Fonološki opis govora kraja Dobovec pri Rogatcu (SLA T339)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.09

Ključne besede:

štajerska narečna skupina, srednještajersko narečje, fonološki opis, Slovenski lingvistični atlas (SLA), slovenščina

Povzetek

V prispevku je prikazan narečni govor kraja Dobovec pri Rogatcu (SLA T339), ki spada v srednještajersko narečje štajerske narečne skupine (z nekaj prehodnimi značilnostmi). Fonološki opis prikazuje osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti tega govora in je nastal na osnovi narečnega gradiva, ki ga je za Slovenski lingvistični atlas (SLA) zbral Jurij Rojs leta 1966. Gradivo je zapisano v stari Ramovševi fonetični transkripciji, zato je avtorica za potrebe fonološkega opisa narečne odgovore celotne vprašalnice pretvorila v sodobno slovensko fonetično transkripcijo.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Furlan 2005 = Metka Furlan, Iz primorske leksike, Annales 15.2 (2005), 405–410.

Gostenčnik 2022a = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Bistrica ob Sotli (SLA T345), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 107–123.

Gostenčnik 2022b = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Večeslavci (SLA T397), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 125–149.

Gostenčnik – Kenda-Jež 2023 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež, Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 287–313.

Gostenčnik – Kenda-Jež – Kumin Horvat 2022 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat, Ogrožena narečja v slovenskem jezikovnem prostoru, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 75–87.

Gostenčnik 2023 = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 267–285.

Horvat 2004 = Simona Horvat, Leksika in živalski pregovori v žetalskem govoru, diplomsko delo, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 2004.

Jakop 2003 = Tjaša Jakop, Fonološki opis šentviškega govora, Jezikoslovni zapiski 9.1 (2003), 113–127.

Jakop 2010 = Tjaša Jakop, Srednjesavinjsko in srednještajesko narečje ter celjski pogovorni jezik, v: Vloge središča: konvergenca regij in kultur, ur. Irena Novak-Popov, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 21), 120–129.

Jakop 2011 = Tjaša Jakop, Glasoslovne in oblikoslovne posebnosti šentviškega govora, v: Globinska moč beside: zbornik ob 80-letnici red. prof. dr. Martine Orožen, ur. Marko Jesenšek, Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2011 (Zora 80), 360–369.

Jakop 2022 = Tjaša Jakop, Fonološki opis Slivnice pri Celju (T331), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 89–106.

Logar 1981 = Tine Logar, Izhodiščni splošnoslovenski fonološki sistem, v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), 29–33.

Orožen 1981 = Martina Orožen, Fonološki opis za kraj Šmarje pri Jelšah (OLA 18), v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih opšteslovenskim lingvističkim atlasom, Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV, Odjeljenje društvenih nauka 9), 157–163.

Prevolšek 2016 = Marjeta Prevolšek, Kmetijsko izrazje v žetalskem govoru, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016.

Pronk 2007 = Tijmen Pronk, The retraction of the neocircumflex in the Carinthian dialects of Slovene (on Ivšić’s retraction), v: Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto-Slavic Accentology, ur. Mate Kapović – Ranko Matasović, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2007, 171–183.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14.1–4 (1963), 25–78.

Rigler 1986 = Jakob Rigler, Razprave o slovenskem jeziku, Ljubljana: Slovenska matica, 1986.

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: Človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 2.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 3.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli – Nina Pahor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023 (Jezikovni atlasi).

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Škofic 2024 = Jožica Škofic, Fonološki opis govora kraja Zibika (SLA T334), Jezikoslovni zapiski 30.1 (2024), 173–194.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Jakop, T. (2024). Fonološki opis govora kraja Dobovec pri Rogatcu (SLA T339). Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 195–215. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.09

Številka

Rubrike

Slovenski govori na vzhodnem robu (3)