Didaktično gradivo na portalu Franček

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.09

Ključne besede:

pedagoški jezikovni portal, jezikovne naloge, jezikovna zmožnost, pedagoška slovnica, povezovanje jezikovnih podatkov

Povzetek

V članku je predstavljeno didaktično gradivo na jezikovnem portalu Franček; predstavitev je osredotočena na jezikovne naloge dveh tipov: naloge na spletni strani Črkozmed, ki jih lahko uporabnik (učitelj) sam ustvarja in pri katerih se primeri samodejno generirajo iz podatkovnih baz Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter že vnaprej sestavljene naloge v obliki delovnih listov v Vajah. Prikazan je proces avtomatizacije priprave učnega gradiva in njegovo povezovanje v celovito slovnično-slovarsko strukturo portala Franček. Poleg predstavitve obstoječega stanja so v članku našteti tudi predlogi za izboljšanje in nadgradnjo didaktičnega gradiva na portalu.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Ahačič 2017a = Kozma Ahačič, Kratkoslovnica: slovenska slovnica za osnovno šolo, Ljubljana: Rokus Klett, 2017.

Ahačič 2017b = Kozma Ahačič, Slovnica na kvadrat: slovenska slovnica za srednjo šolo, Ljubljana: Rokus Klett, 2017.

Ahačič – Ledinek – Perdih 2015 = Kozma Ahačič – Nina Ledinek – Andrej Perdih, Portal Fran – nastanek in trenutno stanje, v: Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis (1. del), ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 57–66.

Ahačič idr. 2021 = Kozma Ahačič – Janoš Ježovnik – Nina Ledinek – Andrej Perdih – Špela Petric Žižić – Duša Race, Priprava jezikovnih podatkov za pedagoški portal o slovenščini Franček, Philological Studies 19.1 (2021), 203–224.

Béjoint 2010 = Henri Béjoint, The lexicography of English: from origins to present, Oxford: Oxford University Press, 2010.

Bešter Turk 2011 = Marja Bešter Turk, Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine, Jezik in slovstvo 56.3–4 (2011), 111–130.

Čebulj 2013 = Monika Čebulj, Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole, diplomsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2013, http://pefprints.pef.uni-lj.si/1854/1/Čebulj-za_oddajo_(1).pdf.

Godec Soršak 2015 = Lara Godec Soršak, Slovenski otroški šolski slovar, v: Slovnica in slovar –aktualni jezikovni opis (1. del), ur. Mojca Smolej, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Obdobja 34), 243–250.

Godec Soršak 2019 = Lara Godec Soršak, Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2019, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=111697.

Godec Soršak 2022 = Lara Godec Soršak, Teoretični pogled na šolski slovar, Slavistična revija 70.4 (2022), 664–679.

Haleem idr. 2022 = Abid Haleem – Mohd Javaid – Mohd Asim Quadri – Rajiv Suman, Understanding the role of digital technologies in education: a review, Sustainable Operations and Computers 3 (2022), 275–285, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412722000137.

Hartmann 2001 = Reinhard Rudolf Karl Hartmann, Teaching and researching lexicography, Harlow: Pearson Education Ltd., 2001.

Ježovnik – Kenda-Jež – Škofic 2020 = Janoš Ježovnik – Karmen Kenda-Jež – Jožica Škofic, Reduce, Reuse, Recycle: Adaptation of Scientific Dialect Data for Use in a Language Portal for Schoolchildren, v: Proceedings of XIX EURALEX Congress: Lexicography for Inclusion I, ur. Zoe Gavriilidou – Maria Mitsiaki – Asimakis Fliatouras, Democritus University of Thrace, 2020, 31–37.

Khazaie – Mesbah 2014 = Zeinab Moradi Khazaie – Zahra Mesbah, The Relationship between extrinsic vs. intrinsic motivation and strategic use of language of Iranian intermediate EFL learners, Theory and Practice in Language Studies 4.1 (2014), 99–109.

Kosem idr. 2020 = Iztok Kosem – Mojca Stritar – Sara Može – Ana Zwitter Vitez – Špela Arhar Holdt – Tadeja Rozman, Analiza jezikovnih težav učencev: korpusni pristop, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/229/329/5311-1.

Križaj – Bešter Turk 2018 = Martina Križaj – Marja Bešter Turk, Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako?: priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli, Ljubljana: Rokus-Klett, 2018.

Križaj Ortar 2006 = Martina Križaj Ortar, Učenčeva sporazumevalna zmožnost v slovenščini, Vzgoja in izobraževanje 37.1 (2006), 69–71.

Lamb – Wedell 2015 = Martin Lamb – Martin Wedell, Cultural contrasts and commonalities in inspiring language teaching, Language Teaching Research 19.2 (2015), 207–224.

