Raba leksikalnih romanizmov v slovenskih narečnih govorih slovenske Istre: primer dvo- in enojezičnih vasi Bertoki, Pomjan in Šared

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.05

Ključne besede:

slovenska Istra, narečna dvojezičnost in enojezičnost, romanizmi

Povzetek

V raziskavi, ki se opira na terensko dialektološko gradivo, smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri so stičnost, bližina ali oddaljenost slovanskega in romanskega jezikovnega območja vplivale na rabo romanizmov v izbranih slovenskih istrskih govorih. V kraju Bertoki, kjer živijo narečno italijansko in slovensko govoreči domačini, se namreč istrskoslovensko in istrskobeneško govorno območje prepletata, Šared predstavlja (na Izolskem) mejnik med romanskim in slovanskim jezikovnim svetom – severno od kraja obstaja le istrskobeneško narečje, vzhodno in jugozahodno pretežno le šavrinski in rižanski govori, Pomjan pa se nahaja v osrčju šavrinskega sveta in je znatno oddaljen od romanskega jezikovnega okolja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Biografija avtorja

Suzana Todorović

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta / Università del Litorale, Facoltà di studi educativi, Koper/Capodistria

Literatura

Doria = Mario Doria, Grande dizionario del dialetto triestino, Trieste: Il Meridiano, 1986.

ESSJ I = France Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika 1: A–J, Ljubljana: SAZU – Mladinska knjiga, 1977.

Giljanović 2011 = Suzana Giljanović, Leksikološko-etimološka analiza izbranih romanizmov v šavrinskih govorih, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2011.

IsJAsIS 1 = Suzana Todorović, Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 1: vremenske razmere, geomorfologija, običaji in institucije, telo in bolezni / Atlante linguistico istroveneto dell’Istria nordoccidentale 1: fenomeni atmosferici, configurazione del terreno, tradizioni ed istituzioni, corpo e malattie, Koper: Italijanska unija – Libris – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 2019.

IsJAsIS 2 = Suzana Todorović, Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 2: števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo / Atlante linguistico istroveneto dell’Istria nordoccidentale 2: numerali e aggettivi qualificativi, scorrere del tempo e calendario, vita, matrimonio e famiglia, casa e podere, Koper: Italijanska unija – Libris – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 2020.

IsJAsIS 3 = Suzana Todorović, Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre 3: garderoba in dodatki, hrana in pijača, čustva in občutki, oljkarstvo in oljarstvo, perjad, zelenjava, sadje in sadno drevje, živali / Atlante linguistico istroveneto dell’Istria nordoccidentale 3: vestiario e accessori, cibi e bevande, sentimenti ed emozioni, olivicoltura e torchiatura, pollame, verdura, frutta e alberi da frutto, animali, Koper: Italijanska unija – Libris – Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 2022.

Manzini – Rocchi = Giulio Manzini – Luciano Rocchi, Dizionario storico fraseologico etimologico del dialetto di Capodistria, Rovigno: Centro di ricerche storiche Rovigno, 1995.

Snoj 2015 = Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar, https://fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar.

Todorović 2015a = Suzana Todorović, Slovensko istrsko izrazje v zaledju Kopra: Boršt, Krkavče, Tinjan, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2015b = Suzana Todorović, Šavrinsko in istrskobeneško besedje na Piranskem, Koper: Libris, 2015.

Todorović 2016 = Suzana Todorović, Narečje v Kopru, Izoli in Piranu, Koper: Libris, 2016.

Todorović 2017 = Suzana Todorović, Narečna raznolikost v okolici Kopra: Dekani, Hrvatini, Škofije, Koper: Libris, 2017.

Todorović 2018 = Suzana Todorović, Raznovrstnost narečnih govorov na Koprskem: Bertoki, Puče, Sveti Anton, Koper: Libris, 2018.

Todorović 2019 = Suzana Todorović, Istrobeneščina v krogu drugih jezikov in govorov v slovenskih obmorskih mestih, Koper: Libris, 2019

Todorović 2021 = Suzana Todorović, Življenje, narečje in hišna imena v treh istrskih krajih: Bertoki, Pomjan, Šared, Koper: Libris, 2021.

Todorović – Koštiál 2014 = Suzana Todorović – Rožana Koštiál, Narečno besedje piranskega podeželja, Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014.

Prenosi

Objavljeno

29.07.2023 — posodobljeno 29.07.2023

Verzije

Kako citirati

Todorović, S. (2023). Raba leksikalnih romanizmov v slovenskih narečnih govorih slovenske Istre: primer dvo- in enojezičnih vasi Bertoki, Pomjan in Šared. Jezikoslovni Zapiski, 29(1), 91–106. https://doi.org/10.3986/JZ.29.1.05

Številka

Rubrike

Razprave in članki