Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik po desetih letih delovanja (2012–2022)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.13

Povzetek

Prispevek predstavlja Jezikovno svetovalnico za slovenščino s poudarkom na njenem jubilejnem, desetem letu delovanja. Jezikovno svetovanje je bilo vzpostavljeno kot intervencijska spletna svetovalna storitev, danes pa zbirka vprašanj in odgovorov predstavlja za jezikoslovce tudi raziskovalni izziv in samorefleksivni vir za proučevanje jezikovnih zadreg. Vprašanja iz svetovalnice so osnova za problemski pristop k prenovi pravopisnih pravil, ki poteka v okviru Pravopisne komisije pri SAZU in ZRC SAZU.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

ANJO 2014 = Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, 2014, http://www.mk.gov.si/ fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/Akcijski_ nacrt_za_jezikovno_opremljenost_javna_razprava_popravljeno2.pdf.

Bajec 1960/61 = Anton Bajec, Kakšen bi bil idealni slovenski jezik, Jezik in slovstvo 6.3 (1960/61), 91–96.

Beneš idr. 2017 = Martin Beneš – Martin Prošek – Kamila Smejkalová – Veronika Štěpanová, Interaction between language users and a language consulting centre: challenges for language management theory and research, v: The Language Management Approach: a Focus on Research Methodology, ur. Lisa Fairbrother – Jiří Nekvapil – Marián Sloboda, Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2017, 119–140.

Cvrček 2008 = Václav Cvrček, Jazyková regulace a koncept minimální intervence, Praha: Karolinum, 2008.

Černivec 2022 = Manca Černivec, Normativnost v enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2022.

Dobrovoljc 2004 = Helena Dobrovoljc, Pravopisje na Slovenskem, Ljubljana: ZRC SAZU, 2004 (Lingua Slovenica 1).

Dobrovoljc 2022 = Helena Dobrovoljc, Delovne faze in normativne odločitve pri prenovi pravopisa, v: Pravopis na zrnu graha: razprave o pravopisnih vprašanjih, ur. Tina Verovnik et al., Ljubljana: Založba ZRC, 2022, 13–40.

Dobrovoljc – Krek 2011= Helena Dobrovoljc – Simon Krek, Normativne zadrege – empirični pristop, v: Meddisciplinarnost v slovenistiki, ur. Simona Kranjc, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Obdobja 30), 89–97.

Dobrovoljc – Lengar Verovnik – Bizjak Končar 2018 = Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik – Aleksandra Bizjak Končar, Spletna jezikovna svetovalnica za slovenski jezik ter normativne zadrege uporabnikov in jezikoslovcev, v: Zbornik prispevkov s simpozija 2017, ur. Aleksandra Bizjak Končar – Helena Dobrovoljc, Nova Gorica: Založba Univerze, 2018, 52–69.

Dobrovoljc – Lengar Verovnik 2021 = Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik, Normativna merila in pravorečni izzivi pri prenovi pravopisa, 1. slovenski pravorečni posvet, ur. Tanja Mirtič – Marko Snoj, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021 (Razprave 25), 35–52.

Dolník 2010 = Juraj Dolník, Teória spisovného jazyka so zreteľom na spisovnú slovenčinu, Bratislava: Veda, 2010.

Dufek idr. 2022 = Ondřej Dufek – Klára Dvořáková – Martin Beneš – Hana Mžourková – Barbora Martinkovičová, Jazyková poradna, dobrý den: o češtině a jejích uživatelích, Praha: NLN, 2022.

Erjavec 2023 = Tomaž Erjavec, Corpus of combined Slovenian corpora metaFida 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI, ISSN 2820-4042, 2023, http://hdl.handle.net/11356/1775.

ePravopis = Slovar slovenskega pravopisa, spletni rastoči slovar, 2014–,www.fran.si.

Fran = Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, https://fran.si/.