Ledinek – Ahačič – Petric 2022 = Nina Ledinek – Kozma Ahačič – Špela Petric, Presenting and linking grammatical data on the Franček educational language portal, Slovenski jezik – Slovene Linguistic Studies 14 (2022), 155–182, https://ojs.zrc-sazu.si/sjsls/article/view/11432. DOI: 10.3986/sjsls.14.1.06.

Perdih 2021 = Andrej Perdih, Indikatorji pri homografih na portalu Franček, Jezikoslovni zapiski 27.2 (2021), 7–21.

Perdih idr. 2021 = Andrej Perdih – Kozma Ahačič – Janoš Ježovnik – Duša Race, Building an Educational Language Portal Using Existing Dictionary Data, Jazykovedný časopis 72.2 (2021), 568–578.

Petric Žižić 2020 = Špela Petric Žižić, Tipologija razlag v Šolskem slovarju slovenskega jezika, Slavistična revija 68.3 (2020), 391–409.

Pintar 2023 = Rebeka Pintar, Spletišče Videoslovenščina pri jezikovnem pouku v 4. razredu osnovne šole, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2023, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=166746&lang=slv.

Program osnovna šola 2018 = Program osnovna šola. Slovenščina. Učni načrt, Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport – Zavod RS za šport, 2018, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_slovenscina.pdf.

Randall b. l. = Hansen S. Randall, Easy ways to improve and expand your vocabulary: seven tips for learning new words, EnhanceMyVocabulary.com, brez letnice, http://www.enhancemyvocabulary.com/improve-expand-vocabulary.html.

Rot Vrhovec 2020 = Alenka Rot Vrhovec, Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski, Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2020.

Rozman 2010 = Tadeja Rozman, Vloga enojezičnega slovarja slovenščine pri razvoju jezikovne zmožnosti, doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2010.

Rozman 2012 = Tadeja Rozman, Jezikovni pouk slovenščine: model (za) nove generacije, v: Slavistika v regijah – Koper, ur. Boža Krakar Vogel, Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije – Znanstvena založba Filozofske Fakultete, 2012 (Zbornik Slavističnega društva Slovenije 23), 219–225.

Rozman idr. 2010 = Tadeja Rozman – Mojca Stritar – Irena Krapš Vodopivec – Iztok Kosem – Simon Krek, Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika: sporazumevanje v slovenskem jeziku, Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport – Amebis, 2010.

Rozman idr. 2015 = Tadeja Rozman – Iztok Kosem – Nataša Pirih Svetina – Ina Ferbežar, Slovarji in učenje slovenščine, v: Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve, ur. Vojko Gorjanc – Polona Gantar – Iztok Kosem – Simon Krek, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 150–167.

Rugelj 2015 = Jože Rugelj, Izobraževalne računalniške igre, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2015, file:///C:/Users/RotAl/Downloads/RugeljIzobraevalneraunalnikeigre_VIZ2015%20(1).pdf.

Stabej idr. 2008 = Marko Stabej – Tadeja Rozman – Nataša Pirih Svetina – Nina Modrijan – Boštjan Bajec, Jezikovni viri pri jezikovnem pouku v osnovni in srednji šoli: končno poročilo z rezultati dela, Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, https://www.trojina.si/wp-content/uploads/2019/08/StabejRozman.pdf.

Svensén 2009 = Bo Svensén, A handbook of lexicography: the theory and practice of dictionary-making, New York: Cambridge University Press, 2009.

Štrbenk 2018 = Janja Štrbenk, Pouk slovenščine v računalniški učilnici, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5150/1/Janja_%C5%A0trbenk%2C_Magistrska_naloga.pdf.

ŠSSJ = ŠSSJ: Šolski slovar slovenskega jezika. Portal Franček, Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2021–, https://www.xn--franek-l2a.si/.

Tarp 2012 = Sven Tarp, New experiences in pedagogical lexicography: two Cuban school dictionaries, Hermes – Journal of Language and Communication in Business 48 (2012), 95–107.

Vogel 2015 = Jerica Vogel, Razlike v pojmovanje tradicionalne in kritične jezikovne zavesti ter njuna vloga pri razvijanju kritične sporazumevalne zmožnosti, Šolsko polje 26.1–2 (2015), 103–120.

Vrbinc – Vrbinc 2006 = Marjeta Vrbinc – Alenka Vrbinc, A research-based study of foreign students’ use of grammatical codes in five leading British learners’ dictionaries, Linguistica 46.2 (2006), 227–242.

Weiss 1994 = Peter Weiss, Katere slovarje smemo pričakovati po izidu Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Jezik in slovstvo 39.7–8 (1994), 346–350.

Prenosi

Objavljeno

08.12.2023

Kako citirati

Godec Soršak, L., Ledinek, N., Bizjak, N., & Rot Vrhovec, A. (2023). Didaktično gradivo na portalu Franček. Jezikoslovni Zapiski, 29(2), 225–247. https://doi.org/10.3986/JZ.29.2.09

Številka

Rubrike

Razprave in članki