Normativni vidik slovenščine v tretjem tisočletju – artikulacija, percepcija in kodifikacija fonema /ʋ/

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.03

Ključne besede:

fonem /ʋ/, pravorečje, fonetika, fonologija, Jože Toporišič

Povzetek

V članku so pregledane in komentirane pretekle raziskave glasovnih uresničitev fonema /ʋ/, ki bodo umeščene v sodobno situacijo. Dodatno je opravljena kontrastivna analiza slovničnega opisa, od metodoloških usmeritev in instrumentalnih meritev do pretekle ter še veljavne kodifikacije, ki temeljijo na opisu v Slovenski slovnici. Opravljena je slušna in instrumentalna analiza variant fonema /ʋ/ v realno izgovorjenih besedilih obeh univerzitetnih fonetičnih učbenikov, vključno z analizo in ustrezno umestitvijo preteklih raziskav. Na koncu je predstavljen predlog kodifikacije fonema /ʋ/.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Clark – Yallop – Fletcher 2007 = John Clark – Colin Yallop – Janet Fletcher, An introduction to phonetics and phonology, Blackwell Publishing, 32007 (Blackwell textbooks in linguistics 9).

Gošte 2012 = Anita Gošte, Izgovor fonema /v/ v sodobnem medijskem govoru, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2012.

Handbook of the IPA 1999 = Handbook of the International Phonetic Association: a Guide to the Use of the International Phonetic Alphabet. Cambridge idr.: Cambridge University Press, 1999.

Hočevar Gregorič 2015 = Mateja Hočevar Gregorič, Toporišičev prispevek k poučevanju slovenščine v naših šolah: pogled v preteklost in sedanjost, Slovenščina v šoli 18.2 (2015), 2–15, 70.

Petek – Šuštaršič – Komar 1996 = Bojan Petek – Rastislav Šuštaršič – Smiljana Komar, An acoustic analysis of contemporary vowels of the standard Slovenian language, v: H. T. Bunnell – W. Idsardi (ur.), Proceeding ICSLP ’96, University of Delaware, Apllied Science

and Engineering Laboratories – Alfred I. du Point Institut e, 1996, 133–136.

Pravopis 8.0 = Helena Dobrovoljc – Tina Lengar Verovnik – Nataša Jakop – Marta Kocjan Barle – Peter Weiss – Hotimir Tivadar – Janez Orešnik – Janoš Ježovnik – Luka Horjak, Pravopis 8.0: pravila novega slovenskega pravopisa za javno razpravo: glasoslovni oris, https://fran.si/pravopis8/Poglavje/7/slovnicni_oris (16. 4. 2023).

Sicherl – Žele 2012 = Eva Sicherl – Andreja Žele, Slovensko-angleški glosar jezikoslovnega izrazja, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Srebot 1973/74 = Tatjana Srebot, Poskus kontrastivne analize slovenskega fonema /v/ z angleškim fonemom /v/, Jezik in slovstvo 19.3 (1973/74), 89–93.

Srebot Rejec 1975 = Tatjana Srebot-Rejec, Začetni in končni soglasniški sklopi v slovenskem knjižnem jeziku, Slavistična revija 23.3–4 (1975), 289–320.

Srebot Rejec 1981 = Tatjana Srebot-Rejec, On the Allophones of /v/ in Standard Slovene, Scando-Slavica (Copenhagen) 27 (1981), 233–241.

Srebot Rejec 1992 = Tatjana Srebot Rejec, Initial and final sonorant clusters in Slovene, Linguistica 32.2 (1992), 227–230.

Srebot Rejec 1999/2000 = Tatjana Srebot Rejec, Spet o zvočniškem sklopu, Jezik in slovstvo 45.1–2 (1999/2000), 47–49.

Šeruga Prek – Antončič 2003 = Cvetka Šeruga Prek – Emica Antončič, Slovenska zborna izreka: priročnik z vajami za javne govorce: knjiga in zvočna zgoščenka, Maribor: Aristej, 2003.

Šuštaršič – Komar – Petek 1995 = Rastislav Šuštaršič – Smiljana Komar – Bojan Petek, Slovene: illustrations of the IPA, Journal of the International Phonetic Association 25.2 (1995), 86–90.

Tivadar 1999 = Hotimir Tivadar, Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku, Slavistična revija 47.3 (1999), 341–361.

Tivadar 2008 = Hotimir Tivadar, Vprašljivost nekaterih »večnih resnic« v govorjenem knjižnem jeziku – na primeru samoglasnikov, Acta Universitatis Carolinae (Praga) 11 (2008), 59–74.

Tivadar 2010 = Hotimir Tivadar, Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo, Slavistična revija 58.1 (2010), 105–116.

Tivadar 2012 = Hotimir Tivadar, Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost, Slavistična revija 60.4 (2012), 587–601.

Tivadar 2018 = Hotimir Tivadar, Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga?, Slavia Centralis 11.2 (2018), 158–171.

Tivadar 2023 = Hotimir Tivadar, Skladenjskofonetični opis v prvi slovenski fonetični vadnici Slovenski jezik na pločama (Toporišič 1961), v: Mojca Smolej – Mojca Schlamberger Brezar (ur.), Prispevki k preučevanju slovenske skladnje, Ljubljana: Založba Univerze v

Ljubljani, 2023, 275–293.

Tivadar – Batista 2019 = Hotimir Tivadar – Urban Batista, Fonetika 1, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019.

Tivadar idr. 2023 = Hotimir Tivadar idr., Komentar k poglavju »Slovnični oris za pravopis« 1: glasoslovni oris, 2023, https://pravopisna-komisija.zrc-sazu.si/Pravopis80/Slovničnioriszapravopis/Glasoslovnioris.

Toporišič 1961 = Jože Toporišič, Slovenski jezik na pločama: izgovor i intonacija s recitacijama, Zagreb: Jugoton, 1961 (Institut za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 9).

Toporišič 1965 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 1, Maribor: Obzorja, 1965.

Toporišič 1979 = Jože Toporišič, Slovenski knjižni jezik 4, Maribor: Obzorja, 1979.

Toporišič 1991 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, pregledana in razširjena izd., Maribor: Obzorja, 1991.

Toporišič 1994 = Jože Toporišič, Slovenski jezik in sporočanje 1, Maribor: Obzorja, 1994.

Toporišič 1996 = Jože Toporišič, Slovenski jezik in sporočanje 2, Maribor: Obzorja, 1996.

Toporišič 2000 = Jože Toporišič, Slovenska slovnica, četrta, prenovljena in razširjena izdaja, Maribor: Obzorja, 2000.

Toporišič 2003 = Jože Toporišič, Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis, Slavistična revija 51.2 (2003), 159–175.

Toporišič 2011 = Toporišič – samotni hodec skozi neprijazni čas (portret akademika Jožeta Toporišiča), scenarist Slavko Hren, Ljubljana: TV Slovenija, 9. 10. 2011, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/118016271.

Žavbi Milojević 2013 = Nina Žavbi Milojević, Analiza odrskega govora: primer Bergerjeve uprizoritve Hlapcev (komentirana izdaja), Slavistična revija 61.4 (2013), 651–664.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Tivadar, H. (2023). Normativni vidik slovenščine v tretjem tisočletju – artikulacija, percepcija in kodifikacija fonema /ʋ/. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 77–112. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.03

Številka

Rubrike

Razprave in članki