Ustaljevanje slovenske jezikoslovne terminologije v slovenskih slovnicah 1768–2017

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.06

Ključne besede:

terminologija, jezikoslovna terminologija, zgodovina jezikoslovja, slovenske slovnice

Povzetek

Članek pregledno predstavlja razvoj slovenske jezikoslovne terminologije, zlasti v slovenskih slovnicah v obdobju 1768–2017. V empiričnem delu se na vzorcu 50 jedrnih jezikoslovnih pojmov ugotavlja, kateri slovničar je imel odločilno vlogo pri njenem ustaljevanju.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

VIRI

Ahačič 2017a = Kozma Ahačič, Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo, Ljubljana: Rokus Klett, 2017.

Ahačič 2017b = Kozma Ahačič, Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo, Ljubljana: Rokus Klett, 2017.

Anonimni 1874 = Anonimni, Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki, Dunaj: Cesarsko kraljeva založba šolskih bukev, 1874.

Bajec idr. 1956 = Anton Bajec – Rudolf Kolarič – Mirko Rupel – Jakob Šolar, Slovenska slovnica, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1956.

Besedje16 = Kozma Ahačič – Andreja Legan Ravnikar – Majda Merše – Jožica Narat – France Novak, Besedje slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, www.fran.si.

Bohorič 1584 = Adam Bohorič, Arcticae horulae ʃucciʃivae, Wittenberg, 1584.

Breznik 1916 = Anton Breznik, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1916.

Dajnko 1824 = Peter Dajnko, Lehrbuch der Windiſchen Sprache, Gradec: Johann Andreas Kienreich, 1824.

eSSKJ16 = Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, 2022–, www.fran.si.

Greenberg 2006/2008 = Marc Leland Greenberg, A Short Reference Grammar of Slovene, Kansas: University of Kansas, 2006 – München: Lincom Europa, 2008.

Herrity 2000 = Peter Herrity, Slovene: a comprehensive grammar, London – New York: Routledge, 2000 (22016).

Hipolit 1711–1712 = Hipolit Novomeški, Slovensko-nemško-latinski slovar po rokopisnem slovarju Hipolita Novomeškega Dictionarium trilingue (1711–1712): z listkovnim gradivom Jožeta Stabeja, 2022, www.fran.si.

Janežič 1849 = Anton Janežić, Kurzer leichtfaßlicher Unterricht in der Slovenischen Sprache. Für Deutſche nach Dr. F. Ahns bekannter Lehrmethode bearbeitet; nebſt einer kurzen Formenlehre, Celovec: J. Sigmund’sche Buchhandlung, 1849.

Janežič 1854 = Anton Janežić, Slovenska slovnica s kratkim pregledom slovenskega slovstva ter z malim cirilskim in glagoliškim berilom za Slovence, Celovec: Eduard Liegel, 1854.

Janežič 1862a = Anton Janežič, Dostavek uredništva, Slovenski glasnik 8.2 (1862), 72–73.

Janežič 1862b = Anton Janežič, Dostavek uredništva, Slovenski glasnik 8.5 (1862), 174.

Janežič 1863 = Anton Janežič, Slovenska slovnica za domačo in šolsko rabo, nova, predelana in popravljena izdaja, Celovec: Janez Leon, 1863.

Janežič – Sket 1889 = Anton Janežič – Jakob Sket, A. Janežičeva Slovenska slovnica, Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohorja, 1889.

Kociančič 1847 = Štefan Kociančič, Vodnikova Kranjska pismenost okrajšana za male šole, Trst: I. Papš, 1847.

Končnik 1883 = Peter Končnik, Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki, Dunaj: Cesarsko kraljeva založba šolskih knjig, 1883.

Kopitar 1809 = Jernej Kopitar, Grammatik der Slaviſchen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, Ljubljana: Wilhelm Heinrich Korn, 1809.

Levstik 1858 = Fran Levstik, Napake slovenskega pisanja, Kmetijske in rokodelske novice 16 (1858), https://sl.wikisource.org/wiki/Napake_slovenskega_pisanja.

Lenček 1982 = Rado L. Lenček, The structure and history of the Slovene language, Columbus, Ohio: Slavica, 1982.

Lesar 1863 = Anton Lesar, Slovenska slovnica v spregledih, Ljubljana: Jožef Blaznik, 1863.

