1), 7–11.

Petek 2011 = Tomaž Petek, Učinkovito učiteljevo javno govorno nastopanje kot temelj za uresničevanje sodobnega in kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih, ur. M. Orel, 2011, 59–74.

Petek 2012a = Tomaž Petek, Ozaveščenost o javnem govornem nastopanju – priložnost za profesionalni razvoj učitelja, Jezik in slovstvo 57 (2012), 115–129.

Petek 2012b = Tomaž Petek, Criteria for public speech planning: characteristics of language learning, Linguistica 52 (2012), 381–392.

Petek 2013 = Tomaž Petek, Kritični prerez besedilnih vrst v povezavi z učiteljevim oz. vzgojiteljevim govornim nastopanjem, Revija za elementarno izobraževanje 6 (2013), 21–36.

Petek 2014 = Tomaž Petek, H kakovostnemu poučevanju sodi tudi učinkovito govorno nastopanje, v: Mednarodna konferenca 100 priložnosti za spoznanje novih poti poučevanja, ur. Mojca Orel, Ljubljana: Gimnazija Moste, 2014 27–28.

Podbevšek 1997 = Katarina Podbevšek, Učiteljeva govorna kultura, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugi/tuji jezik, 1997, 25–33.

Podbevšek 2006 = Katarina Podbevšek, Govorna interpretacija literarnih besedil v pedagoški in umetniški praksi, Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2006.

Sagadin 1993 = Janez Sagadin, Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja, Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1993.

Skubic 1995 = Andrej Skubic, Klasifikacija funkcijske zvrstnosti in pragmatična definicija funkcije, Jezik in slovstvo 40 (1995), 155–168.

Smole 2004 = Vera Smole, Nekaj resnic in zmot o narečjih v Sloveniji danes, v: Obdobja 22: aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem: členitev jezikovne resničnosti, 2004, 321–330.

Šeruga Prek 1990 = Cvetka Šeruga Prek, Slovenščina na radiu: poglavja o naglaševanju, izgovoru in napakah, ki jih pogosto slišimo v radijskih programih, Ljubljana: RTV Slovenija, 1990.

Škarić 1991 = Ivo Škarić, Fonetika hrvatskoga književnog jezika: povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: HAZU Globus, 1991.

Škarić 1996, 1999, 2005 = Ivo Škarić, V iskanju izgubljenega govora 1–3, Ljubljana: Pravljično gledališče, 1996, 1999, 2005.

Tivadar 2009 = Hotimir Tivadar, Napovedovalska delavnica, Ljubljana: Izobraževalno središče RTV, 2009.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2000.

Ule 2005 = Mirjana Ule, Psihologija komuniciranja, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2005.

van Dijk 1997 = Teun A. van Dijk (ur.), Discourseas Structure and Process, London: Sage, 1997.

Verdonik 2007 = Darinka Verdonik, Nesporazumi v komunikaciji, Jezik in slovstvo 50 (2007), 51–62.

Vitez – Zwitter Vitez 2004 = Primož Vitez – Ana Zwitter Vitez, Problem prozodične analize spontanega govora, Jezik in slovstvo 49 (2004), 3–24.

Vogel 2007 = Jerica Vogel, Nestrokovnost v jeziku poljudnoznanstvenih besedil (pragmatično-funkcijski vidik), Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007, 125–142.

Vogel 2008 = Jerica Vogel, Slovenščina kot učni jezik in učni predmet v šolah s slovenskim učnim jezikom v RS, v: AASE, Laila: jeziki v izobraževanju, ur. M. Ivšek, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008, 117–128.

Vuletič 1980 = Branko Vuletić, Gramatika govora, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, 1980.

Žagar 1999 = Igor Ž. Žagar, Ali je kontekst res pomemben?, Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 27 (1999), št. 197, 211–220.

Žagar – Domajnko 2006 = Igor Ž. Žagar – Barbara Domajnko, Argumentiranost kot model uspešne komunikacije, Domžale: Izolit, 2006.

Objavljeno
2015-07-19
Kako citirati
1.
Petek T. Didaktični model razvijanja zmožnosti javnega govornega nastopanja. JZ [Internet]. 19. julij 2015. [citirano 12. avgust 2020.];20(2). Dostopno na: https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/2267