Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392, OLA 21)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.12

Ključne besede:

panonska narečna skupina, prekmursko narečje, fonološki opis, Slovenski lingvistični atlas (SLA), Slovanski lingvistični atlas (OLA), slovenščina, Gomilica

Povzetek

V prispevku je prikazan govor kraja Gomilica (SLA T392), ki je dolinski govor (z nekaterimi značilnostmi ravenskega govora) prekmurskega narečja panonske narečne skupine. Opisane so osnovne glasoslovne in naglasoslovne značilnosti. Fonološki opis govora je narejen na podlagi narečnega gradiva, ki ga je za potrebe Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) zbrala Irena Lebar leta 1986. Opravljena je primerjava s starejšimi zapisi tega govora (Ftičar 1957; Horvat 1963; Ftičar – Logar 1969–1971) in fonološkim opisom za Slovanski lingvistični atlas (OLA) (Benedik 1981).

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Benedik 1981 = Francka Benedik, Gomilice (OLA 21), v: Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih i makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvističkim atlasom, ur. Pavle Ivić idr., Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 1981 (Posebna izdanja LV).

Bezlaj 1977 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: SAZU, 1977.

Bezlaj 1982 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 2: K–O, Ljubljana: SAZU, 1982.

Bezlaj 1995 = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 3: P–Š, Ljubljana: SAZU, 1982.

Bezlaj 2005 = France Bezlaj (ter Marko Snoj in Metka Furlan), Etimološki slovar slovenskega jezika 4: Š–Ž, Ljubljana: SAZU – Založba ZRC, 2005.

Ftičar 1957 = Jože Ftičar, Gomilica, 1957 [T392, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Ftičar – Logar 1969–1971 = Jože Ftičar (zbiralec gradiva) – Tine Logar (zapisovalec), Gomilica, 1969–1971 [OLA 21, zapis po vprašalnici za Slovanski lingvistični atlas (OLA), rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Furlan 2005a = Metka Furlan, Rezijansko túlac »tilnik« (Bila): Praslovanski anatomski termin *tűlъ v slovenščini, Jezikoslovni zapiski 11.1 (2005), 115–124.

Furlan 2005b = Metka Furlan, Iz primorske leksike, Annales 15.2 (2005), 405–410.

Furlan 2012 = Metka Furlan, Primorsko gradivo z v iz b v širšem slovenskem in slovanskem kontekstu, Jezikoslovni zapiski 18.1 (2012), 47–69.

Furlan 2013 = Metka Furlan, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.

Furlan 2017– = Metka Furlan, NESSJ: Novi etimološki slovar slovenskega jezika, 2017–, www.fran.si, dostop 5. 6. 2023.

Gostenčnik 2018 = Januška Gostenčnik, Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Gostenčnik 2020 = Januška Gostenčnik, Kostelsko narečje, Slavistična revija 68.3 (2020), 353–372.

Gostenčnik 2022a = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Bistrica ob Sotli (SLA T345), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 107–123.

Gostenčnik 2022b = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Večeslavci (SLA T346), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 125–149.

Gostenčnik 2023 = Januška Gostenčnik, Fonološki opis govora kraja Kapele (SLA T349), Jezikoslovni zapiski 29.2 (2023), 267–285.

Gostenčnik – Kenda-Jež – Kumin Horvat 2022 = Januška Gostenčnik – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat, Ogrožena narečja v slovenskem jezikovnem prostoru, Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 75–87.

Greenberg 1993 = Marc L. Greenberg, Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja, Slavistična revija 41.4 (1993), 465–487.

Greenberg 2002 = Marc L. Greenberg, Zgodovinsko glasoslovje slovenskega jezika, Maribor: Aristej, 2002.

Horvat 1963 = Jože Horvat, Gomilica, 1963 [T392, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Jakop 2022 = Tjaša Jakop, Fonološki opis govora Slivnice pri Celju (SLA T331), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 89–106.

Kapović 2015 = Mate Kapović, Povijest hrvatske akcentuacije: fonetika, Zagreb: Matica Hrvatska, 2015.

Kumin Horvat 2008 = Mojca Kumin Horvat, Narečna podoba Prekmurja, v: Življenje in delo Jožefa Borovnjaka, ur. Marko Jesenšek, Maribor, 2008 (Zora 55), 235–256.

Kumin Horvat 2010 = Mojca Kumin Horvat, Izoglose v prekmurskem narečju – regionalna geolingvistika, Slavia Centralis 3.2 (2010), 87–108, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-G3NM738A.

Kumin Horvat 2022a = Mojca Kumin Horvat, Regional Geolinguistics – Case Study of Prekmurje Dialect, Annales: series historia et sociologia 32.2 (2022), 277–294.

Kumin Horvat 2022b = Mojca Kumin Horvat, Fonološki opis govora kraja Žetinci – Sicheldorf (SLA T414), Jezikoslovni zapiski 28.2 (2022), 151–168.

Lebar 1986 = Irena Lebar, Gomilica, 1986 [T392, zapis po vprašalnici za Slovenski lingvistični atlas, rokopis; hrani Dialektološka sekcija Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU].

Logar 1996 = Tine Logar, Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave, ur. Karmen Kenda-Jež, Ljubljana: ZRC SAZU, 1996.

Ramovš 1924 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 2: konzonantizem, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1924.

Ramovš 1935 = Fran Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika 7: dialekti, Ljubljana: Učiteljska tiskarna, 1935.

Rigler 1963 = Jakob Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, Slavistična revija 14.1–4 (1963), 25–78.

Rigler 2001 = Jakob Rigler, Zbrani spisi 1, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2001.

SLA 2.2 = Jožica Škofic – Januška Gostenčnik – Vito Hazler – Tjaša Jakop – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat – Vlado Nartnik – Vera Smole – Matej Šekli – Danila Zuljan Kumar, Slovenski lingvistični atlas 2: kmetija: 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Jezikovni atlasi).

SLA 3.2 = Jožica Škofic – Januška Gostenčnik – Vito Hazler – Tjaša Jakop – Karmen Kenda-Jež – Mojca Kumin Horvat – Vlado Nartnik – Nina Pahor – Vera Smole – Matej Šekli – Danila Zuljan Kumar, Slovenski lingvistični atlas 3: kmetovanje, 2: komentarji, ur. Jožica Škofic – Matej Šekli – Nina Pahor, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023 (Jezikovni atlasi).

Šekli 2018 = Matej Šekli, Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Zorko 1994 = Zinka Zorko, Panonska narečja, v: Enciklopedija Slovenije 8: Nos–Pli, ur. Marjan Javornik idr., Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994, 232–233.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Gostenčnik, J., & Kenda-Jež, K. (2023). Fonološki opis govora kraja Gomilica (SLA T392, OLA 21). Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 287–313. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.12

Številka

Rubrike

Slovenski govori na vzhodnem robu (2)