Levstik 1866 = Fran Levstik, Die ſloveniſche Sprache nach ihren Redetheilen, Ljubljana: Johann Giontini, 1866.

Macun 1862 = Ivan Macun, Slovenska terminologija v obče in posebno jezikoslovna, Slovenski glasnik 8.2 (1862), 67–72.

Majar 1850 = Matija Majar, Slovnica za Slovence, Ljubljana: Jožef Blaznik, 1850.

Malavašič 1849 = Franc Malavašič, Slovenska slovnica za perve slovenske šole v mestih in na deželi, Ljubljana: Janez Giontini, 1849.

MD 1592 = Hieronymus Megiser, DICTIONARIVM QVATVOR LINGVARVM, Graz, 1592.

Metelko 1825 = Franz Seraph. Metelko, Lehrgebäude der Sloweniſchen Sprache im Königreiche Illyrien und in den benachbarten Provinzen, Ljubljana: Leopold Eger, 1825.

Metelko 1830 = Franz Seraph. Metelko, Sloweniſche Sprachlehre: ein Auszug aus dem Lehrgebäude der ſloweniſchen Sprache im Königreiche Illyrien, Ljubljana: k. k. Volksſchulbücher-Verſchleißung des Laibacher Gubernial-Gebiethes […], 1830.

Miklošič 1852–1875 = Franz Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen I–IV, Dunaj: Wilhelm Braumüller, 1852–1875.

Murko 1832 = Anton Johann Murko, Theoretiſch-praktiſche Sloweniſche Sprachlehre für Deutſche, nach den Volksſprecharten der Slowenen in Steiermark, Kärnten, Krain und Ungarns westlichen Diſtrikten, Gradec: Johann Lorenz Greiner, Verlag der Franz Ferſtl’ſchen Buchhandlung, 1832.

Muršec 1847 = Jožef Muršec, Kratka slovenska slovnica za pervence, Gradec: Lajkamovi nasledniki, 1847.

Navratil 1850 = Ivan Navratil, Kurze Sprachlehre mit einer möglichſt vollſtändigen Rechtſchreibung der ſloveniſchen Sprache, nebſt einem praktiſchen Anhange […] vorzüglich für Gerichtsbeamte, Ljubljana: Jožef Blaznik, 1850.

Navratil 1862 = Ivan Navratil, O imenstvu slovničnem, Slovenski glasnik 8.9 (1862), 302–305.

Plotnikova 1990 = Ol’ga Sergejevna Plotnikova, Slovenskij jazyk, Moskva: Izdatel’stvo Moskovskogo universiteta, 1990.

Pohlin 1768 = Marko Pohlin, Kraynska grammatika, Ljubljana: Lorenz Bernbacher, 1768.

Pohlin 1783 = Marko Pohlin, Kraynska grammatika, druga, izboljšana izdaja, Ljubljana: Lorenz Bernbacher, 1783.

Potočnik 1849 = Blasius Potočnik, Grammatik der ſloweniſchen Sprache, Ljubljana: Joſeph Blasnik, 1849.

Praprotnik 1869 = Andrej Praprotnik, Slovenska slovnica za pervence, Ljubljana: Andrej Praprotnik, 1869.

Ramovš 1924–1952 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika: II: konzonantizem; V: morfologija; VII: dialekti; VII/dodatek: kratka zgodovina slovenskega jezika I, Ljubljana: Učiteljska tiskarna – Državna založba Slovenije, 1924–1952.

Snoj 2020 = Marko Snoj, Slovar Pohlinovega jezika: na osnovi njegovih jezikoslovnih del, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020.

Snoj 2021 = Marko Snoj, Slovar Pohlinovega jezika: na osnovi njegovih jezikoslovnih del, Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021, www.fran.si.

SSKJ16 = Kozma Ahačič – Metod Čepar – Alenka Jelovšek – Andreja Legan Ravnikar – Majda Merše – Jožica Narat – France Novak, Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. A–D, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021.

Svane 1958 = Gunnar Olaf Svane, Grammatik der slowenischen Schriftsprache, Kopenhagen: Rosenkilde und Bagger, 1958.

Šmigoc 1812 = Johann Leopold Schmigoz, Theoretiſch-praktiſche Windiſche Sprachlehre, Gradec: Aloys Tuſch, 1812.