Gorjanc – Krek – Popovič 2018 = Vojko Gorjanc – Simon Krek – Damjan Popič, Med ideologijo knjižnega in standardnega jezika, v: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, ur. Vojko Gorjanc idr., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 32–48.

Jernudd 2017 = Björn H. Jernudd, Questions submitted to two language cultivation agencies in Sweden, v: The Language Management Approach: a Focus on Research Methodology, ur. Lisa Fairbrother – Jiří Nekvapil – Marián Sloboda, Berlin et al.: Peter Lang Verlag, 2017, 101–118.

Jernudd – Neustupný 1987 = Björn H. Jernudd – Jiři V. Neustupný, Language Planning: for Whom?, v: Actes du Colloque international sur l’aménagement linguistique / Proceedings of the International Colloquium on Language Planning, ur. L. Laforge, Quebec: Les Presses de L’Université Laval, 1987, 69–84.

Jezikovna svetovalnica = Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/.

Kontra 2006 = Miklós Kontra, Sustainable linguicism, v: Language Variation. European Perspectives, ur. Frans Hinskens, Amsterdam: John Benjamins, 2006, 205–218.

Lenček 1985 = Rado Lenček, On Sociolinguistic Determinants in the Evolution of Slavic Literary Language, v: The Formation of the Slavonic Literary Languages, ur. Gerald Stone – Dean S. Worth et al., Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1985, 39–51.

Lengar Verovnik 2016 = Tina Lengar Verovnik, Jezikovni kotički za sodobno rabo – in sodobnega uporabnika, Slovenščina danes 52.7–8 (2016), 177–192.

Marušič idr. 2001 = Franc Marušič – Rok Žaucer – Tina Verovnik – Tina Potrato – Tatjana Marvin – Petra Tomažič – Jaka Železnikar – Amanda Saksida, ŠUSS: študentska skrb za slovenščino, ur. Franc Marušič – Rok Žaucer, Ljubljana: Študentska založba, 2001.

Michelizza 2022 = Mija Michelizza, Kaj je »rastoči slovar«?, Jezikovna svetovalnica, 2022, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/5207/kaj-je-rastoči-slovar.

Mžourková 2022 = Hana Mžourková, Pravopisna kodifikacija na Češkem, v: Pravopis na zrnu graha, ur. Tina Lengar Verovnik – Urška Vranjek Ošlak, Ljubljana: Založba ZRC, 2022, 41–55.

Pravdová – Svobodová 2014 = Markéta Pravdová – Ivana Svobodová, Akademická

příručka českého jazyka, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2014.

Prošek – Smejkalová 2011 = Martin Prošek – Kamila Smejkalová, Kodifikace – právo, nebo pravomoc?, Naše řeč 94.5 (2011), 231–241.

Sršen 1992 = Janez Sršen, Jezik naš vsakdanji, Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1992.

SSKJ 2014 = Slovar slovenskega knjižnega jezika, druga izdaja, 2014, www.fran.si.

Tivadar et al. 2023 = Hotimir Tivadar – Helena Dobrovoljc – Marta Kocjan Barle – Peter Weiss, Komentar k poglavju »Slovnični oris za pravopis« 1. del: glasoslovni oris. Pravopis 8.0, Ljubljana, 2023, https://pravopisna-komisija.zrc-sazu.si/Pravopis80/Slovničnioriszapravopis/Glasoslovnioris.

Toporišič 1976 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, Maribor: Obzorja, 1976.

Toporišič 1979 = Jože Toporišič, Glasovna in naglasna podoba slovenskega knjižnega jezika, Maribor: Obzorja, 1979.

Žaucer – Marušič 2009 = Rok Žaucer – Franc Marušič, Jezikovno svetovanje, praksa in ideali, v: Infrastruktura slovenščine in slovenistike, ur. Marko Stabej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 (Obdobja 28), 449–456.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Dobrovoljc, H. (2023). Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik po desetih letih delovanja (2012–2022). Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 317–339. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.13

Številka

Rubrike

Iz svetovalnic