Fonološki opis govora kraja Zibika (SLA T334)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.08

Ključne besede:

štajerska narečna skupina, srednještajersko narečje, fonološki opis, Slovenski lingvistični atlas (SLA), slovenščina

Povzetek

V prispevku je prikazan govor kraja Zibika (SLA T334), ki spada v srednještajersko narečje štajerske narečne skupine. V obliki fonološkega opisa so predstavljene njegove osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti, in sicer na osnovi narečnega gradiva, ki ga je zbrala in zapisala Mira Založnik po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas (SLA) leta 1960. Govor Zibike zaradi dvojnic znotraj dolgega vokalizma izkazuje srednještajersko-kozjansko prehodnost.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Bezlaj 2005 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, uredila Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU – Založba ZRC, 2005.

Furlan 2005 = Metka Furlan, Iz primorske leksike, Annales 15.2 (2005), 405–410.

Furlan 2016 = Metka Furlan, Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Gostenčnik 2022a = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Bistrica ob Sotli (SLA T345), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 107–123.

Gostenčnik 2022b = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Večeslavci (SLA T397), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 125–149.

Gostenčnik – Kenda-Jež 2023 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež, Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 287–313.

Gostenčnik – Kenda-Jež – Kumin Horvat 2022 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat, Ogrožena narečja v slovenskem jezikovnem prostoru, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 75–87.

Gostenčnik 2023 = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 267–285.

Jakop 2022 = Tjaša Jakop, Fonološki opis govora Slivnice pri Celju (SLA T331), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 89–106.

Kumin Horvat 2022 = Mojca Kumin Horvat, Fonološki opis govora kraja Žetinci – Sicheldorf (SLA T414), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 151–168.

Orač 2013 = Urška Orač, Govor v Zibiki, diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 2013.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika II: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14.1–4 (1963), 25–78.

SLA 1.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 1: človek (telo, bolezni, družina) 2: komentarji, ur. Jožica Škofic, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 2.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Jezikovni atlasi).

SLA 3.2 = Jožica Škofic idr., Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli – Nina Pahor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023 (Jezikovni atlasi).

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Založnik 1960 = Mira Založnik, Govor vasi Zibika, Okolica Šmarja pri Jelšah, Arhiv Slovenskega lingvističnega atlasa, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 1962 (rokopis).

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Škofic, J. (2024). Fonološki opis govora kraja Zibika (SLA T334). Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 173–194. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.08

Številka

Rubrike

Slovenski govori na vzhodnem robu (3)