Štrekelj 1922 = Karel Štrekelj, Historična slovnica slovenskega jezika, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti – Maribor: Zgodovinsko društvo, 1922.

Šuman 1881 = Josip Šuman, Slovenska slovnica po Miklošičevi primerjalni, Ljubljana: Matica slovenska, 1881.

Šuman 1884 = Josip Šuman, Slovenska slovnica za srednje šole, Celovec: Tiskarna Družbe sv. Mohora, 1884.

TA 1555 = Primož Trubar, ABECEDARIVM, Tübingen, 1555.

TO 1564 = Primož Trubar, CERKOVNA ORDNINGA, Tübingen, 1564.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Založba Obzorja, 1976.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor: Založba Obzorja, 2000.

Vincenot 1975 = Claude Vincenot, Essai de grammaire slovène, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

Vodnik 1811 = Valentin Vodnik, Piſmenoſt ali Gramatika sa Perve Shole, Ljubljana: Leopold Eger, 1811.

Weissenthurn 1811 = Vincenzo Franul de Weissenthurn, Saggio grammaticale italiano-cragnolino, Trst: Stamperia di Antonio Maldini, 1811.

Zagajšek 1791 = Mihael Zagajšek (= Georg Sellenko), Slovennska grammatika oder Georg Sellenko’s Wendiſche Sprachlehre in deutſch und wendiſchen Vortrag, Celje: Fr. Joſ. Jenko, 1791.

LITERATURA

Ahačič 2007a = Kozma Ahačič, Jezikoslovna terminologija pri slovenskih protestantskih piscih 16. stoletja, v: Besedje slovenskega jezika, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Slavistično društvo, 2007 (Zora 50), 127–135.

Ahačič 2007b = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Ahačič 2012 = Kozma Ahačič, Zgodovina misli o jeziku na Slovenskem: katoliška doba (1600–1758), Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.

Ahačič 2015a = Kozma Ahačič, Anonimni (Peter Končnik?): Slovenska slovnica z naukom, kako se pišejo pisma in opravilni sestavki, v: Slovenske slovnice in pravopisi, ur. Kozma Ahačič, 2015, www.fran.si.

Ahačič 2015b = Kozma Ahačič (ur.), Slovenske slovnice in pravopisi, 2015, www.fran.si.

Ahačič 2015c = Kozma Ahačič, Tipologija slovenskih slovnic, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis 1 (Obdobja 34), ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 15–30.

Atelšek 2019 = Simon Atelšek, Navajanje prevzetih jezikoslovnih terminov in celovitost pojmovnih skupin v Cigaletovi Znanstveni terminologiji (1880), Jezikoslovni zapiski 25.1 (2019), 67–82.

Colombat 2020 = Bernard Colombat (ur.), Corpus de textes linguistiques fondamentaux, 2020, http://ctlf.ens-lyon.fr/index.htm.

Čepar 2022 = Metod Čepar, Sklanjatev samostalnikov srednjega spola v Hipolitovem slovarju: gradivo, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 217–236.

Jelovšek 2022 = Alenka Jelovšek, Samostalniške tvorjenke in določanje iztočnic v obrnjenem Hipolitovem slovarju, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 205–216.

Jemec Tomazin 2010 = Mateja Jemec Tomazin, Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010.

Kidrič 2013 = Francè Kidrič, Pohlin, Marko (1735–1801), Slovenska biografija, 2013, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi443704/.

Kranjec 2013 = Marko Kranjec, Šuman, Josip (1836–1908), Slovenska biografija, 2013, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi677219/.

Legan Ravnikar 2008 = Andreja Legan Ravnikar, Slovenska krščanska terminologija. Od Brižinskih spomenikov do srede 19. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.

Legan Ravnikar 2009 = Andreja Legan Ravnikar, Razvoj slovenskega strokovnega izrazja, v: Terminologija in sodobna terminografija, ur. Nina Ledinek – Mojca Žagar Karer – Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009, 49–73.

Legan Ravnikar 2022 = Andreja Legan Ravnikar, Besedotvorje v rokopisnem Hipolitovem slovarju (1711–1712): slovarsko izročilo in novosti, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 185–204.

