»Slovenski/koroški/podjunski« (?) števniki v latinskem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz, Cod. 250)

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.09

Povzetek

.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografije avtorja

Tadeusz Lewaszkiewicz

Univerza Adama Mickiewicza, Inštitut za poljsko filologijo, Poznanj, Poljska

Wiesław Wydra

Univerza Adama Mickiewicza, Inštitut za poljsko filologijo, Poznanj, Poljska

Literatura

Aitzetmüller 1978 = Rudolf Aitzetmüller, Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft, Freiburg i. Br.: U. W. Weiher, 1978.

Brajerski 1973 = Tadeusz Brajerski, Język staro‑cerkiewno‑słowiański, Lublin: KUL, 1973.

Cappelli 1901 = Adriano Capelli, Lexicon abbreviaturarum: Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen, Leipzig: J. J. Weber, 1901.

Duma 1991 = Jerzy Duma, The development of the vowels *ǫ, *ę in the South‑Eastern Slavic dialects, v: Studies in the Phonetic Typology of the Slavic Languages, ur. Irena Sawicka – Axel Holvoet, Warszawa: Slawistyczny Ośrrodek Wydawniczy – Omintech Press, 1991, 63–112.

ESSJ = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1–5, avtorji gesel France Bezlaj – Marko Snoj – Metka Furlan, Ljubljana: SAZU oz. ZRC SAZU (izd.) – Mladinska knjiga oz. Založba ZRC, ZRC SAZU (zal.), 1976–2007.

Gsell 1891 = Benedict Gsell, Verzeichniss der Handschriften in der Bibliothek des Stiftes Heiligenkreuz, v: Die Handschriften‑Verzeichnisse der Cistercienser‑Stifte 1, Wien: Alfred Hölder, 1891 (Xenia Bernardina 2.1), 115–272.

Gieysztor 1973 = Aleksander Gieysztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa: PWN, 1973.

Kaska 2014 = Katharina Kaska, Untersuchungen zum mittelalterlichen Buch‑ und Bibliothekswesen im Zisterzienserstift Heiligenkreuz, Masterarbeit, Universität Wien, 2014, https://www.academia.edu/10028471/Untersuchungen_zum_mittelalterlichen_Buch-_und_Bibliothekswesen_im_Zisterzien-serstift_Heiligenkreuz, dostop 15. 8. 2021.

Klemensiewicz idr. 1965 = Zenon Klemensiewicz – Tadeusz Lehr‑Spławiński – Stanisław Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa: PWN, ³1965.

Koneski 1967 = Блаже Конески, Историjа на македонскиот jазик, Скопjе: Култура, 1967.

[Blaže Koneski, Istorija na makedonskiot jazik, Skopje: Kultura, 1967.]

Kortland 1975 = Frederik Kortland, Jers and Nasal Vowels in the Freising Fragments, Slavistična revija 23.3–4 (1975), 405–412.

Kos idr. 1996 = Zbornik Brižinski spomeniki, ur. Janko Kos – Franc Jakopin – Jože Faganel, Ljubljana: SAZU, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede – Trst: Mladika, 1996.

Kuraszkiewicz 1930 = Władysław Kuraszkiewicz, Połabskie samogłoski nosowe, Slavia Occidentalis 9 (1930), 316–343.

Lackner – Haidinger 2012–2013 = Franz Lackner – Alois Haidinger, manuscripta.at: Mittelalterliche Handschriften in Österreich, https://manuscripta.at/hs_detail.php?ID=30416, dostop 15. 8. 2021.

Lehr‑Spławiński 1929 = Tadeusz Lehr-Spławiński, Gramatyka połabska, Lwów: Jakubowski, 1929.

Mikhailov 1998 = Nikolai Mikhailov, Frühslowenische Sprachdenkmäler: die handschriftliche Periode der slowenischen Sprache (XIV. Jh. bis 1550), Amsterdam – Atlanta (GA): Rodopi, 1998.

Mirčev 1978 = Кирил Мирчев, Историческа граматика на българския език, София: Наука и изкуство, 1978.

[Kiril Mirčev, Istoričeska gramatika na bălgarskija ezik, Sofija: Nauka i izkustvo, 1978.]

Moszyński 1982 = Leszek Moszyński, Zabytki fryzyńskie, v: Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII 7: Y–Ż i Suplementy, ur. Gerard Labuda – Zdzisław Stieber, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1982, 24.

Nagórko 1998 = Alicja Nagórko, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa: PWN, 1998.

Nahtigal 1961 = Rajko Nahtigal, Die slavischen Sprachen: Abriß der vergleichenden Grammatik, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1961.

OLA F2a = Общеславянский лингвистический атлас – Серия фонетико‑грамматическая 2а: Рефлексы *ę, ur. В. В. Иванов, Москва: Наука, 1990.

[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas – Serija fonetiko‑grammatičeskaja 2a: Refleksy *ę, ur.

V. V. Ivanov, Moskva: Nauka, 1990.]

OLA F2b = Общеславянский лингвистический атлас – Серия фонетико‑грамматическая 2б: Рефлексы *ǫ, ur. Jan Basara, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, 1990.

[Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas – Serija fonetiko‑grammatičeskaja 2b: Refleksy *ǫ.]

Sławski 1952–1965 = Franciszek Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego 1: A–J, Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 1952–1965.

Sławski 1962 = Franciszek Sławski, Zarys dialektologii południowosłowiańskiej (z wyborem tekstów gwarowych), Warszawa: PWN, 1962.

Stieber 1989 = Zdzisław Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa: PWN, ³1989.

SWO 1995 = Słownik wyrazów obcych: wydanie nowe, ur. Elżbieta Sobol, Warszawa: PWN, 1995.

Todorović 2011 = Bojana Todorović, Język słoweński, v: Słowiańskie języki literackie: rys historyczny, ur. Barbara Oczkowa – Elżbieta Szczepańska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 325–352.

van Wijk 1931 = Nicolaas van Wijk, Geschichte der altkirchenslavischen Sprache 1: Laut‑ und Formenlehre, Berlin – Leipzig: Walter de Gruyter, 1931.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023

Kako citirati

Lewaszkiewicz, T., & Wydra, W. (2023). »Slovenski/koroški/podjunski« (?) števniki v latinskem rokopisu iz tretje četrtine 12. stoletja (Heiligenkreuz, Cod. 250). Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 163–177. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.09

Številka

Rubrike

Razprave in članki