Položaj naslonskega niza v vezniškem stavku v slovenski zloženi povedi

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.02

Ključne besede:

klitika, zaimek, stavek, besedni red, skladnja

Povzetek

Članek se ukvarja s položajem naslonskega niza v vezniškem stavku v slovenski zloženi povedi. Mesto veznika definira kot ničto mesto na začetku stavka, naslonski niz pa stoji na prvem ali drugem mestu, torej takoj za veznikom ali za prvim stavčnim členom. Članek pokaže položaj naslonskega niza glede na skupine razmerij, v katerih se pojavlja, v prirednih razmerjih pa opiše še položaj naslonskega niza glede na število in ponavljanje udeležencev. Glavno vlogo pri položaju naslonskega niza imata razmerje med stavkoma in veznik.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Fran: http://www.fran.si/.

Korpus Gigafida: https://viri.cjvt.si/gigafida/.

Korpus Gigafida v orodju NoSketch Engine: https://www.clarin.si/noske/sl.cgi/first_form.

Korpus Janes v orodju NoSketch Engine: https://www.clarin.si/noske/sl.cgi/first?corpname=janes.

Gabrovšek 2019 = Dejan Gabrovšek, Tipologija nestavčnočlenskih nematičnih dopolnil v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 25.2 (2019), 83–96.

Gabrovšek – Krvina 2022 = Dejan Gabrovšek – Domen Krvina, Skladenjsko razmerje med istoizraznim prislovom in veznikom: opis glede na njuno mesto in funkcijo v povedi ter obravnava zlasti v SSKJ, Slavistična revija 70.4 (2022), 573–589.

Gabrovšek – Krvina 2023 = Dejan Gabrovšek – Domen Krvina, Vloga permutativnosti pri določanju in razvrščanju skladenjskih pomenov, v: Prispevki k preučevanju slovenske skladnje, ur. Mojca Schlamberger Brezar – Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2023, 59–75.

Gabrovšek – Žele 2019 = Dejan Gabrovšek – Andreja Žele, Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini, Slavistična revija 67.3 (2019), 487–507.

Krvina – Žele 2018 = Domen Krvina – Andreja Žele, Vezniki: poskus opredelitve njihove vloge v slovenskih zloženih povedih, Jezikoslovni zapiski 24.1 (2018), 7–25.

Murko 1891 = Matija Murko, Enklitike v slovenščini. Oblikoslovje in skladnja, Letopis Matice slovenske za leto 1891, Ljubljana: Matica slovenska, 1891, 1–65.

Murko 1892 = Matija Murko, Enklitike v slovenščini. II. del: skladnja, Letopis Matice slovenske za leto 1892, Ljubljana: Matica slovenska, 1892, 1–36.

Orešnik 1983 = Janez Orešnik, Slovenske breznaglasnice se vedejo predvsem kot proklitike, Jezik in slovstvo 29.4 (1983), 129.

Orešnik 1985 = Janez Orešnik, O desnem izpustu proklitičnih-enklitičnih naslonk, Jezik in slovstvo 30.5 (1985), 145–147.

Pogorelec 2021 = Breda Pogorelec, Veznik v slovenščini, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021.

Rath 2018 = Alexander Rath, Skladenjski položaj prvine pa pri prevajanju v nemščino, Jezik in slovstvo 63.2–3 (2018), 237–244.

Smolej 2021 = Mojca Smolej, Normiranje besednega reda slovenskega knjižnega jezika – začetna stava naslonk. Jezik in slovstvo 66.2 (2021), 67–80.

Štarkl 2023 = Ema Štarkl, Podredni velelni stavki v slovenščini kot prikriti subjunktivi, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2023.

Toporišič 1982 = Jože Toporišič, Nova slovenska skladnja, Ljubljana: DZS, 1982.

Toporišič 1992 = Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1992.

Toporišič 2004 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 2004.

Zuljan Kumar 2019 = Danila Zuljan Kumar, Word order in Slovene dialectal discourse, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 12 (2019), 53–74.

Žele 2016a = Andreja Žele, Odvisniki v slovenščini: vsebinski odvisniki in nepravi prislovnodoločilni odvisniki, Slavistična revija 64.2 (2016), 81–94.

Žele 2016b = Andreja Žele, O razlikah med priredno in podredno izraženim razmerjem, Jezikoslovni zapiski 22.2 (2016), 31–43.

Žele 2018 = Andreja Žele, O aktualnostnočlenitveni stavi v slovenščini, Jezik in slovstvo 63.2–3 (2018), 59–73.

Prenosi

Objavljeno

08.06.2024

Kako citirati

Gabrovšek, D. (2024). Položaj naslonskega niza v vezniškem stavku v slovenski zloženi povedi. Jezikoslovni Zapiski, 30(1), 49–63. https://doi.org/10.3986/JZ.30.1.02

Številka

Rubrike

Razprave in članki