Legan Ravnikar 2023 = Andreja Legan Ravnikar, Med termini in determinologiziranimi leksemi v splošnem razlagalnem Slovarju slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja (SSKJ16), Slavistična revija 71.4 (2023), 519–531.

Novak 2004 = France Novak, Samostalniška večpomenskost v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Orel 2022 = Irena Orel, Leksika Hipolitovega prevoda Orbis pictus (1712) primerjalno s kasnejšimi delnimi slovenskimi prevodi, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 171–83.

Pacek 2003 = Mojca Pacek, Jezikoslovno izrazje 19. stoletja, Slavistična revija 51.1 (2003), 33–51.

Pirnat 1986 = Marta Pirnat, Znanstveni jezik v Vodnikovi slovnici, v: Simpozij Slovenski jezik v znanosti 1, ur. Ada Vidovič-Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, 101–109.

Ramovš 1971 = Fran Ramovš, Zgodovina slovenske slovnice, v: Zbrano delo 1, ur. Tine Logar – Jakob Rigler, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1971, 213–250.

Rotar 1958 = Janez Rotar, Naše jezikovno izrazje, Jezik in slovstvo 4.2−3 (1958), 37–41, 78–81.

Stankiewicz 1984 = Edward Stankiewicz, Grammars and dictionaries of the Slavic languages from the Middle Ages up to 1850: an Annotated Bibliography, Berlin – New York – Amsterdam: Mouton Publishers, 1984.

Stramljič Breznik 1998/99 = Irena Stramljič Breznik, Oblikovanje poimenovanj za besedne vrste v slovensko pisanih slovnicah med leti 1791-1854, Jezik in slovstvo 44.4 (1998/99), 103–110.

Stramljič Breznik 2004 = Irena Stramljič Breznik, Metafora v slovenskem besedotvornem izrazju, v: Terminologija v času globalizacije / Terminology at the Time of Globalization, ur. Marjeta Humar, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004, 93–101.

Suhadolnik 2013 = Stane Suhadolnik, Zagajšek, Mihael (1739–1827), Slovenska biografija, 2013, https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi851042/.

Toporišič 1958 = Jože Toporišič, Oblikoslovna terminologija in njeno jezikovno ozadje, Jezik in slovstvo 3.5 (1958), 209–213.

Toporišič 1986 = Jože Toporišič, Izrazjetvorje ob primeru slovenskega jezikoslovnega izrazja, v: Simpozij Slovenski jezik v znanosti 1, ur. Ada Vidovič-Muha, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1986, 113−131.

Toporišič 2007 = Jože Toporišič, Jezikoslovni teoremi Jožeta Toporišiča, v: Razvoj slovenskega strokovnega jezika, ur. Irena Orel, Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007 (Obdobja 24), 401–413.

Trojar 2015 = Mitja Trojar, Pregled definicij pojma »samostalnik« v izbranih slovenskih slovnicah, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 767–774.

Trojar 2017a = Mitja Trojar, Development of Slovenian Linguistic Terminology in Slovenian Grammars in the 18th and 19th Centuries, doktorska disertacija, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij, 2017.

Trojar 2017b = Mitja Trojar, Wüster’s view of terminology, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 11 (2017), 55–85.

Trojar 2022 = Mitja Trojar, Odmevi Bohoriča, slovničarstvo v nadaljnjih stoletjih, v: Novi pogledi na Adama Bohoriča, ur. Marko Jesenšek, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2022, 276–300.

Trojar 2023a = Mitja Trojar, Prepoznavanje terminov in determinologizirane leksike v izbranih starejših slovenskih slovarjih, Slavistična revija 71.4 (2023), 505–518.

Trojar 2023b = Mitja Trojar, Teorija metajezika in opis avtonimije v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 163–188.

Vide Ogrin 2013 = Petra Vide Ogrin (ur.), Slovenska biografija, 2013, www.slovenska-biografija.si.

Vidovič-Muha 1998 = Ada Vidovič-Muha, Slovnice slovenskega jezika, Enciklopedija Slovenije 12, 1998, 79–81.

Žagar Karer 2011 = Mojca Žagar Karer, Terminologija med slovarjem in besedilom: analiza elektrotehniške terminologije, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Trojar, M. (2024). Ustaljevanje slovenske jezikoslovne terminologije v slovenskih slovnicah 1768–2017. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 131–151. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.06

Številka

Rubrike

Razprave in članki