Glasnik /v/ između aproksimanta i frikativa u kajkavskom govoru Jurjevca

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.05

Ključne besede:

kajkavsko narečje, govor Jurjevca, fonem /v/, akustični opis

Povzetek

Prispevek podaja akustični opis govornih uresničitev fonema /v/ v jurjevskem govoru, ki ga uvrščamo v srednjezagorsko narečje kajkavščine. Nekateri avtorji pri podrobnejših opisih kajkavskih narečij uvrščajo fonem /v/ med prave soglasnike (nezvočnike) v položaju na koncu besed ali pred nezvenečimi soglasniki, v drugih primerih pa med aproksimante. Zaradi različnosti v opisih fonema /v/ v literaturi je prispevek usmerjen v akustično opisovanje alofonov fonema /v/ v kajkavskem govoru; predpostavka prispevka je, da se fonem /v/ v govoru Jurjevca uresničuje kot frikativ, ne pa kot aproksimant, kot običajno navaja literatura. Natančna akustična analiza zajema glasovne uresničitve fonema /v/ v različnem glasovnem okolju, da bi tako ugotovili fonetične lastnosti njegovih alofonov.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Boersma – Weenink 2022 = Paul Boersma – David Weenink, Praat: doing phonetics by computer, ver. 6.2.23, 2022 (12005), https://www.fon.hum.uva.nl/praat/.

Bakran 1996 = Juraj Bakran, Zvučna slika hrvatskoga govora, Zagreb: Ibis, 1996.

Blažeka 2008 = Đuro Blažeka, Međimurski dijalekt, Hrvatski dijalektološki zbornik 14 (2008), 261–292.

Celinić 2015 = Anita Celinić, Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja (na sjeveru Hrvatskoga zagorja), Hrvatski dijalektološki zbornik 19 (2015), 25–77.

Celinić 2020 = Anita Celinić, Kajkavsko narječje, Hrvatski dijalektološki zbornik 24 (2020), 1–37.

Galić – Lisac = Josip Galić – Josip Lisac, Kajkavski govori u okolici Jastrebarskoga: Petrovina i Domagović, Hrvatski dijalektološki zbornik 21 (2017), 129–145.

Harrington 2010 = Jonathan Harrington, Acoustic Phonetics, u: The Handbook of Phonetic Sciences, ur. William J. Hardcastle – John Laver – Fiona E. Gibbon, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010, 81–129, DOI: https://doi.org/10.1002/9781444317251.ch3.

Horga 2019 = Damir Horga, Hrvatsko i slovensko /v/ u akustičkoj usporedbi, u: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna (samo)zavest, ur. Hotimir Tivadar, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Obdobja 38), 27–37, https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-38/.

Horvat 2020 = Joža Horvat, Iz fonologije govora Svetoga Đurđa – konsonantizam, Hrvatski dijalektološki zbornik 24 (2020), 47–105.

Kovač – Malnar Jurišić 2016 = Hrvoje Kovač – Marija Malnar Jurušić, O fonologiji govora Crnoga Luga, Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42.2 (2016), 483–503.

Kovačec 2021 = August Kovačec, Opis fonološkoga sustava govora Jesenja, Hrvatski dijalektološki zbornik 25 (2021), 93–144.

Kretić 2019 = Samanta Kretić, Fonološki i frazeološki opis mjesnog govora Donjeg Ladanja s rječnikom frazema, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2019.

Lončarić 1996 = Mijo Lončarić, Kajkavsko narječje, Zagreb: Školska knjiga, 1996.

Malnar Jurišić 2012 = Marija Malnar Jurišić, Fonološki opis čabarskih govora na frazeološkom korpusu, doktorski rad, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2012.

Marinković 2015 = Marina Marinković, Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca, Hrvatski dijalektološki zbornik 19 (2015), 79–97.

Ramovš 2024 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Šojat 1982 = Antun Šojat, Turopoljski govori, Hrvatski dijalektološki zbornik 6 (1982), 317–493.

Tivadar 1999 = Hotimir Tivadar, Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku, Slavistična revija 47.3 (1999), 341–361, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-LHRME4FC.

Tivadar 2023 = Hotimir Tivadar, Normativni vidik slovenščine v tretjem tisočletju – artikulacija, percepcija in kodifikacija fonema /ʋ/, Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 77–112, DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.03.

Unuk 2023 = Drago Unuk, Fonetično-fonološki status fonema /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku, Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 37–75, DOI: https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.02.

Vujasić 2014 = Nives Vujasić, Akustička analiza spektra šuma hrvatskih lingvalnih frikativa, Govor 32 (2014), 109–130.

Vulić 2015 = Martina Vulić, Upotreba koeficijenta korelacije u procjeni podrijetla nitrata na području zagrebačkog vodonosnika, diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, 2015.

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Hršak, N., & Carović, I. (2024). Glasnik /v/ između aproksimanta i frikativa u kajkavskom govoru Jurjevca. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 109–129. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.05

Številka

Rubrike

Razprave in članki